Updated on: 2024-06-27

1157 APOCALYPSIS ESDRAE Hagiogr. et Pseudepigr. ()
003 Apocalypsis Esdrae
2038 ACTA THOMAE Acta, Apocryph. et Hagiogr. ()
008 Acta Thomae (BHG 1831D)
2243 APOCALYPSIS SEDRACH Apocryph. ()
002 Apocalypsis Sedrach
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
019 Διήγησις περὶ τῆς ρεμπελιὸς τῶν Ἑβραίων (1712)
020 Anonymi Zacynthii notitiae (1862-1891)
2904 NICOLAUS Rhet. et Soph. ()
004 Progymnasmata
3065 JOSEPHUS Hymnographus Hymnograph. ()
007 Canon in sanctum Joannem Chrysostomum
4030 SOPHONIAS Phil. ()
002 Declamatio
4040 PHOTIUS Lexicogr. et Scr. Eccl. ()
041 Canones ad deiparam
4076 MENANDER Protector Hist. ()
008 Fragmenta
4480 Stephanus SGUROPULUS Poeta ()
002 Versus encomiastici ad imperatorem Alexium Comnenum
9006 GREGORIUS II Patriarcha Epist., Hagiogr. et Paroemiogr. ()
015 Declamatio e codice Leidensi edita, particula altera
016 Declamatio de Atheniensium defensio
017 Antilogia ad declamationem Libanianam xxxiv
9106 Tzanes CORONAEUS Poeta ()
001 Ἀνδραγαθήματα τοῦ Μερκουρίου Μπούα
9107 Angelus SUMACES Chronogr. ()
001 Διήγησις τοῦ Ρεμπελιοῦ τῶν Ποπολάρων
9108 Maximus MARGUNIUS Hagiogr. et Theol. ()
001 Epistulae
9109 Manoles SCLABUS Poeta ()
001 Τῆς Κρήτης ὁ χαλασμός
9110 Joannes MATESES Chronogr. ()
001 Chronicon (1684-1699)
9111 Nicolaus GABRIELOPULUS Chronogr. ()
001 Narratio de pestilentia anni 1688
9112 Demetrius PYRRES Chronogr. ()
001 Διήγησις περὶ τῆς πανούκλας τῆς Ζακύνθου στοὺς 1728
9113 Nicolaus MALAXUS Hymnograph. ()
001 Κανὼν εἰς κοιμηθέντας ἀρχιερεῖς
002 Canones ad deiparam
003 Narratio de obsidione Nauplii
9114 NECTARIUS Patriarcha Hymnograph. et Theol. ()
001 Troparia in sanctam Aecaterinam
9509 Agapius LANDUS Scr. Eccl. ()
005 Γεωπονικόν
9538 Joannes CAPODISTRIAS Epist. ()
003 Epistulae (a. 1827-1830)

Updated on: 2024-03-27

0057 GALENUS Med. ()
124 De indolentia
125 De propriis placitis
2598 PROCOPIUS Rhet. et Scr. Eccl. ()
027 Commentarii in Exodum
2914 LEONTIUS Scr. Eccl. ()
017 In crucem et latronem
3255 Andronicus PALAEOLOGUS Poeta ()
002 Κεφάλαια
3371 NARRATIONES ANIMAE UTILES Hagiogr. ()
003 De Eustathii somnio (BHG [Novum Auctarium] 1317d)
004 De Syncletica in deserto Jordanis
3419 ANONYMI DIALOGUS MOSCHI Dialog. ()
001 Dialogus Moschi (e cod. Paris. Gr. 1115 (P))
3420 OPERA DE IMAGINIBUS SANCTIS Theol. ()
001 Νουθεσία γέροντος περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων
3421 MYSTERIA LITTERARUM Theol. ()
001 Περὶ τοῦ μυστηρίου τῶν γραμμάτων
4031 EUSTRATIUS Phil. ()
007 Oratio de spiritu sancto
4553 Michael SPHRANTZES Poeta ()
001 Proemium in annuntationem
4554 DIONYSIUS Astrol. ()
001 Dionysii opuscula astronomica quattuor
5250 VITAE SANCTAE EUPHROSYNAE Hagiogr. ()
002 Vita s. Euphrosynae et patris suae Pafnutii (BHG 625)
003 Vita s. Euphrosynae (versio altera)
5334 CODEX CIVILIS MOLDAVIAE et VALACHIAE Jurisprud. et Legal. ()
001 Codex civilis Moldaviae
003 Codex civilis Moldaviae. Index alphabeticus
004 Collectio morum Graecorum localium
5346 ACTA CONCILIORUM Acta, Eccl., Epist. et Theol. ()
013 Acta concilii Constantinopolitani (a. 1166)
5355 ANONYMUS CYCCI Hagiogr. ()
001 Διήγησις e cod. Vat. gr. 2313
002 Διήγησις e cod. Patr. Alex. 176
003 Διήγησις e cod. Hieros. gr. 328
004 Διήγησις e cod. Cycci P12 (K)
5487 VITAE SANCTI PHILIPPI PRESBYTERI Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sancti Philippi presbyteri
9044 Marinus Tzanes BUNIALES Poeta ()
002 Encomium ad Andream Cornarum
003 Carmen de annuntatione
9070 NICODEMUS Hagiorita Scr. Eccl. ()
009 Martyrologium novum
9099 Joannes SANCTAMAURAS Scr. Eccl. ()
001 Metaphrasis actorum apostolorum
9108 Maximus MARGUNIUS Hagiogr. et Theol. ()
005 Epistula ad Gabrielem Rhoditam (e cod. Athen. Nat. Bibl. 2963)
006 Epistulae duae (e cod. Metoch. Panag. Taph. 328)
9509 Agapius LANDUS Scr. Eccl. ()
001 Νέος Παράδεισος
9511 MAXIMUS SYMAEUS Hist. ()
001 Οἱ ἀπὸ τῆς ἕκτης οἰκουμενικῆς συνόδου Πατριάρχαι τῆς Ἱερουσαλὴμ ἄχρις ἔτους 1810
002 De Palaestina et de Hierosolymis
9525 Joannes-Baptista TYPALDUS Rhet. ()
001 Ἑλικῶνος Ἄνθη
9535 GERMANUS III Hist. ()
001 Ἀπομνημονεύματα
002 Αὐτόγραφον Ἐπιγραφόμενον
003 Epistulae
9542 EPHRAEM ATHENIENSIS Hagiogr. ()
001 Epistula ad monachos monasterii Cycci
002 Admonitio
003 Versus iambici ad deiparam
004 Descriptio imaginis theotoci Cycci
005 Canones ad deiparam Cycci et imaginem suae
9543 Eugenius BULGARES Theol. ()
002 Σχεδίασμα περὶ ἀνεξιθρησκείας
007 Testamentum
010 Ἐκθεσις τῆς Ταυρικῆς Χερσοννήσου
9605 Photius CHRYSANTHOPULUS Hist. ()
003 Βίος τοῦ Παπά–Φλέσσα

Updated on: 2023-12-15

0389 ACTA PETRI Apocryph. et Hagiogr. ()
003 Acta fabulosa
2030 GEOGRAPHICA ADESPOTA Geogr. ()
004 Anonymi descriptio Terrae Sanctae
2592 Joannes PEDIASIMUS Gramm. et Philol. ()
009 Περὶ ἑπταμήνων καὶ ἐννεαμήνων
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
053 Commentarius de mulierum festo
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
028 Dialogus satiricus (e cod. Vat. gr. 305)
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
010 Epigrammata
3059 Joannes CAMATERUS Scr. Eccl. ()
002 Oratio die epiphaniae habita
3077 Michael CERULARIUS Scr. Eccl. et Theol. ()
005 Edictum synodale
3080 Michael CHONIATES Scr. Eccl. ()
008 Homilia in sepulturam Christi
009 Carmina
3086 NICEPHORUS I Hist., Scr. Eccl. et Theol. ()
019 De Magnete
3115 SYMEON Metaphrastes Hagiogr. et Hist. ()
118 Vita sancti Pauli Thebaei (BHG 1468)
119 Vita sancti Hilarionis
3148 Eustathius RHOMAEUS Nomograph. ()
002 Περὶ Ὑποβόλου
3209 Gregorius ANTIOCHUS Rhet. ()
018 Δέησις
3261 Josephus CALOTHETUS Scr. Eccl. ()
006 Epistulae quattuor
3353 ECCLESIASTICA ANONYMA Eccl. ()
006 Chronographia ecclesiastica (e cod. Athen. Bibl. Nat. 74)
3370 HYMNOGRAPHICA BYZANTINA Eccl. et Hymn. ()
005 Hymni e codicibus Vallicellanis
3389 EUSEBIUS HIERONYMUS Hagiogr. ()
004 Vita sancti Hilarionis
3418 CODEX AURELII PHILAMMONIS Legal. ()
001 Acta
4076 MENANDER Protector Hist. ()
007 Inventio crucis
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
025 Oratio in annuntiationem deiparae
4156 ECCLESIASTICA ADESPOTA Eccl. et Homilet. ()
004 Sententiae synodales de haeresibus
4181 DIONYSIUS Gramm. et Mus. ()
001 Περὶ ὁμοιοτήτων
4240 GEORGIUS MONUS Soph. ()
002 De syllogismis
4304 SCHOLIA ET GLOSSAE IN HERODOTUM Lexicogr. et Schol. ()
003 Scholia recentiora poetica
4411 SYNAXARIUM ECCLESIAE CONSTANTINOPOLEOS Hagiogr. et Liturg. ()
013 Addenda (Synaxarium B)
4470 LEO MEGISTUS Rhet. ()
002 Versus ad musam Calliopen
4479 ANONYMA THEOLOGICA Hist. et Theol. ()
003 De haeresibus
4540 PHILOTHEUS Scr. Eccl. ()
001 De mandatis domini
002 Capita ascetica
4541 PHILOTHEUS Selymbriae Hagiogr. ()
001 Oratio de angelis
4552 OPERA PATRIOGRAPHICA Eccl., Encom. et Geogr. ()
001 Oratio de ecclesia Deiparae Hodegorum
5146 VITAE SANCTAE THOMAIDAE LESBIAE Hagiogr. ()
003 Acoluthia sanctae Thomaïdae Lesbiae
004 Synaxarium sanctae Thomaïdae Lesbiae
5160 VITAE SANCTI PAULI THEBAEI Hagiogr. ()
003 Epitome sancti Pauli Thebaei (BHG 1469)
5162 HAGIOGRAPHICA VARIA Hagiogr. ()
003 Officium in martyres pro Christo interfectos in Bulgaria
5188 VITAE SANCTI THEODORI TIRONIS Hagiogr. ()
003 Miracula sancti Theodori Tironis
5264 VITAE SANCTAE MARINAE ANTIOCHIAE Hagiogr. ()
002 Passio sanctae Marinae
5332 EUCHOLOGIA Eccl., Hymn. et Liturg. ()
007 Officium sacri unguenti
008 Exorcismi
5348 ONEIROCRITICA Onir. ()
001 Anonymum oneirocriticum (e cod. Par. gr. 2511)
5349 CARMINA ANONYMA BYZANTINA Poem. ()
001 Cento
5411 VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. ()
004 Vita sanctorum Constantini imperatoris et Helenae
5441 MIRACULA SANCTAE CRUCIS JESU CHRISTI Hagiogr. ()
002 Inventio crucis et clavorum
5473 VITAE SANCTI HILARIONIS Hagiogr. ()
002 Vita sancti Hilarionis
5486 VITAE SANCTI MALCHI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Malchi
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
022 Versus inediti e cod. Par. gr. 2925
9083 Antonius ACHELIS Chronogr. et Poeta ()
001 De obsidione Maltae
9104 ELIAS MENIATES Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Lapis offendiculi
9509 AGAPIUS LANDUS Scr. Eccl. ()
001 Νέος Παράδεισος
002 Ἁμαρτωλῶν Σωτηρία
9538 Joannes CAPODISTRIAS Epist. ()
001 De vita sua

0721 ANONYMI MEDICI Med. ()
031 De cura leprosorum (sub. auctore Magistriano)
2038 ACTA THOMAE Acta, Apocryph. et Hagiogr. ()
007 Acta Thomae
2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
515 Sermo in feriam secundam hebdomadae luminum et in quintum psalmum (CPG 2082) [Sp.]
516 Sermo in psalmum undecimum (CPG 2083) [Sp.]
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
049 De operatione daemonum
2720 Pseudo-EUSEBIUS Scr. Eccl. ()
001 De jejunio
002 De caritate
003 De incarnatione domini
004 De aegritudine et in Job
005 De eo qui gratiam communicare possit non habenti et de presbyteris
007 De neomeniis et de sabbatis et de non observandis avium vocibus
008 De commemoratione sanctorum
009 De epulatione
010 De Christi nativitate
011 De baptismo
012 De Joanne Baptista
013 De adventu Joannis in infernum et de ibi inclusis
014 De adventu Joannis in infernum et de ibi inclusis
018 In diabolum et Orcum
019 In diabolum et Orcum
020 In diabolum et Orcum
022 De die dominica
023 De die dominica
026 De Christi passione
027 De domini resurrectione
028 De domini ascensione
029 In secundum adventum domini nostri
030 De eleemosyna et in divitem atque Lazarum
031 De astronomis
037 De iis qui laqueis impliciti pereunt
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
018 Expugnatio Constantinopolis
2797 HESYCHIUS Scr. Eccl. ()
001 Commentarius in Leviticum
2935 JOANNES Euboeensis Scr. Eccl. ()
001 Homilia in conceptionem deiparae
002 Homilia in sanctos innocentes
2974 ACTA ANDREAE ET MATTHIAE APOSTOLORUM Apocryph. et Hagiogr. ()
001 Acta in urbe anthropophagorum
3023 CONSTANTINUS VII PORPHYROGENITUS Hist. et Scr. Eccl. ()
030 Oratio ad milites
031 De contionibus militaribus
3037 Euthymius TORNICES Rhet. ()
002 Ἐμμετρα
3103 Nicolaus HYDRUNTINUS Theol. ()
004 Adnotationes in Georgii Cedreni chronicon
3150 ACTA ANDREAE Apocryph. et Hagiogr. ()
004 Acta sancti Andreae apostoli
005 Acta sancti Andreae apostoli
006 Martyrium sancti Andreae apostoli
3229 BESSARION Rhet. et Theol. ()
024 Oratio in translatione capitis sancti Andreae apostoli
3298 PHILAGATHUS Scr. Eccl. ()
002 Homiliae tres
3389 EUSEBIUS HIERONYMUS Hagiogr. ()
002 Vita sancti Hilarionis
003 Vita sancti Hilarionis
3409 IOBIUS monachus Theol. ()
001 De incarnatione
3410 STEPHANUS Hierapolitanus Scr. Eccl. ()
001 Oratio contra Agnoetas
3411 TIMOTHEUS Presbyter Scr. Eccl. ()
001 De iis qui ad ecclesiam accedunt sive de receptione haereticorum
3412 CONSTANTINUS Diaconus Hagiogr. ()
001 Laudatio omnium martyrum
3413 THEODORUS Diaconus Scr. Eccl. ()
001 Quaestiones quibus respondet Maximus (CPG 7632)
3414 HIERONYMUS Hierosolymitanus Theol. ()
001 Dialogus de sancta trinitate inter Iudaeum et Christianum
002 De effectu baptismi
3415 ZACHARIAS Patriarcha Epist. ()
001 Epistula ad Hierosolymitanos
3416 PANTOLEON Byzantius Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
001 Homilia in exaltationem crucis
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
003 Hymni in ss. deiparam
012 In dormitionem deiparae
4363 APOCALYPSIS DEIPARAE Apocryph. et Hagiogr. ()
007 Narratio de dormitione
4544 Constantinus PANTECHNES ()
001 De venatione perdicum et leporum
4545 Michael LULUDES Poeta ()
001 Versus ad Manuelem Yalinam (e cod. Brit. Arund. 523)
002 Versus ad Ioannem Morosinem (e cod. Sinait. gr. 1342)
4546 Georgius BURTZES Scr. Eccl. ()
001 Homilia in sanctam feriam quintam
4547 MICHAEL Protecdicus Chronogr. ()
001 Descriptio sanctae Sophiae (e cod. Escorial. Y-II-10)
4548 Joannes NOMICOPULUS Epist. ()
001 Ecphrasis
5202 VITAE ET MIRACULA MARIAE DEIPARAE Hagiogr. ()
003 De dormitione theotoci
004 Narratio de vestimentis theotici
005 Explicatio narrationis
5244 VITAE SANCTAE LUCIAE SYRACUSIS Hagiogr. ()
003 Passio sanctae Luciae
5460 VITAE SANCTI ACACII CAPPADOCIS Hagiogr. ()
001 Martyrium Acacii Cappadocis
5473 VITAE SANCTI HILARIONIS Hagiogr. ()
001 Vita brevior sancti Hilarionis
5474 VITAE SANCTI JACOBI PALAESTINII Hagiogr. ()
001 Vita sancti Jacobi Palaestinii
5475 VITAE SANCTI JOANNIS EPIROTAE Hagiogr. ()
001 Synaxarium sancti Joannis Epirotae
5476 VITAE SANCTORUM IONAE ET BARACHISII Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Ionae et Barachisii
5477 VITAE SANCTI XENOPHONTIS ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Vita sancti Xenophontis et sociorum
5479 VITAE MARTYRUM XIII IN CYPRO Hagiogr. ()
001 Passio xiii martyrum in Cypro sive Μαρτύριον Κυπρίων
5480 VITAE SANCTAE IRENAE COMNENAE IMPERATRICIS Hagiogr. ()
001 Synaxarium sanctae Irenae seu Xenae (BHG 2206)
002 Synaxarium alterum sanctae Irenae seu Xenae
5481 VITAE SANCTI ANTONII EREMITAE Hagiogr. ()
003 Laudatio S. Antonii Magni (BHG 141c) (e cod. Napol. II C 33) (sub auctore Meletio monacho)
5482 VITAE SANCTORUM SPEUSIPPI, ELASIPPI, MELESIPPI ET NEONILLAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Speusippi, Elasippi, Melesippi et Neonillae matris (
5483 VITAE SANCTI CHARITONIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Charitonis
5484 VITAE SANCTI CYPRIANI CALABRIAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Cypriani
5485 VITAE SANCTI PAPHNUTII ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Paphnutii et sociorum
5527 SCHOLIA IN PLUTARCHUM Schol. ()
001 Scholia in Vitas
9019 STEPHANUS Phil. ()
007 Tractatus ad Timotheum de doctrina Mohammedis
9062 CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. ()
018 Historia Apollonii regis Tyri e latina lingua in graecam conversa
022 Διήγησις Βεφᾶ καὶ Μιχρῆς
9523 Nectarius TERPUS Scr. Eccl. ()
001 Πίστις
002 Ζητήματα διάφορα θεολογικὰ

Updated on: 2023-06-22

2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
023 Epistula ad Constantinum Vardachlam
024 Ad archidiaconum
025 Monodia in Stephanum Scylitzam metropolitam
2739 ARSENIUS Eremita Scr. Eccl. ()
001 Doctrina et exhortatio
002 Ad nomicum tentatorem
2743 HYPERECHIUS Scr. Eccl. ()
001 Adhortatio ad monachos
2749 DALMATIUS Scr. Eccl. ()
001 Epistula ad synodum
2755 PROCLUS Scr. Eccl. ()
006 Homilia in sancta theophania
007 Homilia in transfigurationem domini
008 Homilia in ramos palmarum
009 Homilia in feriam v
010 Homilia in parasceven
011 Homilia in resurrectionem
012 Homilia i in sanctum Pascha
013 Homilia ii in sanctum Pascha
014 Homilia iii in sanctum Pascha
015 Homilia in Pentecosten
016 Homilia in laudem sancti Stephani
017 Homilia in laudem sancti apostoli Pauli
018 Homilia in sanctum Andream apostolum
019 Homilia de ascensione domini
033 Homilia in assumptionem Jesu Christi
039 Tractatus de traditione missae
2778 THEODOTUS Scr. Eccl. ()
004 Expositio symboli Nicaeni
2780 PETRUS Scr. Eccl. ()
001 Liber contra Apollinarem
2796 THEODULUS Scr. Eccl. ()
001 Fragmenta duo in Iudam
002 Fragmentum in Ps. lxxiii, 4.5.
2800 BASILIUS Seleuciensis Scr. Eccl. ()
010 Homilia in resurrectionem domini
017 Fragmentum in Genesim 22.13
2811 LEONTIUS Theol. ()
005 Florilegium de corruptibili et incorruptibili
2859 GREGORIUS Antiochenus Orat. et Scr. Eccl. ()
001 Homilia in mulieres unguentiferas
002 Homilia i in sancta theophania
003 Homilia ii in sancta theophania
004 Homilia in illud: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui
2934 JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. ()
020 De recta sententia liber
2944 LEO VI SAPIENS Nomograph. et Tact. ()
013 Problemata
3062 JOANNES Italus Phil. et Rhet. ()
005 Commentaria in Aristotelis topicorum libros II-IV
3101 Nicolaus MUZALON Orat., Poeta et Scr. Eccl. ()
003 Sermo ad Nicolaum III patriarcham Constantinopolitanum
3142 Georgius PACHYMERES Hist., Phil. et Scr. Eccl. ()
015 In Aristotelis Ethica Nicomachea commentaria
3153 VITAE THEOPHANIS CONFESSORIS Biogr. ()
004 Officium Theophanis
3186 SCRIPTA ANONYMA ADVERSUS JUDAEOS ()
010 Papisci et Philonis Iudaeorum cum monacho colloquium
3229 BESSARION Rhet. et Theol. ()
002 Epistula encyclica ad Graecos
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Scr. Eccl. ()
005 Enarratio de episcopis Byzantii et de patriarchis omnibus Constantinopolitanis
3307 Charitonymus HERMONYMUS Rhet. ()
006 Encomium Plethonis
3347 Maximus CHRYSOBERGES Theol. ()
001 Oratio de processione spiritus sancti
4042 SOPHRONIUS Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
003 De peccatorum confessione
011 Triodium
012 Commentarius liturgicus
020 Sermo in annuntiationem deiparae
021 Oratio in exaltationem venerandae crucis et in sanctam resurrectionem
022 Oratio dicta in adorationem venerandae ac vivisicae crucis media s. Quadragesimae hebdomade
023 Encomium in sanctum Joannem Praecursorem
024 Laudes BB. Apostolorum Petri et Pauli
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
004 Sermo in ss. deiparae annuntiationem
005 Epigrammata tetrasticha sive Paradisus
4280 Theodorus MELITENIOTES Astron. et Scr. Eccl. ()
004 Disceptatio enarrationum in triadem triplam Sancti Evangelii
4355 Isaac ARGYRUS Astron., Math. et Theol. ()
001 Computus ecclesiasticus
002 Computus ecclesiasticus
4363 APOCALYPSIS DEIPARAE Apocryph. et Hagiogr. ()
004 Apocalypsis deiparae
005 Apocalypis deiparae
006 Apocalypis deiparae
4542 CARMINUM ANONYMUM E CODICE MATRIT. GR. 4577, SAECULI XIII Poem. ()
001 Anonymum carmen supplicatorium (e cod. Matrit. gr. 4577)
4543 Sabas MESIMER Scr. Eccl. ()
001 Homilia in diem palmarum
4549 THEODORUS ABU-QURRA Theol. ()
001 Opuscula varia contra haereticos, Judaeos et Saracenos
002 Opuscula contra Saracenos
5059 MENOLOGII IMPERIALES Hagiogr. ()
030 Passio sancti Jacobi Zebedaei
5408 VITAE SANCTI CONONIS ISAURIAE Hagiogr. ()
002 Passio sancti Cononis isauriae
9528 Georgius AETOLUS Scr. Fab. ()
004 Poema ad voevodam Petrum Valachiae (e cod. Athon. 4272)

Updated on: 2023-03-29

2012 ACTA EUPLI Hagiogr. ()
002 Passio sancti martyris Eupli
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
021 Philoplato sive Coriarus
022 Indoctus sive Grammaticus apud se
027 Carmen
3083 MICHAEL Syncellus Gramm. et Hagiogr. ()
009 Laudatio sancti Dionysii Areopagitae
3089 Nicephorus CHRYSOBERGES Rhet. ()
008 Carmina iambica
3135 Joannes ZONARAS Hagiogr. et Hist. ()
011 De matrimonio sobrinorum
3144 Joannes CANANUS Hist. ()
003 De Constantinopoli oppugnata
3167 JOANNES Notarius Biogr. ()
001 Vita Eusebii Alexandrini
3169 Joannes VI CANTACUZENUS Hist. et Theol. ()
008 Prooemium contra Barlaam et Acindynum
3170 EPHRAEM Aeniensis Hist. et Poeta ()
004 Epigrammata
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
013 Laudatio sancti Athanasii Atramytteni
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Scr. Eccl. ()
013 Hymni
3417 GEORGIUS Naxius Scr. Eccl. ()
001 Περὶ τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου
002 Encomium in sanctum Antonium
4370 THEOPHILUS CORYDALEUS Phil. ()
011 Epistulae quinque
4430 JACOBUS Monachus Epist. et Theol. ()
003 Orationes encomiasticae in Deiparam
4538 Theodorus PEDIASIMUS Epist. et Hagiogr. ()
001 Laudatio ad sanctum Josephum hymnographum
002 Ἔκφρασις περὶ τοῦ Ἱεροῦ τῶν Φερρῶν
003 Miracula utriusque s. Theodori
004 Encomium ad solem
005 Εἰς τὴν τοῦ θέρους ὥραν ἐγκώμιον
006 Epistulae
007 Versus heroici
5060 VITAE ET MIRACULA SANCTI ARTEMII Hagiogr. ()
004 Passiones sancti Artemii
5135 VITAE SANCTI ANDREAE SALI Hagiogr. ()
003 Vita plenior Andreae Sali
5265 VITAE SANCTI COSMAE EPISCOPI MAIUMAE Hagiogr. ()
004 Vita et miracula Cosmae episcopi Maiumae
5362 CHRONICON CHILAE Chronogr. et Hagiogr. ()
001 Chronicon monasterii s. Theodori in Cythera insula
5411 VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. ()
004 Vita sanctorum Constantini imperatoris et Helenae
006 Vita sancti Constantini imperatoris
5434 VITAE SANCTI SABAE PALAESTINI Hagiogr. ()
001 Epitome sancti Sabae Palaestini
5435 VITAE SANCTI ONUPHRII ANACHORETAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Onuphrii anachoretae
5436 VITAE SANCTI EPIPHANII Hagiogr. ()
001 Miraculum sancti Epiphanii
5458 VITAE SANCTI SAMPSONIS XENODOCHI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Sampsonis Xenodochi
5461 VITAE SANCTAE ARIADNES Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Ariadnes
5462 VITAE SANCTI ANDREAE STRATELATAE Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Andreae tribuni et sociorum
5463 VITAE SANCTI THEODOTI ET SEPTEM VIRGINUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theodoti et septem virginum
002 Passio altera sancti Theodoti et septem virginum (BHG 1782a)
5464 VITAE SANCTI ARTEMONIS LAODICIAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Artemonis
5465 VITAE SANCTI CARTERII CAPPADOCIS Hagiogr. ()
001 Passio sancti Carterii Cappadocis
5466 VITAE SANCTI ATHANASII EPISCOPI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Athanasii episcopi
5467 VITAE SANCTORUM EUGENII ET MARIAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Eugenii et Mariae
5468 VITAE SANCTORUM DASII, GAII ET ZOTICI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Dasii, Gaii et Zotici
5469 VITAE SANCTI EUPHROSYNI COQUI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Euphrosyni coqui
5470 VITAE SANCTI ATHANASII IN CLYSMATE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Athanasii (BHG 193) (e cod. Par. Coisl. 303)
5471 VITAE SANCTI GERMANI I PATRIARCHAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Germani I Patriarchae
5472 VITAE SANCTI GREGORII I PAPAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Gregorii I Papae
5478 VITAE SANCTI NECTARII CAREOTAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Nectarii Careotae
002 Acoluthia sancti Nectarii Careotae
5502 ANONYMA CRETICA Poem. ()
004 Ἡ ἀπαρνημένη τῶν Χανίων
005 Θρῆνος τοῦ Φαλλίδου τοῦ πτωχοῦ
9006 GREGORIUS II Patriarcha Epist., Hagiogr. et Paroemiogr. ()
014 Encomium ad sanctum Euthymium episcopum Madytorum
9016 LEO Philosophus Epigr. et Scr. Eccl. ()
002 Carmen ad Job
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
020 Theogonia
021 Epitaphius ad Theodorum Camaterum
9037 LAMENTATIONES DE CAPTIVATIONE CONSTANTINOPOLIS Chronogr. et Hist. ()
006 Lamentatio Constantinopolis
9062 CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. ()
017 Ἱστορία ἑβραιοπούλας τῆς Μαρκάδας
019 Ποίημα περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς Κύπρου
020 Δευτέρα Παρουσία διὰ στίχου
9092 Nathanael BERTUS Scr. Eccl. ()
001 Sermones xiv
9093 Antonius BUBULES Poeta ()
001 Lamentatio ad Michaelem Limbonam
9094 Leonardus PHORTIUS Poeta ()
001 Tractatus de re militari
9098 Jacobus TRIBOLES Poeta ()
002 Ἱστορία τοῦ Ταγιαπιέρα
003 Ἱστορία τοῦ ῥὲ τῆς Σκότζιας μὲ τὴν ῥήγισσα τῆς Ἐγγλιτέρρας
9100 Basilius VATATZES Geogr. ()
001 Περιηγητικὸν
9102 Giustus GLYCUS Poeta ()
001 Πένθος θανάτου
9502 PROCOPIUS NAZIANZENUS Hist. ()
003 Ἱερουσαλὴμ καταπατουμένη
9528 Georgius AETOLUS Scr. Fab. ()
001 Fabulae Aesopi
002 Carmina
003 Versus ad Ioasapham Argyropulum

Updated on: 2022-12-21

2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
026 Carmina ad Irenem Comnenam
2896 ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
010 Orationes duae
3076 METROPHANES Poeta et Scr. Eccl. ()
003 Laudatio archangelorum Michaelis et Gabrielis
3089 Nicephorus CHRYSOBERGES Rhet. ()
007 Oratio ad Constantinum Mesopotamitam
3105 NICON Nigri Montis Scr. Eccl. et Theol. ()
005 Interpretationes divinorum mandatorum
3201 NICETAS Magister Epist. et Hagiogr. ()
002 Vita Sanctae Theoctistae
3271 Theodorus MUZALON Scr. Eccl. ()
002 Oratio adversus Becci blasphemias
004 Epistulae
3280 PROCOPIUS Diaconus Hagiogr. ()
002 Laudatio in Bartholomaeum
003 Laudatio in sanctum apostolum Marcum
3370 HYMNOGRAPHICA BYZANTINA Eccl. et Hymn. ()
003 In passionem domini
3393 ANASTASIUS I Patriarcha Antiochenus Scr. Eccl. ()
002 Explicatio dogmatica: orationes v de orthodoxa fide
006 Sermones quatuor
3404 [JOSEPHUS ARIMATHENSUS] Theol. ()
001 Narratio Iosephi
3405 GREGORIUS ASBESTAS Hagiogr. ()
001 Vita s. Methodii confessori patriarchae Constantinopolitani
3407 ARCADIUS I CYPRIUS Hagiogr. et Theol. ()
001 Laudatio sancti Georgii
4040 PHOTIUS Lexicogr. et Scr. Eccl. ()
040 Versus ad Basilium I imperatorem
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
011 Encomium ad sanctum Panteleemonem
4143 JOANNES Diaconus Hagiogr. et Rhet. ()
001 De cultu sanctorum apologia
4363 APOCALYPSIS DEIPARAE Apocryph. et Hagiogr. ()
003 Apocalypsis deiparae
4370 THEOPHILUS CORYDALEUS Phil. ()
010 De astrolabo
4421 DAMASCENUS STUDITES Theol. ()
002 Dialogus
4442 Joannes PLUSIADENUS Hymnograph. et Theol. ()
003 Disceptatio de differentiis inter graecos et latinos et synodo Florentina
4466 Georgius LAPITHES Theol. ()
003 Ethopoeia
4525 ALEXIUS EPISCOPUS NICAEENSIS Hymnograph. ()
001 Canon ad sanctum Georgium
002 Hymni ad sanctum Demetrium
4530 Theodorus CABASILAS Orat. ()
001 Monodia in Andronicum II Palaeologum
4531 CONSTANTINUS Nicaeanus Rhet. ()
001 Oratio consolatoria ad imperatorem Joannem III Ducam
4539 ZACHARIAS Chalchedonius Phil. ()
001 De tempore
5062 VITAE SANCTAE EUPHEMIAE Hagiogr. ()
004 Contacium sanctae Euphemiae
5132 VITAE BARLAAM ET JOASAPH Narr. Fict. ()
005 Vita Barlaam et Joasaph
5146 VITAE SANCTAE THOMAIDAE LESBIAE Hagiogr. ()
002 Vita et miracula s. Thomaidis
5195 VITAE SANCTI PETRI ATHONITAE Hagiogr. ()
001 Vita Petri Athonita
5196 VITAE SANCTAE MARIAE IUNIORIS Hagiogr. ()
001 Vita et miracula s. Mariae iunioris
5202 VITAE ET MIRACULA MARIAE DEIPARAE Hagiogr. ()
002 Miraculum Mariae Deiparae
5273 VITAE SANCTI JOANNIS DAMASCENI Hagiogr. ()
003 Vita s. Joannis Damasceni
5282 VITAE SANCTI EPIMACHI ALEXANDRINI Hagiogr. ()
003 Martyrium sancti Epimachi
5346 ACTA CONCILIORUM Acta, Eccl., Epist. et Theol. ()
012 Acta conciliorum Cypriorum
5364 EXEMPLA INSTRUMENTORUM ET EPISTULARUM Acta, Epist. et Legal. ()
001 Exempla instrumentorum et epistularum e cod. Vat. gr. 867
002 Exempla instrumentorum et epistularum e cod. Par. gr. 2509
5407 ACTA SANCTORUM OMNIUM Hagiogr. ()
001 Acoluthia sanctorum omnium
5411 VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. ()
002 Hymni ad sanctos Constantinum et Helenam
5412 VITAE SANCTORUM ANDRONICI ET ATHANASIAE Hagiogr. ()
002 Vita sanctorum Andronici et Athanasiae
5418 VITAE SANCTI SIMONIS ATHONITAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Simonis Athonitae
5427 VITAE SANCTORUM LEONTII, HYPATII, THEODULI ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Leontii, Hypatii, Theoduli et sociorum
5428 VITAE SANCTI MARTINI TURONENSIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Martini
5429 VITAE SANCTAE DOMNINAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Domninae
5430 VITAE SANCTORUM FLORI ET LAURI Hagiogr. ()
001 Epitomi sanctorum Flori et Lauri
5431 VITAE SANCTI PATRICII EPISCOPI PRUSAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Patricii episcopi Prusae
002 Passio sancti Patricii episcopi Prusae
5432 VITAE SANCTI THERINI BUTHROTI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Therini Buthroti
5433 VITAE SANCTI EUSEBII PHOENICIENSIS Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Eusebii Phoeniciensis
5441 MIRACULA SANCTAE CRUCIS JESU CHRISTI Hagiogr. ()
001 Oratio de exaltatione
5445 VITAE SANCTI JOSEPHI HYMNOGRAPHI Hagiogr. ()
003 Vita Josephi
5459 VISIO COSMAE MONACHI CONSTANTINOPOLITANI Hagiogr. ()
001 Recensio longior
9009 Michael APOSTOLIUS Paroemiogr. ()
012 Oratio ad Fredericum III imperatorem
9062 CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. ()
006 Carmina ad Joannem Climacum
007 Ad vinum
008 Συναξάριον τῶν εὐγενικῶν γυναικῶν καὶ τιμιωτάτων ἀρχοντισσῶν
009 Στιχούργημα
010 Διήγησις Γαδάρου, λύκου καὶ ἀλεποῦς
011 Versus erotici
012 Acathistus hymnus creticus (e cod. Marc. gr. IX.17)
014 Λόγος παρηγορητικὸς περὶ Δυστυχίας καὶ Ἐυτυχίας
015 Ἡ ὁμιλία τοῦ νεκροῦ βασιλιᾶ
016 Τὸ ξεθάψιμο τοῦ σταυρωμένου παιδιοῦ
9064 SOPHRONIUS IV Hierosolymitanus Epist. et Hagiogr. ()
002 Vita brevior sancti Joannis Eleemosynarii
003 Vita sancti Gerasimi anachoritae
9070 NICODEMUS Hagiorita Scr. Eccl. ()
008 Encomium sancti Simonis Athonitae
9084 HIEROTHEUS ABBATIUS Chronogr. ()
001 Descriptio terrae motus qui in Cephallenia contigit anno 1637
9085 lt;DOROTHEUS MONEMBASIAEgt; Hist. ()
002 Liber historicus
9086 Andreas SCLENTZAS Poeta ()
001 Carmina
9087 Georgius ARGYROPULUS Hist. ()
001 Narratio de pugna Varnensi
9088 Zoticus PARASPONDYLUS Hist. ()
001 Narratio de pugna Varnensi
9089 MATTHAEUS Myrensis Hagiogr. et Hist. ()
001 Historia Valachiae
9091 Joannes VENTRAMUS Poeta ()
001 Ἱστορία φιλαργυρίας μετὰ τῆς περηφάνιας
002 Ἱστορία τῶν γυναικῶν τῶν καλῶν καὶ τῶν κακῶν
9500 Adamantius CORAES Polyhist. ()
002 Vita
004 Prolegomena in epistulas apostoli Pauli
9527 Marcus DEPHARANAS Poeta ()
001 Ἱστορία ἐκ τῶν τοῦ Δανιὴλ περὶ τῆς Σωσάννης
9530 Arsenius CALUDES Scr. Eccl. ()
001 Προσκυνητάριον Ἱεροσολύμων
9540 NEOPHYTUS Monachus Poeta ()
001 Τὸ Ἀχούρι

Updated on: 2022-09-14

0019 ARISTOPHANES Comic. ()
030 Testimonia et fragmenta
0252 HERMIPPUS Comic. ()
006 Fragmenta
0396 EUPHANES Comic. ()
002 Fragmenta
0421 ARISTOPHON Comic. ()
003 Fragmenta
0422 ATHENIO Comic. ()
003 Fragmentum
0423 AUTOCRATES Comic. ()
004 Fragmenta
0424 AXIONICUS Comic. ()
004 Fragmenta
0425 BATO Comic. ()
003 Fragmenta
0426 CALLIAS Comic. ()
006 Fragmenta et tituli
0428 CANTHARUS Comic. ()
005 Fragmenta et tituli
0429 CEPHISODORUS Comic. ()
003 Fragmenta
0430 CHARICLIDES Comic. ()
003 Fragmentum
0431 CHIONIDES Comic. ()
004 Fragmenta
0432 CLEARCHUS Comic. ()
003 Fragmenta
0433 CRATES Comic. ()
006 Fragmenta
0434 CRATINUS Comic. ()
007 Fragmenta
0435 CRATINUS Junior Comic. ()
003 Fragmenta
0436 CRITO Comic. ()
003 Fragmenta
0437 CROBYLUS Comic. ()
003 Fragmenta
0438 DAMOXENUS Comic. ()
003 Fragmenta
0439 DEMETRIUS Comic. ()
004 Fragmenta
0440 DEMETRIUS Junior Comic. ()
003 Fragmenta
0441 DEMONICUS Comic. ()
003 Fragmentum
0442 DEXICRATES Comic. ()
003 Fragmentum
0443 DIOCLES Comic. ()
005 Fragmenta
0444 DIODORUS Comic. ()
003 Fragmenta
0445 DIONYSIUS Comic. ()
004 Fragmenta
0446 DIOXIPPUS Comic. ()
003 Fragmenta
0447 DIPHILUS Comic. ()
005 Fragmenta
0448 DROMO Comic. ()
003 Fragmenta
0449 ECPHANTIDES Comic. ()
004 Fragmenta
0450 EPHIPPUS Comic. ()
004 Fragmenta
0451 EPICRATES Comic. ()
003 Fragmenta
0452 EPIGENES Comic. ()
003 Fragmenta
0453 EPILYCUS Comic. ()
004 Fragmenta
0454 EPINICUS Comic. ()
003 Fragmenta
0455 ERIPHUS Comic. ()
003 Fragmenta
0456 EUANGELUS Comic. ()
003 Fragmentum
0457 EUBULIDES Comic. ()
003 Fragmentum
0458 EUBULUS Comic. ()
007 Fragmenta
0459 EUNICUS Comic. ()
003 Fragmenta
0460 EUPHRO Comic. ()
003 Fragmenta
0461 EUPOLIS Comic. ()
007 Fragmenta
0462 EUTHYCLES Comic. ()
003 Fragmenta
0463 HEGEMON Comic. et Parodius ()
004 Fragmentum
0464 HEGESIPPUS Comic. ()
003 Fragmenta
0465 HENIOCHUS Comic. ()
003 Fragmenta
0466 HERACLIDES Comic. ()
003 Incertae fabulae fragmentum
0468 HIPPARCHUS Comic. ()
003 Fragmenta
0469 LAON Comic. ()
003 Fragmenta
0470 LEUCO Comic. ()
004 Fragmenta
0471 LYNCEUS Comic. ()
003 Fragmentum
0472 LYSIPPUS Comic. ()
004 Fragmenta
0473 MACHON Comic. ()
004 Fragmenta
0474 MAGNES Comic. ()
004 Fragmenta
1361 EUMEDES Comic. ()
002 Fragmentum
1782 AUGEAS Comic. ()
003 Tituli
2709 Joannes MAUROPUS Poeta et Rhet. ()
010 Epigramma ad Constantinum Monomachum imperatorem
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
013 Chronographia anonyma de locis Hierosolymitanis
015 Chronicon imperatorum
016 Chronicon anonymum
2760 AMPHILOCHIUS Scr. Eccl. ()
001 Epistula ad Leonem imperatorem
2766 EUDOCIA AUGUSTA Poeta ()
004 Carminum in sancto Cypriano
2824 EULOGIUS Theol. ()
001 Fragmenta dogmatica
002 In ramos palmarum
003 De oratione dominica
004 De trinitate et de incarnatione
2896 ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
011 Narrationes de patribus Sinaïtis
012 Narrationes
2906 THALASSIUS Abbas Scr. Eccl. ()
001 De caritate et continentia
2918 JOANNES I Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
005 Laudatio sancti Demetrii
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
008 Versus penitentiales
3003 Alexius I COMNENUS Scr. Eccl. ()
004 Versus iambici
3028 Nilus DOXAPATRES Scr. Eccl. ()
002 De oeconomia Dei
3046 Michael HAPLUCHIRUS Poeta ()
001 Dramation
3058 JOANNES IX AGAPETUS Scr. Eccl. ()
001 Ὁμιλία τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου
3074 Constantinus MANASSES Hist. et Poeta ()
019 Des spinis et acanthis
3119 TARASIUS Scr. Eccl. ()
001 Oratio in dei matrem in templum deductam
3123 Theodorus DAPHNOPATES Hist. et Scr. Eccl. ()
003 Oratio de nativitate sancti Joannis Baptistae
004 Oratio de translatione manus sancti Joannis Baptistae
3161 VITAE MAXIMI CONFESSORIS Biogr. et Hagiogr. ()
001 Relatio motionis inter Maximum et principes
002 Vita sancti Maximi confessoris
003 Epitome vitae sancti Maximi confessoris
004 In vitam ac certamen
3195 GENNADIUS SCHOLARIUS Theol. ()
090 Platonis vita
3205 Theodorus II Ducas LASCARIS Scr. Eccl. et Theol. ()
021 Orationes
3283 Marcus EUGENICUS Theol. ()
024 Canones ad sanctum Jacobum Persam
4231 Demetrius MOSCHUS Philol. ()
003 Declamationes
4370 THEOPHILUS CORYDALEUS Phil. ()
003 Epistulae tres
004 Oratio funebris in Pulcheriam
4444 Nicolaus SECUNDINUS Epist. et Transl. ()
004 Translatio sermonis Juliani Cesarini
4523 EUTHYMIUS Acmonianus Theol. ()
001 Disputatio de fide cum philosopho Saraceno
002 Liber invectivus
003 Oratio invectiva adversus Armenios
4526 SOMNIA DANIELIS Onir. ()
001 Somnia Danielis
4527 NAUCRATIUS CONFESSOR Theol. ()
001 Encyclica de obitu sancti Theodori Studitae
5067 VITAE ET MIRACULA NICOLAI MYRENSIS Hagiogr. ()
017 Miraculum de duce Cappadoce et Petro Athonita
5088 VITAE SANCTI LAZARI GALESIOTA Hagiogr. ()
003 Vita Lazari in monte Galesio
5111 VITAE JOANNIS EREMOPOLITAE Hagiogr. ()
002 Hymni Joannis Eremopolitae vel Palaeolavritae
5200 VITAE SANCTORUM METROPHANIS ET ALEXANDRI Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Metrophanis et Alexandri
5208 MIRACULA ARCHANGELORUM MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS Hagiogr. ()
004 Apparitio sancti Michaelis in monte Gargano
5250 VITAE SANCTAE EUPHROSYNAE Hagiogr. ()
001 Vita s. Euphrosynae et patris suae Pafnutii
5299 NARRATIO AGAPII SYRI MONACHI Hagiogr. ()
001 Narratio Agapii Syri monachi
5343 ACTA MONASTERII ZOGRAPHI Acta, Eccl. et Legal. ()
001 Acta monasterii Zographi
5401 VITAE SANCTI AEMILIANI Hagiogr. ()
002 Vita sancti Aemiliani
5413 VITAE SANCTORUM DORETI ET DOROPIANI Hagiogr. ()
001 Acoluthia sanctorum Doreti et Doropiani
5420 VITAE SANCTI HIPPOLYTI ROMAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Hippolyti
5444 VITAE SANCTAE THEODOTAE NICAEAE Hagiogr. ()
002 Vita sanctae Theodotae et filiorum trium
9009 Michael APOSTOLIUS Paroemiogr. ()
013 Epistulae
9016 LEO Philosophus Epigr. et Scr. Eccl. ()
003 De annuntiatione
9032 MELETIUS Confessor Hymnograph., Poeta et Theol. ()
006 Αἰνιγματώδης Λόγος
9058 Meletius PEGAS Patriarcha Epist. et Scr. Eccl. ()
007 Epistulae
9064 SOPHRONIUS IV Hierosolymitanus Epist. et Hagiogr. ()
002 Vita brevior sancti Joannis Eleemosynarii
9096 MAXIMUS Peloponnesius Epist. et Theol. ()
002 Λόγος στηλιτευτικὸς κατὰ Διονυσίου καὶ τῶν συναποστησάντων αὐτῷ εἰς Ἰωάννινα
003 Exegesis ad Meletii Pegae homiliam contra Judaeos
9097 Jacobus MELOETA Chronogr. ()
001 Ὁδοιπορικὸν
9507 CHRYSANTHUS Patriarcha Hist. et Scr. Eccl. ()
004 Epistulae
9514 Marcus MUSURUS Philol. et Poeta ()
001 Ad Aristophanem
002 Ad epistolographos Graecos
003 Poema ad Platonem
9516 ALEXIUS STUDITES Scr. Eccl. ()
002 Decreta Alexii patriarchae
9519 Joannes COMNENUS Hist. ()
001 Vita imperatoris Joannis Cantacuzeni
9520 Nicephorus MELISSENUS COMNENUS Epigr. ()
001 Epigrammata

Updated on: 2022-06-29

0241 ARISTOXENUS ()
004 Incertae fabulae (?) fragmentum
0394 APOLLONIUS Comic. ()
002 Fragmentum
0400 ALCAEUS Comic. ()
005 Fragmenta
0401 ALEXANDER Comic. ()
003 Fragmenta et tituli
0402 ALEXIS Comic. ()
007 Fragmenta
0403 AMIPSIAS Comic. ()
005 Fragmenta
0404 AMPHIS Comic. ()
003 Fragmenta
0405 ANAXANDRIDES Comic. ()
005 Fragmenta
0406 ANAXILAS Comic. ()
003 Fragmenta
0407 ANAXIPPUS Comic. ()
003 Fragmenta
0409 ANTIDOTUS Comic. ()
003 Fragmenta
0410 ANTIPHANES Comic. ()
006 Fragmenta
0411 APOLLODORUS Comic. ()
005 Fragmenta
0412 APOLLODORUS Carystius vel APOLLODORUS Gelous Comic. ()
003 Fragmenta
0413 APOLLODORUS Comic. ()
004 Fragmenta
0414 APOLLOPHANES Comic. ()
005 Fragmenta
0415 ARAROS Comic. ()
005 Fragmenta
0416 ARCHEDICUS Comic. ()
003 Fragmenta
0417 ARCHIPPUS Comic. ()
005 Fragmenta
0418 ARISTAGORAS Comic. ()
003 Fragmenta
0419 ARISTOMENES Comic. ()
004 Fragmenta
0420 ARISTONYMUS Comic. ()
004 Fragmenta
0521 EPICHARMUS et PSEUDEPICHARMEA Comic. ()
010 Fragmenta Pseudepicharmea
0524 SOPHRON Mimogr. ()
005 Fragmenta
1227 BLAESUS Comic. ()
002 Fragmenta
1315 DINOLOCHUS Comic. ()
003 Fragmenta et tituli
1654 RHINTHON Comic. ()
003 Fragmenta
1662 SCIRAS Comic. ()
002 Fragmentum
1682 SOPATER Comic. ()
002 Fragmenta
1788 PHORMIS Comic. ()
003 Tituli
2035 ATHANASIUS Theol. ()
142 Versus alphabetici
2705 NICETAS David Paphlagonius Phil. et Scr. Eccl. ()
027 Paraphrasis carminum arcanorum magni Gregorii theologi
2708 METHODIUS I Scr. Eccl. ()
005 Epistulae adversus iconoclastas et monachos studitas
2944 LEO VI SAPIENS Nomograph. et Tact. ()
011 Canticum compunctionis
012 Versus alphabetici
3086 NICEPHORUS I Hist., Scr. Eccl. et Theol. ()
018 Liber onirocriticus
3091 Nicephorus URANUS Hagiogr. et Tact. ()
006 Alphabetum
3115 SYMEON Metaphrastes Hagiogr. et Hist. ()
116 Alphabeta
117 In propriam animam
3123 Theodorus DAPHNOPATES Hist. et Scr. Eccl. ()
006 Passio sancti Georgii
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
012 Oratio sancti Gerasimi
4373 VITAE PACHOMII Hagiogr. ()
010 Vita brevior sancti Pachomii
4476 ACACIUS SABAITA Hagiogr. ()
002 Vita sancti Athanasii Athonitae
4488 MERCURIUS Grammaticus Hymnograph. et Poeta ()
001 Carmen iambicum in s. Theodorum stratelatem
002 Metaphrasis passionis s. Theodori
003 Carmen iambicum in annuntiationem deiparae
004 Canon in s. Iohannem Chrysostomum
4528 Gregorius DECAPOLITA Hagiogr. ()
001 Miraculum sancti Georgii
4529 ARSENIUS CERCYRENSIS Hagiogr. ()
001 Laudatio ad sanctum Therinum
002 Laudatio Andreae apostoli
003 Laudatio sanctae Barbarae
4533 THEODORUS Andidensis Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Brevis commentatio de divinae liturgiae symbolis ac mysteriis
4534 THEODORUS Alaniensis Scr. Eccl. ()
001 Sermo epistolaris
002 Oratio in Germanum patriarcham
5037 SCHOLIA IN SOPHOCLEM Schol. ()
009 Scholia vetera in Sophoclis Antigonam
5059 MENOLOGII IMPERIALES Hagiogr. ()
043 Menologium Basilii II imperatoris
5068 VITAE SANCTAE SEBASTIANAE Hagiogr. ()
002 Passio sanctae Sebastianae
5159 SCRIPTA ANONYMA IN JOANNEM CHRYSOSTOMUM Hagiogr. et Orat. ()
005 Vita acephala sancti Joannis Chrysostomi
5180 VITAE SANCTORUM EUGENII ET MACARII Hagiogr. ()
002 Passio sanctorum Eugenii et Macarii
5190 VITAE SANCTORUM EUTROPII, CLEONICI ET BASILISCI Hagiogr. ()
002 Passio sanctorum Eutropii, Cleonici et Basilisci
003 Passio sanctorum Eutropii, Cleonici et Basilisci
5223 VITAE SANCTI PETRI EPISCOPI ALEXANDRINI Hagiogr. ()
002 Passio sancti Petri episcopi Alexandrini
5225 VITAE SANCTAE IRENAE Hagiogr. ()
002 Passio sanctae Irenae
5321 ACTA MONASTERII LATRI Acta ()
017 Acta monasterii Latri
5361 LITURGICA VARIA Liturg. ()
005 Secundae odae
5363 VERSUS ALPHABETICI Poem. ()
001 Versus alphabetici
5411 VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. ()
005 Vita sancti Constantini imperatoris
5421 VITAE SANCTORUM EUSTATHII, THESPESII ET ANATOLII Hagiogr. ()
001 Vitae sanctorum Eustathii, Thespesii et Anatolii
5422 VITAE SANCTORUM JOANNIS ET PAULI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Joannis et Pauli
5423 VITAE SANCTORUM OLIVIAE (LIBYAE), EUTROPIAE ET LEONIS Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Oliviae
5424 VITAE SANCTORUM LUCILLIANI, PAULAE ET PUERORUM IV Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Lucilliani, Paulae et puerorum IV
002 Passio sanctorum Lucilliani, Paulae et puerorum IV
003 Passio S. Lucilliani et sociorum
5425 VITAE SANCTORUM NICANDRI ET HERMAEI Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Nicandri et Hermaei
5426 VITAE SANCTI GERASIMI ANACHORETAE Hagiogr. ()
001 Epitome sancti Gerasimi
002 Acoluthia sancti Gerasimi et martyrum Pauli et Julianae
003 Stichera sancti Gerasimi
5438 VITAE SANCTI GREGORII ILLUMINATORIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Gregorii Illuminatoris
5439 VITAE SANCTI EUTHYMII SARDENSIS CONFESSORIS Hagiogr. ()
001 Laudatio sancti Euthymii Sardensis confessoris
5440 VITAE SANCTI MARTINI I PAPAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Martini papae
5442 VITAE SANCTI THEMISTOCLIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Themistoclis
5443 VITAE SANCTORUM IOACHIM ET ANNAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Ioachimae et Annae
5444 VITAE SANCTAE THEODOTAE NICAEAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Theodotae Nicaeae
5446 VITAE SANCTI JOANNIS ACATII Hagiogr. ()
001 Vita sancti Joannis Acatii
002 Synaxarium sancti Joannis Acatii
5447 VITAE SANCTI EUTHYMII HIBERI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Euthymii Hiberi
9513 MELETIUS Episcopus Atheniensis Geogr., Hist. et Theol. ()
002 Historia ecclesiastica

Updated on: 2022-04-14

0004 DIOGENES LAERTIUS Biogr. ()
003 Vitae philosophorum
0721 ANONYMI MEDICI Med. ()
030 De podagra
2006 SYNESIUS Phil. ()
013 Hymni
014 Calvitii encomium
015 Dion
016 De insomniis
017 Oratio de regno
018 Aegyptii sive de providentia
019 Ad Paeonium de dono astrolabii
020 Homiliae
021 Catastases
2030 GEOGRAPHICA ADESPOTA Geogr. ()
003 Catalogi nominum urbium
2034 PORPHYRIUS Phil. ()
032 De abstinentia
2050 EUNAPIUS Hist. et Soph. ()
004 Vitae sophistarum
2632 COMARIUS Alchem. ()
002 De lapide philosophorum
2709 Joannes MAUROPUS Poeta et Rhet. ()
009 Etymologica nominum
2714 THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. ()
025 Versus de haeresibus
026 Scholion in s. Basilii ascetica
027 Explicatio divinae liturgiae praesanctificatorum
028 Descriptio constitutionis monasterii Studii (e cod. Vat. gr. 2029)
029 Canon in exaltationem crucis
2779 CONSTANTIUS II IMPERATOR Epist. ()
001 Demegoria Constantii
2914 LEONTIUS Scr. Eccl. ()
016 In decollationem sancti Joannis
3068 Leo CHOEROSPHACTES Epist., Poeta et Theol. ()
006 Commentarii in evangelium Matthaei
007 Commentarium in evangelium Joannis
3080 Michael CHONIATES Scr. Eccl. ()
004 Prosopopoeia
005 Addendum ad prosopopoeiam
006 Catechesis
007 Epistulae
3093 NICETAS Byzantius Theol. ()
003 Refutatio et eversio epistulae ab Armeniae principe missae
3099 Nicetas STETHATUS Hagiogr. et Theol. ()
009 Practicorum capitum centuriae tres
3123 Theodorus DAPHNOPATES Hist. et Scr. Eccl. ()
005 Sermo de pace quam anno 927 composuerunt Bulgari et Graeci
3149 ATHANASIUS I Epist. ()
005 Colophon
3153 VITAE THEOPHANIS CONFESSORIS Biogr. ()
005 Hymni
3154 THEODORUS Protosecretarius Biogr. ()
001 Laudatio in Theophanem Confessorem
3202 Georgius GEMISTUS Phil. ()
019 Correctiones ad Strabonis Geographiam
3209 Gregorius ANTIOCHUS Rhet. ()
016 Oratio ad Manuelem I imperatorem
017 Laudatio funebris Manuelis imperatoris
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Scr. Eccl. ()
012 Vita sanctae Euphrosynae iunioris
3237 Matthaeus BLASTARES Hymnograph. et Scr. Eccl. ()
002 Stichera pentecostes
003 Macarismi pentecostes
004 Macarismi octoechi
005 Macarismi
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
028 Ὁποῖον χρὴ εἶναι τὸν πνευματικὸν πατέρα (e cod. Par. gr. 2075)
3289 GREGORIUS Caesariensis Gramm. et Hagiogr. ()
002 Oratio in patres Nicaenos et in Constantinum imperatorem
3353 ECCLESIASTICA ANONYMA Eccl. ()
005 Narratio Iohanni tributa et Sophronio
3370 HYMNOGRAPHICA BYZANTINA Eccl. et Hymn. ()
002 Hymnographica e cod. Athon. Lavr. Γ 67 (307)
3371 NARRATIONES ANIMAE UTILES Hagiogr. ()
002 Didascalia Iacobi Iudaei baptizati
3408 AËTIUS PRESBYTER Hagiogr. ()
001 Laudatio sancti Joannis Prodromi
4066 DAMASCIUS Phil. ()
009 In Philebum
4139 SEVERIANUS Orat. et Scr. Eccl. ()
090 Oratio de Nativitate Christi
4350 ASTROLOGICA Astrol., Astron. et Magica ()
243 Tractatus cosmologicus
244 Horoscopium imperatoris Constantini VII Porphyrogeniti
4362 APOCALYPSIS DANIELIS Apocryph. ()
001 Apocalypsis Danielis
4369 Gregorius CHIONIADES Astron. ()
003 Schemata astronomica
4471 THEODORUS II Irenicus Epist. ()
002 Epistula encyclica
4521 ROGERIUS II Rex ()
001 Sigillium
4532 Lucas CHRYSOBERGES Scr. Eccl. ()
001 Questiones et responsiones
4537 Georgius BABUSCOMITA Epist. ()
001 Epistulae
5057 VITAE ET MIRACULA SANCTI DEMETRII Hagiogr. ()
009 Versus ad sanctum Demetrium
5133 VITAE SANCTI GEORGII Hagiogr. ()
005 Passio sancti Georgii
006 Passio sancti Georgii
007 Vita et martyrium sancti Georgii
008 Vita et martyrium sancti Georgii
009 Passio sancti Georgii
010 Passio sancti Georgii
011 Laudatio sancti Georgii
012 Conceptio et nativitas sancti Georgii
013 De columna viduae
014 De imagine perfossa
015 De iuvene Paphlagonensi capto
016 De filio ducis Leonis capto in Paphlagonia
017 Miraculum de bobus Theopisti in linguam vulgatam
018 De visione Saraceni
019 De imagine
020 De milite interfecto
021 De iuvene Mytilenaeo
022 De libo
023 De Manuele
024 Miraculum de dracone in linguam vulgatam
025 Miraculum de daemone in linguam vulgatam
026 De zona sancti
027 Visio et miraculum
028 Hymnus in honorem sancti Georgii
5198 VITAE SEPTEM MARTYRUM CYZICI Hagiogr. ()
001 Vitae septem martyrum Cyzici
5199 VITAE SANCTI PAULI JUNIORIS CAIUMAE Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Pauli junioris Caiumae
002 Acoluthia sancti Pauli caiumae
5221 VITAE SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTAE FERRATAE Hagiogr. ()
004 Prologus metricus in laudationem sancti Bartholomaei
5231 VITAE SANCTI ABRAMII EPISCOPI ARBELAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Abramii episcopi Arbelae (BHG 10)
5253 VITAE SANCTI BARBARI Hagiogr. ()
002 Vita nova sancti Barbari
5332 EUCHOLOGIA Eccl., Hymn. et Liturg. ()
005 Euchologia
006 Euchologium (e cod. Athon. Pantel. 77)
5333 NOVELLAE ET CHRYSOBULLA IMPERATORUM POST JUSTINIANUM Jurisprud. et Legal. ()
007 Chrysobulla duo imperatorum Trapezuntis Alexii IV, Joannis IV et Davidis II
5400 VITA SANCTORUM PAULI EPISCOPI ET JOANNIS PRESBYTERI Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Pauli et Joannis
5414 VITAE SANCTI OLBIANI EPISCOPI ANAEAE Hagiogr. ()
001 Acoluthia sancti Olbiani
5415 VITAE SANCTI ASTII EPISCOPI Hagiogr. ()
001 Acoluthia sancti Astii
5416 VITAE SANCTORUM MAXIMI, THEODOTI ET ASCLEPIODOTAE Hagiogr. ()
001 Acoluthia sancti Asclepiodotae
5419 VITAE SANCTI JOANNIS ELEEMOSYNARII Hagiogr. ()
001 Vita sancti Joannis Eleemosynarii
5448 VITAE SANCTORUM SEVERI, MEMNONIS ET ALIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Severi, Memnonis et aliorum
5449 VITAE SANCTORUM MULIERUM XL ET AMMONIS Hagiogr. ()
001 Passio mulierum quadraginta et Ammonis
002 Epitome martyrii mulierum quadraginta et Ammonis
5450 VITAE SANCTORUM INNAE, RIMAE ET PINAE Hagiogr. ()
001 Epitome martyrii sanctorum Innae, Rimae et Pinae
5451 VITAE SANCTI SABAE GOTHI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Sabae Gothi
5452 VITAE SANCTI MAURI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Mauri
5453 VITAE ET MIRACULA SANCTI NICONIS JORDANITAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Niconis Jordanitae
5455 VITAE SANCTI IRENARCHI SEBASTIAE ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Irenarchi et sociorum
5456 VITAE SANCTI DONATI EPISCOPI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Donati
002 Vita altera s. Donati
5511 ANONYMA MATHEMATICA Math. ()
004 Tractatus arithmeticus
5525 GEORGIUS RHETOR Hagiogr. ()
001 Laudatio in sanctos Joachim et Annam
002 Laudatio in omnes sanctos
9012 IGNATIUS Diaconus Hagiogr. ()
010 Acrosticha alphabetica
9014 CONSTANTINUS Rhodius Poeta ()
003 Iambi
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
017 Versus iambici
018 Allegoriae
019 Iambi funebres ad Manuelem I imperatorem
9025 Manuel MOSCHOPULUS Gramm. ()
012 Epitome grammaticae novae
013 Libellus de vocum passionibus
9081 Vincentius CORNARUS Poeta ()
001 Erotocritus
9501 Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta ()
010 Vita sancti Simonis athonitae
9506 METROPHANES Patriarcha Epist. et Gramm. ()
002 Ars grammatica
9601 Joannes MACRYGIANNES Epist. et Hist. ()
003 Collectio epistularum

Updated on: 2022-01-21

0006 EURIPIDES Trag. ()
053 Fragmenta
0014 DEMOSTHENES Orat. ()
065 Olynthiaca 1
066 Olynthiaca 2
067 Olynthiaca 3
068 Philippica 1
069 De pace
070 Philippica 2
071 De Halonneso
072 De Chersoneso
073 Philippica 3
074 Philippica 4
075 In epistulam Philippi
076 [Philippi] epistula
077 Περὶ Συντάξεως
078 Περὶ τῶν Συμμοριῶν
079 De Rhodiorum libertate
080 Pro Megalopolitanis
081 Περὶ τῶν πρὸς Ἀλέξανδρον συνθηκῶν
082 De corona
083 De falsa legatione
084 Adversus Leptinem
085 In Midiam
086 Adversus Androtionem
087 In Aristocratem
088 In Timocratem
089 In Aristogitonem 1
090 In Aristogitonem 2
091 In Aphobum 1
092 In Aphobum 2
093 Contra Aphobum
094 Contra Onetorem 1
095 Contra Onetorem 2
096 Contra Zenothemin
097 Contra Apatourium
098 Contra Phormionem
099 Contra Lacritum
100 Pro Phormione
101 Contra Pantaenetum
102 Contra Nausimachum et Xenopeithea
103 Contra Boeotum 1
104 Contra Boeotum 2
105 Contra Spudiam
106 Contra Phaenippum
107 Contra Macartatum
108 Contra Leocharem
109 In Stephanum 1
110 In Stephanum 2
111 In Evergum et Mnesibulum [Sp.]
112 In Olympiodorum [Sp.]
113 Contra Timotheum
114 Contra Polyclem
115 De corona trierarchiae
116 Contra Callippum
117 Contra Nicostratum
118 In Cononem
119 Contra Calliclem
120 In Dionysodorum
121 Contra Eubulidem
122 In Theocrinem
123 In Neaeram
124 Epitaphius
125 Eroticus
0027 ANDOCIDES Orat. ()
006 De mysteriis
007 De reditu suo
008 De pace
009 In Alcibiadem [Sp.]
0028 ANTIPHON Orat. ()
010 In novercam
011 Tetralogia 1
012 Tetralogia 2
013 Tetralogia 3
014 De caede Herodis
015 De choreuta
0341 LYCOPHRON Trag. ()
004 Alexandra
1487 MAXIMUS Astrol. ()
003 Περὶ Καταρχῶν
1595 PHILODEMUS Phil. ()
289 Περὶ ποιημάτων
370 Περὶ ῥητορικῆς
371 Περὶ ῥητορικῆς
410 Περὶ ῥητορικῆς (?)
1789 HERACLEODORUS Gramm. ()
001 Περὶ συνθέσεως ποιημάτων
2027 Valerius APSINES Rhet. ()
005 Ars rhetorica
006 Περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων
2504 CANDIDUS Hist. ()
003 Fragmenta
2579 PAUSIMACHUS Criticus Gramm. ()
001 Περὶ ὀρθοεπείας sive Περὶ τῶν στοιχείων τῆς λέξεως
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
012 Chronicon anonymum
2892 MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
003 Mystagogia
2952 DIONYSIUS Scr. Eccl. ()
007 Epistula ad Paulum Samosatenum
3021 CLEMENS Hymnographus Poeta ()
004 De s. Abercio melodorum carmina
3065 JOSEPHUS Melodus Hymnograph. ()
001 Canon sancti Phantini ascetae Tauriani
002 Canones ad Deiparam
003 Theotocia seu Deiparae strophae
004 Theotocia ex parecletica
005 Canon in terrae motus periculo
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
008 Palamiticarum transgressionum liber
3386 MICHAEL Monachus Hagiogr. ()
003 Laudatio sancti apostoli Philippi
3393 ANASTASIUS I Patriarcha Antiochenus Scr. Eccl. ()
003 Dialexis I
004 Dialexis II
005 Oratio pacificatoria sive Λόγος εἰρηνικός
3400 STEPHANUS V Papa Epist. ()
001 Epistula ad Basilium I imperatorem
3403 GREGORIUS II Papa Epist. et Theol. ()
001 Epistula ad Leonem imperatorem
4201 Joannes CHORTASMENUS Phil. et Scr. Eccl. ()
009 Vita sanctorum Constantini et Helenae
4350 ASTROLOGICA Astrol., Astron. et Magica ()
242 Περὶ τὰς φύσεις τῶν ζῳδίων καὶ τὰς κράσεις καὶ τοὺς σχηματισμοὺς τῶν ἀστέρων μετὰ τῶν δεσπότων
4465 Joannes GLYCES XIII Patriarcha Rhet. et Theol. ()
002 De vera syntaxeos ratione
4515 Christophorus ZONARAS Epist. ()
001 Paraenesis ad Demetrium filium
002 Epistulae
4516 CHRISTOPHORUS I Patriarcha Theol. ()
001 Homilia
4520 ELIAS CRETENSIS Theol. ()
001 Commentarii in sancti Gregorii Nazianzeni orationes xix
4535 ROMANUS II Poeta ()
001 Monodia in imperatricem Eudociam
5260 VITAE SANCTI THEODORI STUDITAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Theodori Studitae
5265 VITAE SANCTI COSMAE EPISCOPI MAIUMAE Hagiogr. ()
003 Vita Cosmae episcopi Maiumae hymnographi
5273 VITAE SANCTI JOANNIS DAMASCENI Hagiogr. ()
002 Vita s. Joannis Damasceni
5291 VITAE SANCTI JOANNIS CALYBITAE Hagiogr. ()
002 Vita sancti Joannis Calybitae
003 Vita sancti Joannis Calybitae
004 Vitae sancti Joannis Calybitae
5406 VITAE SANCTI DIONYSII AREOPAGITAE Hagiogr. ()
001 Martyrium beati Dionysii Areopagitae
5417 VITAE SANCTI PHILOTHEI FILII JUSTINI Hagiogr. ()
001 Narratio sancti Philothei
5445 VITAE SANCTI JOSEPHI HYMNOGRAPHI Hagiogr. ()
001 Canones ad sanctum Josephum hymnographum
5524 CHRONICON IOANNINORUM Chronogr. ()
001 Chronicon Ioanninorum
002 Chronicon Ioanninorum
9600 Theodorus COLOCOTRONES Hist. ()
001 Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς (1770-1856)
002 Testimonia

Updated on: 2021-09-29

0654 Lucius Annaeus CORNUTUS Phil. ()
004 Theologiae Graecae compendium
1595 PHILODEMUS Phil. ()
241 Περὶ οἰκονομίας
294 Περὶ ποιημάτων
336 Περὶ ποιημάτων
1725 THEOPHILUS Apol. ()
003 Ad Autolycum
1766 TATIANUS Apol. ()
003 Oratio ad Graecos
2074 APOLLINARIS Theol. ()
001 Fides secundum partem
002 De unione corporis et divinitatis in Christo
003 De fide et incarnatione contra adversarios
020 Ad Jovianum
024 Epistula ad Dionysium 1
030 Epistula de essentia dei
2109 Pseudo-MACARIUS Scr. Eccl. ()
014 Opuscula ii-vii
2130 ARETHAS Philol. et Scr. Eccl. ()
014 Scholia in Athenagoram
040 Scholia in Tatianum
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
018 Carmen ad Manuelem I imperatorem
019 Commentarii in canones Cosmae Hierosolymitani et Joannis Damasceni
020 Oratio ad Joannem IX Agapetum patriarcham
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
014 Historia et descriptio Sanctae Sophiae
2778 THEODOTUS Epist., Orat., Scr. Eccl. et Theol. ()
002 In sanctam Deiparam et in Simeonem
2801 ANTIPATER Scr. Eccl. ()
001 Homilia in s. Joannem Baptistam
002 Homilia in s. Deiparae annuntiationem
2892 MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
013 Ad Marinum presbyterum
014 Ad Marinum presbyterum ex tractatu de operationibus et voluntatibus
015 Ex tractatu de operationibus et voluntatibus
016 Ad Georgium presbyterum ac hegumenum
018 In illud: Pater si fieri potest transeat a me calix
019 Tomus dogmaticus ad Marinum diaconum
020 Exemplum epistulae ad episcopum Nicandrum
022 Ad Marinum Cypri presbyterum
025 De duabus Christi naturis
030 Unionum definitiones
031 Theodori Byzantini diaconi quaestiones cum Maximi solutionibus
032 Tomus dogmaticus ad Marinum presbyterum
039 Capita x de duplici voluntate domini
044 Epistulae xlv
084 In isagogen Porphyrii et in categorias Aristotelis
2999 Demetrius TRICLINIUS Philol. ()
004 Tractatus Astronomicus
3016 CASIA Poeta ()
003 Idiomela
3129 THEOPHYLACTUS Scr. Eccl. ()
014 Enarrationes in evangelia
3149 ATHANASIUS I Epist. ()
004 Epistulae adversus clericos
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
011 Oratio ad Constantinum imperatorem
3200 Manuel II PALAEOLOGUS Rhet. et Theol. ()
021 Oratio panegyrica de principis sanitate
022 De somniis epistula ad Andream Asanem
3393 ANASTASIUS I Patriarcha Antiochenus Scr. Eccl. ()
001 Capita philosophica
3394 ANASTASIUS APOCRISIARIUS Epist. ()
001 Epistula ad Theodosium Gangrensem
3397 APOCALYPSIS ANASTASIAE Hagiogr. ()
001 Visio Anastasiae monialis
3399 EPIPHANIUS HAGIOPOLITA Geogr. ()
001 Enarratio Syriae, urbis sanctae, et sacrorum ibi locorum
3401 ISAIAS Abbas Scr. Eccl. ()
001 Asceticon
002 Admonitiones ad monachos
3406 Pseudo-MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
001 Capita gnostica
4399 Nilus DAMILAS Scr. Eccl. ()
002 De fide
4437 GABRIEL Hieromonachus Hymnograph. et Mus. ()
002 Canones et Contacia
4512 ARSENIUS PHILOTHEITA Theol. ()
001 Synopsis canonum
4513 ALEXANDRUS IV Papa Eccl. ()
001 Constitutio Cypria
4514 CONSTANTINUS NICAENUS Rhet. ()
001 Oratio consolatoria ad Joannem Ducam
4517 ISAACIUS II ANGELUS Legal. ()
001 Decretum
4518 BARTHOLOMAEUS CRYPTAE FERRATAE Theol. ()
001 Βουλαὶ
4519 CARMINA ANONYMA E CODICE OXONIENSIS BAROC. 50 Poem. et Theol. ()
001 Carmina
4522 GEORGIUS HAGIOTESSARACONTITES Poeta ()
001 Versus in incendium ecclesiae xl martyrum
002 Schedographiae
4524 SAMUEL MAUROPUS Theol. ()
001 Oratio catechetica prima
5061 VITAE SANCTI ATHANASII ATHONITAE Hagiogr. ()
002 Vita sancti Athanasii Athonitae
003 Canones sancti Athanasii Athonitae
5107 VITAE IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. ()
004 Vita s. Theodorae
005 Translatio s. Theodorae anno 893
5221 VITAE SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTAE FERRATAE Hagiogr. ()
003 Vita sancti Bartholomaei Cryptae Ferratae
5276 VITAE SANCTI ANANIAE APOSTOLI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Ananiae
5297 VITAE SANCTI JOANNIS CLIMACI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Joannis Climaci
5298 JOB JASITES Hagiogr. ()
001 Narratio sanctae Theodorae reginae Epiri
5402 VITAE SANCTI DAVIDIS THESSALONICENSIS Hagiogr. ()
002 Vita altera sancti Davidis
5403 VITAE SANCTI SABAE STRATELATAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Sabae stratelatae
002 Synaxarium sancti Sabae stratelatae
5404 VITAE SANCTORUM HERMYLI ET STRATONICI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Hermyli et Stratonici
002 Passio et laudatio sanctorum Hermyli et Stratonici
5405 VITAE SANCTAE PARASCEVAE JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sanctae Parascevae junioris
5408 VITAE SANCTI CONONIS ISAURIAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Cononis Isauriae
5409 VITAE SANCTI ATHENOGENIS EPISCOPI PEDACHTHOAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Athenogenis
002 Vita altera
5410 VITAE SANCTI ONESIMI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Onesimi
5411 VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Constantini et Helenae
5412 VITAE SANCTORUM ANDRONICI ET ATHANASIAE Hagiogr. ()
001 Vitae sanctorum Andronici et Athanasiae
9080 BLASIUS ATHENIENSIS Onir. ()
001 Onirocriticum
9503 Neophytus DUCAS Epist., Gramm. et Rhet. ()
005 Περὶ γλώσσης
006 Τετρακτύς
9507 CHRYSANTHUS Patriarcha Hist. et Scr. Eccl. ()
003 Historia et descriptio Terrae Sanctae urbisque sanctae Hierusalem

Updated on: 2021-06-30

2705 NICETAS David Paphlagonius Phil. et Scr. Eccl. ()
024 Laudatio inclyti martyris Eustathii, Agapii, Theopisti et Theopistes (BHG 643)
025 Vita sanctae Theoctistae Lesbiae
026 Vita altera sanctae Theoctistae Lesbiae
2714 THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. ()
023 Epitimia
024 Laudatio ad sanctum Joannem evangelistam (BHG 929)
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
011 Chronicon (e cod. Vat. gr. 163)
3005 ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. ()
028 Laudatio sancti Patapii anachoretae (BHG 1425)
029 Miracula et transitus sancti Patapii anachoretae (BHG 1426-1427)
030 Encomium sancti Patapii anachoretae (BHG 1428)
3057 Joannes XIPHILINUS Senior Rhet. et Scr. Eccl. ()
004 Prologus ad homiliam xxxii
3072 Eustathius MACREMBOLITES Scr. Erot. ()
003 Aenigmata Eustathii Macrembolitae cum solutionibus a Maximo Holobolo
3092 Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. ()
008 Epitome logica
009 Epitome physica
3105 NICON Nigri Montis Scr. Eccl. et Theol. ()
003 Oratio xxxi ad Basilium
004 Canonarium vel Typicon
3208 Georgius BARDANES Theol. ()
005 Epistulae tres
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
011 Epistulae ad Ignatium monachum
3396 MELISSA Gnom. ()
001 Melissa (sub auctore Antonio Monacho)
3402 ISAACIUS SYRUS Theol. ()
001 Orationes ascetici (i - xvi)
002 Orationes ascetici (xxvi - lxi)
003 Orationes ascetici (lxii - lxxxvi)
004 Epistulae i-iv
4061 COSMAS INDICOPLEUSTES Geogr. ()
003 Hypothesis ad Joannem evangelistam (BHG 919c)
004 Hypothesis ad Lucam evangelistam (BHG 991a)
4415 NILUS CERAMEUS Patriarcha Eccl. et Legal. ()
001 Nova Ecthesis
4459 <Joannes LONGIBARDUS> Gramm. et Schedogr. ()
001 Παρεκβόλαια
4498 GREGORIUS REFERENDARIUS Theol. ()
001 Homilia
4499 GREGORIUS OXIENSIS Epist. ()
001 Epistulae
4500 NICOLAUS III Patriarcha Theol. ()
001 Responsio ad orthodoxos [Dub.]
4501 SIMON CONSTANTINOPOLITANUS Epist. ()
001 Epistula ad Andronicum II Palaeologum (e cod. Sinait. gr. 1706)
4502 GREGORIUS CARDAMES Epist. ()
001 Epistulae
4503 Lucas ADIALEIPTUS Hagiogr. et Theol. ()
001 Exhortatio ad virgines
4504 MICHAEL RHETOR Rhet. et Theol. ()
001 Prooemium
002 Orationes ad Manuelem I imperatorem
4505 Joannes DIOGENES Rhet. ()
001 Oratio ad Manuelem I imperatorem
4506 SERGIUS COLYBAS Rhet. ()
001 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem
5026 SCHOLIA IN HOMERUM Schol. ()
021 Scholia in Odysseam (libri η—θ)
5107 VITAE IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. ()
003 Vita imperatricis sanctae Theodorae (BHG 1734a)
5152 MIRACULA SANCTI MENAE Hagiogr. ()
002 Passio sanctorum Menae, Victoris et Vincentii (BHG 1251-1253)
003 Laudatio sancti Menae (BHG 1255)
004 Inventio et miracula sancti Menae (BHG 1254m)
5172 VITAE SANCTI ARETHAE ET SOCIORUM Hagiogr. ()
002 Passio sancti Arethae et sociorum
5208 MIRACULA ARCHANGELORUM MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS Hagiogr. ()
003 Miraculum archangeli Michaelis in Chonis (sub auctore Archippo patri) (BHG 1282)
5237 VITAE SANCTI DYSMAE BONI LATRONIS Hagiogr. ()
001 Narratio Dysmae boni latronis
5243 VITAE SANCTI LEONIDAE ET MULIERUM SEPTEM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Leonidae et mulierum septem (BHG 983z)
5244 VITAE SANCTAE LUCIAE SYRACUSIS Hagiogr. ()
001 Epitome vitae sanctae Luciae (BHG 995e)
5245 VITAE SANCTI MICHAELIS CHALCEDONII Hagiogr. ()
001 Synaxarium sancti Michaelis Chalcedonii (BHG 2274) (e cod. Par. gr. 1574)
5246 VITAE SANCTI CORNELII CENTURIONIS Hagiogr. ()
001 Vita brevis et miracula sancti Cornelii centurionis
5247 VITAE SANCTI ARCHIPPI Hagiogr. ()
001 Vita sancti apostoli Archippi (BHG 2039)
5248 VITAE IRENAE IUNIORIS ATHENIENSIS Hagiogr. ()
001 Vita Irenae iunioris Atheniensis (BHG 2205) (e cod. Vat. gr. 2014)
5251 VITAE SANCTI PHILOTHEI COCCINI PATRIARCHAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti patriarchae Philothei (e cods. Athon. Pantel. 759 [6266] et Athon. Paul. 144 [153])
5252 VITAE SANCTI MARCIANI OECONOMI CONSTANTINOPOLI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Marciani oeconomi (BHG 1033)
5262 VITAE SANCTI MICHAELIS MALEINI Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Michaelis maleini (sub auctore Theophane monacho) (BHG 1295)
002 Acoluthia sancti Michaelis Maleini
003 Synaxarium sancti Michaelis Maleini (e cod. Chalc. S. Trinitatis 68)
5277 VITAE SANCTI NICETAE GOTHI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Nicetae Gothi (BHG 1339)
5278 VITAE SANCTI EUSTATHII ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctorum Eustathii, Theopistes, ac liberorum (BHG 641)
5279 VITAE SANCTORUM SERGII ET BACCHI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Sergii et Bacchi (BHG 1624)
5280 VITAE SANCTI APOSTOLI LUCAE Hagiogr. ()
001 Dormitio sancti apostoli Lucae (BHG 992)
002 Laudatio sancti apostoli Lucae (BHG 993)
5281 VITAE SANCTORUM ZENOBII ET ZENOBIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Zenobii et Zenobiae (e cod. Coisl. 110 collato cum cod. Paris. 1468 ) (BHG 1884)
5282 VITAE SANCTI EPIMACHI ALEXANDRINI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti, gloriosi et magni martyris Epimachi (e cod. Par. gr. 1534) (BHG 593)
002 Martyrium sancti martyris Epimachi (e cod. Par. coisl. gr. 110) (BHG 595)
5283 VITAE SANCTI HIERONIS ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Hieronis et sociorum XXXII (e cod. Marc. 349) (BHG 749)
5284 VITAE SANCTAE MATRONAE PERGENSIS Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Matronae Pergensis (BHG 1221)
002 Vita brevior sanctae Matronae Pergensis (e cod. Marc. 349) (BHG 1223)
5285 VITAE SANCTI PLATONIS ANCYRAE Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Platonis (BHG 1549-1550)
5286 VITAE SANCTI IACOBI PERSAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Iacobi Persae (recensio α) (BHG 772)
002 Passio sancti Iacobi Persae (recensio β) (BHG 772a)
003 Passio sancti Iacobi Persae (recensio γ) (BHG 772b)
004 Passio sancti Iacobi Persae (excerpta recensionis δ) (BHG 773d)
5287 VITAE SANCTAE IULIANAE NICOMEDIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Iulianae Nicomediae (BHG 962z)
5288 VITAE SANCTI ELEUTHERII Hagiogr. ()
001 Passio martyris Eleutherii (BHG 568-570)
5289 VITAE SANCTI POLYEUCTI MELITINAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Polyeucti Melitinae (BHG 1566-1567)
5290 VITAE SANCTI MARCIANI PRESBYTERI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Marciani presbyteri (e cod. Sabb. 242) (BHG 1032)
002 Vita altera sancti Marciani presbyteri (BHG 1033)
5291 VITAE SANCTI JOANNIS CALYBITAE Hagiogr. ()
001 Vita e conversatio sancti Joannis Calybitae (BHG 868)
5292 VITAE SANCTAE EUSEBIAE SEU XENAE MYLASAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Eusebiae seu Xenae (BHG 633)
5293 VITAE SANCTORUM CYRI ET IOANNIS Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 469)
002 Passio et laudatio sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 470)
5294 VITAE SANCTI TRYPHONIS NICAECAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Tryphonis (BHG 1856)
002 Vita et miracula sancti Tryphonis (BHG 1856a)
5295 VITAE SANCTI PARTHENII Hagiogr. ()
001 Vita sancti Parthenii (sub auctore Crispino) (BHG 1422)
5296 VITAE SANCTI NICEPHORI ORIENTALIS Hagiogr. ()
001 Passio sancti Nicephori orientalis (BHG 1331)
5346 ACTA CONCILIORUM Acta, Eccl., Epist. et Theol. ()
001 Concilium Nicaenum i (anno 325)
002 Concilium universale Constantinopolitanum ii (anno 381)
003 Canones concilii Constantinopolitani (anno 861)
005 Concilium Constantinopolitanum (anno 1170)
006 Concilium Constantinopolitanum (anno 1341)
007 Concilium Constantinopolitanum (anno 1351)
008 Concilium Constantinopolitanum (anno 1484)
009 Concilium Hierosolymitanum (anno 1672)
010 Concilium Constantinopolitanum (annos 1755-1756)
011 Concilium Constantinopolitanum (anno 1872)
5361 LITURGICA VARIA Liturg. ()
003 Canones ad deiparam sive Theotocarion
004 Εἱρμολόγιον (ἦχος Αʹ– πλ. Δʹ)
5401 VITAE SANCTI AEMILIANI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Aemiliani (BHG 33b) (e cods. Par. gr. 1177 et Marc. 360)
5402 VITAE SANCTI DAVIDIS THESSALONICENSIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Davidis (BHG 493d)
5523 ALEXANDRUS et SEMIRAMIS Narr. Fict. ()
001 Alexandrus et Semiramis B ( e cod. Meteora Barlaam 197)
002 Alexandrus et Semiramis S (e cod. Sinaiticus graecus 2122)
9062 CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. ()
005 Synaxarium Honoratii Asini
9066 Cyrillus LUCARES Scr. Eccl. ()
003 Adversus haereticos
9512 NEOPHYTUS Hagiotaphita Hist. et Theol. ()
001 Narratio de incendio templi Hierosolymorum (e cods. Patriach. Hieros. 397 et 466)
002 Περὶ Ἀραβοκατολίκων ἢ Οὐνιτῶν (e cod. Patriach. Hieros. 297)
003 Υπόμνημα περὶ τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ διαφόρων χριστιανικῶν ἐθνῶν καὶ λογομαχιῶν αὐτῶν περὶ τῶν παναγίων προσκυνημάτων (e cod. Patriach. Hieros. 297)
004 Εἰκοσαετηρὶς
9515 CALLINICUS II Patriarcha Epist. ()
001 Epistula
9516 ALEXIUS STUDITES Scr. Eccl. ()
001 Decretum concilii Constantinopolitani anno 1030

Updated on: 2021-03-10

0390 MARTYRIUM CARPI, PAPYLI ET AGATHONICAE Hagiogr. ()
002 Martyrium sanctorum Carpi, Papyli et Agathonicae (BHG 294)
2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
514 Laudatio Thomae apostoli (BHG 1841s) (e cod. Sinait. gr. 492) (Dub.)
2705 NICETAS DAVID Phil. et Scr. Eccl. ()
023 Acta Andreae apostoli (BHG 100)
2714 THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. ()
015 In vigiliam sive stationem Luminum
2741 ISIDORUS Pelusiota Epist. et Scr. Eccl. ()
003 Epistulae de interpretatione divinae scripturae
2819 LEONTIUS Theol. ()
002 Contra Nestorianos
3023 CONSTANTINUS VII PORPHYROGENITUS Imperator Hist. et Scr. Eccl. ()
029 Oratio de translatione sancti Gregorii theologi
3057 JOANNES VIII XIPHILINUS Rhet. et Scr. Eccl. ()
003 Oratio in tertiam jejuniorum hebdomadem et in crucis adorationem (BHG 428)
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
030 Passio sancti Callinici Gangrae (BHG 287)
031 Passio sancti Callistrati et socii (BHG 291)
032 Passio sanctorum Carpi, Papyli et Agathonicae (BHG 295)
033 Martyrium sancti martyris Bonifatii (BHG 281)
034 Martyrium sancti Arethae et sociorum
035 Passio sancti Charitonis (BHG 301)
036 Passio sanctae Charitinae (BHG 300)
040 Vita sancti Symeonis Stylitae (BHG 1686-1687)
041 Vita sancti Mamantis (BHG 1018)
042 Miraculum archangeli Michaelis in Chonis (BHG 1284)
043 Passio sanctorum Romuli, Eudoxii, Zenonis et Macarii (BHG 1604)
044 Passio sancti Sozontis (BHG 1644)
045 Passio sancti Severiani Sebastiae (BHG 1627)
046 Passio sanctarum Menodorae, Metrodorae et Nymphodorae (BHG 1273)
047 Vita sanctae Theodorae Alexandrinae (BHG 1730)
048 Vita sancti Autonomi episcopi Bithyniae (BHG 198)
049 Passio sancti Cornelii centurionis (BHG 371)
050 Passio sancti Nicetae Gothi (BHG 1340)
051 Vita sanctarum martyrum Sophiae et ejus filiarum Fidei, Spei et Charitatis (BHG 1638)
052 Vita sanctorum Trophimi, Sabbatii et Dorymedontis (BHG 1854)
053 Passio sancti Eustathii et socii (BHG 642)
054 Laudatio in sanctum martyrum Phocam (BHG 1539-1540)
055 Martyrium sanctae Theclae (BHG 1719)
056 Vita sanctae Euphrosynes Alexandrinae (BHG 626)
057 Commentarius in apostolum Joannem (BHG 919-919b)
058 Vita sancti Cyriaci anachoretae (BHG 464)
059 Vita sancti Gregorii Illuminatoris (BHG 713)
060 Vitae sanctorum Cypriani et Justinae
061 Vitae sancti Dionysii Areopagitae (BHG 555)
062 Passio sanctorum Sergii et Bacchi (BHG 1625)
063 Vita sanctae Pelagiae (BHG 1479)
064 Passio sanctorum Eulampii et Eulampiae (BHG 617)
065 Passio Probi, Tarachi et Andronici (BHG 1575)
066 Vita et certamen sanctorum Nazarii, Gervasii, Protasii et Celsi (BHG 1324)
067 Vita et martyrium sancti Luciani (BHG 997)
068 Martyrium sancti Longini centurionis (BHG 989)
069 Commentarius in Lucam apostolum (BHG 991)
070 Commentarius in sanctum Jacobum apostolum (BHG 764)
071 Passio sancti Demetrii (BHG 498)
072 Passio sanctorum Zenobii et Zenobiae (BHG 1885)
073 Martyrium sancti martyris Epimachi (e cod. Par. gr. 1484) (BHG 594)
074 Vita sanctorum Cosmae et Damiani (BHG 374)
075 Vita sancti Ioannicii Bithyniae (BHG 937)
076 Passio sanctorum Galactionis et Epistemes (BHG 666)
077 Vita Pauli confessoris (BHG 1473)
078 Passio sancti Hieronis et sociorum (BHG 750)
079 Vita sanctae Matronae Pergensis (BHG 1222)
080 Vita altera sanctae Theoctistae Lesbiae
081 Passio sancti Menae (BHG 1250)
082 Vita sancti Joannis eleemosynari (BHG 888)
083 Commentarius Philippi apostoli (BHG 1527)
084 Commentarius Matthaei apostoli (BHG 1226)
085 Vita sancti Nicolai Myrensis (BHG 1349)
086 Vita sancti Patapii (BHG 1424)
087 Vita sanctorum Menae, Hermogenis et Eugraphi (BHG 1271)
088 Vita sancti Spyridonis (BHG 1648)
089 Certamen sanctorum martyrum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii et Orestis (BHG 646)
090 Martyrium sanctorum martyrum Thyrsi, Lucii, Callinici, Philemonis, Apollonii et reliquorum (BHG 1845-1846)
091 Passio sanctae Iulianae Nicomediae (BHG 963)
092 Passio sanctae Anastasiae viduae (BHG 82)
093 Passio martyris Eleutherii (BHG 571)
094 Commentarius in Danielem prophetam (BHG 485)
095 Martyrium decem martyrum qui in Creta passi sunt (BHG 1197)
096 Vita sanctae Eugeniae (BHG 608)
097 Vita sancti Theodori Grapti (BHG 608)
098 Martyrium sanctorum martyrum Indae et Domnae et sanctorum viginti millium qui Nicomediae passi sunt (BHG 823)
099 Vita sancti Marcelli archimandritae monasterii Acoemetorum (BHG 1028)
100 Vita et conversatio sanctae Melanae Romanae (BHG 1242)
101 Passio sancti Polyeucti Melitinae (BHG 1568)
102 Passio sancti Marciani presbyteri (BHG 1034)
103 Passio sancti Theodosii coenobiarchae (BHG 1778)
104 Passio sanctorum Hermyli et Stratonici (BHG 745)
105 Vita sancti Timothei apostoli (BHG 1848)
106 Vita sanctae Eusebiae seu Xenae (BHG 634)
107 Vita et conversatio sancti Xenophontis et filiorum ejus Joannis et Arcadii (BHG 1878)
108 Vita sancti Ephraem Syri (BHG 584)
109 Vita sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 471)
110 Passio sancti Tryphonis (BHG 1857)
111 Vita sancti Lucae iunioris eremitae (BHG 994)
112 Miraculum in eadem obsidione seu de ἀκαθίστῳ (a Metaphrasta in menologium insertum) (BHG 1060)
113 Vita et conversatio sancti Sampsonis (BHG 1615)
3150 ACTA ANDREAE Apocryph. et Hagiogr. ()
003 Martyrium sancti Andreae apostoli (BHG 99)
3209 Gregorius ANTIOCHUS Rhet. ()
015 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
002 Carmen iambicum de excidio Hierosolymitano
003 Synopsis s. scripturae
004 Synopsis s. scripturae post excidium Hierosolymitanum
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
027 Protheoria ad Heliodori Aethiopica
3294 Georgius METOCHITES Rhet. et Theol. ()
004 Refutatio trium capitum a Maximo Planude Monacho editorum
005 Refutatio eorum quae scripsit Manuel Cretensis (Moschopulus)
006 Fragmenta de processione spiritus sancti (ex libro iv)
007 Fragmenta de processione spiritus sancti (ex libro v)
3373 Georgius TORNICES Rhet. ()
002 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem
3395 EPIPHANIUS Monachus Hagiogr. ()
001 Sermo de vitae Deiparae
002 Vita sancti Andreae apostoli (BHG 102)
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
010 Sermo prosphoneticus in ss. deiparae annuntiationem (BHG 1158)
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
024 Passio sancti Codrati (BHG 358)
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
033 Oratio in sancto Arsenio Autoriano (e cod. Patm. gr. 366) (Dub.)
4157 JOANNES Sardianus Rhet. ()
005 Metaphrasis passionis sancti Nicephori (BHG 1334) (e cod. Par. gr. 1452)
4233 NILUS Philol. ()
001 Commentarium in Hermogenis librum περὶ στάσεων (e cod. Par. suppl. gr. 670, 1r-2v)
4373 VITAE PACHOMII Hagiogr. ()
009 Vita sancti Pachomii (e cod. Ath. BN 2560)
4386 PETRUS DIACONUS ET PHILOSOPHUS Astrol. ()
002 Ecthesis astronomica (e cod. Oxon. Seld. supra 17, ff. 170-177)
4443 Constantinus MELITENIOTES Theol. ()
002 Orationes de processione spiritus sancti
4507 SCIZENUS MAGISTER Rhet. ()
001 Oratio in Alexium
4508 IOANNES EPISCOPUS PRISDRIANENSIS Med. et Theol. ()
001 De urinis (e cod. Vind. med. gr. 8)
4509 Joannes CUCUZELES Hagiorita Hymnograph. ()
001 Hymni
4511 Joannes CHUMNUS Epist. ()
001 Epistulae
5178 PASSIONES SANCTI BASILISCI Hagiogr. ()
002 Martyrium brevior sancti Basilisci (BHG 241a)
5249 ACTA SANCTI MACARII HEGUMENI MONASTERII PELECETES Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sancti Macarii hegumeni Pelecetes (sub auctore Saba monacho) (BHG 1003)
5253 VITAE SANCTI BARBARI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Barbari (BHG 219)
5254 VITAE SANCTI LEONIS PAPAE ROMAE Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Leonis papae Romae (BHG 982)
5255 VITAE SANCTI PORPHYRII CAESAREAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Porphyrii (BHG 1568z)
5256 VITAE SANCTI BARLAAM ANTIOCHIAE Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Barlaam Antiochiae (BHG 221)
5257 VITAE SANCTI BASILII PRESBYTERI ANCYRAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Basilii presbyteri Ancyrae (sub auctore Joanne Hagioelita) (BHG 243)
5258 VITAE SANCTI BLASII EPISCOPI SEBASTIAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Blasii episcopi Sebastiae
5259 VITAE BARTHOLOMAEI APOSTOLI Hagiogr. ()
002 Reversio reliquiarum sancti apostoli Bartholomaei (fort. auctore Niceta Paphlagonio) (BHG 229)
5263 VITAE SANCTI CHRISTOPHORI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Christophori (BHG 310)
002 Passio sancti Christophori (BHG 309)
5264 VITAE SANCTAE MARINAE ANTIOCHIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Marinae (sub auctore Theotimo) (BHG 1165-1166)
5265 VITAE SANCTI COSMAE EPISCOPI MAIUMAE Hagiogr. ()
001 Vita Cosmae et Ioannis Damasceni (BHG 394)
002 Vita Cosmae et Ioannis (BHG 395) (sub auctore Ioanne Mercuropulo) (e cod. Athen. 983, a.1267)
5266 VITAE SANCTAE CHARITINAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Charitinae (BHG 299z)
5267 VITAE SANCTAE CHRISTINAE TIRONIS Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Christinae Tironis (BHG 302) (e cod. Mess. 29)
5268 VITAE SANCTI CHRISTODULI CONDITORIS MONASTERII S. IOANNIS IN INSULA PATMO Hagiogr. ()
001 Vita sancti Christoduli (sub auctore Ioanne metropolita Rhodi) (BHG 303)
002 Laudatio sancti Christoduli (sub auctore Athanasio Antiocheno) (BHG 304)
003 Miracula sancti Christoduli (sub auctore Theodosio monacho) (BHG 305)
004 Miraculum sancti Christoduli conditoris (BHG 306)
005 Acoluthiae sancti Christoduli conditoris
006 Regula monastica (BHG 307)
007 Testamentum et codicillus sancti Christoduli (BHG 308)
5269 VITAE SANCTI DAMIANI JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Acoluthia et vita sancti Damiani junioris (BHG 2099p)
5271 VITAE SANCTI CALLISTRATI ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Callistrati et socii (e cod. Par. gr. 1506) (BHG 290z)
5272 VITAE SANCTI NICOLAI STUDITAE Hagiogr. ()
001 Vita s. Nicolai Studitae (BHG 1365)
5273 VITAE SANCTI JOANNIS DAMASCENI Hagiogr. ()
001 Vita s. Joannis Damasceni (e cod. Athen. BN 321)
5274 VITAE SANCTI JOANNIS CUCUZELES HAGIORITAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Joannis Cucuzeles (e cod. Athon. Lavr. Ι . 45) (BHG 2187)
002 Acoluthia s. Joannis Cucuzeles (sub auctore Dionysio Lavriota)
5344 ACTA MONASTERII SANCTI IOANNIS THEOLOGI PARI Acta et Legal. ()
001 Sigilia et diplomata
5361 LITURGICA VARIA Liturg. ()
001 Acoluthiae in imperatorem Nicephorum Phocam
5515 MANUEL CORINTHIUS Hagiogr. et Rhet. ()
003 Acoluthia et vita sancti Ioannis Ferrarum vel Serrarum
9079 DIONYSIUS ὁ ἐκ Φουρνᾶ Hagiogr. ()
001 Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης
9501 Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta ()
006 Περὶ τῶν κτητόρων τῆς μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου

Updated on: 2020-12-16

0317 ACTA JOANNIS Apocryph. et Hagiogr. ()
003 Acta seu peregrinationes (sub auctore Prochoro) (BHG 916)
1375 EVANGELIUM THOMAE Apocryph. et Evangel. ()
003 Evangelium Thomae (recensio altera)
1747 VITA ADAM ET EVAE Apocryph. et Hagiogr. ()
003 Narratio Adam et Evae (BHG 25)
2705 NICETAS DAVID Phil. et Scr. Eccl. ()
022 Encomium in prophetam Isaiam (e cod. Athon. Dionys. 145 [Λ. 3679])
2714 THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. ()
014 In adorationem pretiosae et vivisicae crucis media Quadragesima
016 Oratio catechetica in sanctum magnum Paschatis diem dominicum
017 Laudatio in dormitionem sanctae Dominae nostrae Deiparae
018 In caelestium ordinum caetum
019 In nativitatem sancti prophetae Praecursoris Baptistae
020 Laudatio in abscissionem sacri capitis magni Praecursoris Baptistae
021 Oratio funebris in Platonem
022 Laudatio S. Arsenii anachoretae
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
017 Vita sancti Meletii Junioris ( BHG [Novum Auctarium] 1248)
2919 THEODORUS SYNCELLUS Hist., Orat. et Scr. Eccl. ()
003 Historia de obsidione Avarica Constantinopolis (BHG 1078m) (e cod. Athon. Mon. Pantocr. 26)
2934 JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. ()
093 Canones
2976 EVANGELIUM NICODEMI Apocryph. et Evangel. ()
003 Gesta Pilati
3005 ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. ()
027 Laudatio de miraculis sancti Therapontis (BHG 1798) (e cod. Messanensem 29)
3023 CONSTANTINUS VII PORPHYROGENITUS Imperator Hist. et Scr. Eccl. ()
028 Canon II in s. Ioannem Chrysostomum
3036 EUTHYMIUS Scr. Eccl. ()
007 De praesentatione (BHG 1112q)
3038 EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. ()
025 Laudatio Hierothei [Dub.]
3076 METROPHANES Poeta et Scr. Eccl. ()
002 Commentarius in Petri epistulam catholicam
3104 NICOLAUS Methonaeus Theol. ()
007 Vita sancti Meletii junioris (BHG [Novum Auctarium] 1247)
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
016 Vita sancti Abercii (BHG 4)
017 Passio sancti Sebastiani et sociorum (BHG 1620)
019 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 19)
020 Vita sanctorum Acindyni, Pegasii, Anempodisti, Aphthonii et Elpidephori (BHG 23)
021 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 32)
022 Passio sanctae Barbarae (BHG 216)
023 Vita sancti Alexii (BHG 54)
025 Vita sancti Amphilochii Iconiensis
037 Passio sancti Clementis Ancyrani et sociorum (BHG 353)
038 Passio sancti Panteleemonis (BHG 1414)
039 De sancta trinitate
3123 Theodorus DAPHNOPATES Hist. et Scr. Eccl. ()
002 Vita sancti Theodori Studitae (Dub.) (BHG 1755)
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
023 Laudatio sancti Demetrii (BHG 547g)
3212 Manuel GABALAS Philol. et Theol. ()
008 Prologus in Homeri Odysseam
3385 LEONTIUS Monachus Hagiogr. ()
002 Oratio de nativitate sancti Joannis Baptistae (Dub.)
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
009 Epitaphius in sanctum Michaelem Maleinum
4481 NICETAS THESSALONICENSIS Theol. ()
002 Miracula sancti Demetrii (BHG 531m)
4493 Constantinus MESARITES Theol. ()
001 De praesentatione (e cod. Achriensi 28 Mosin 79) (BHG [Novum Auctarium] 1128k)
4510 ANASTASIUS Caesarensis Theol. ()
001 De jejunio Deiparae
5057 VITAE ET MIRACULA SANCTI DEMETRII Hagiogr. ()
003 Laudatio sancti Demetrii (BHG 547e) (sub auctore Symeone mon. philosopho) (e cod. Athen. gr. 2118)
004 Encomium sancti Demetrii
005 Oratio in sanctum Demetrium
006 Encomium sancti Demetrii (sub auctore Dionysio)
007 Passio sancti Demetrii (BHG 497)
008 Translatio veli et imaginis Constantinopolim (a. Nicasio diac. Mon. Pantocrator.) (BHG 533) (e cod. Sab. gr. 179)
5107 VITA IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. ()
002 Synaxarium s. Theodorae (BHG [Novum Auctarium] 1741e)
5121 VITA BARTHOLOMAEI Hagiogr. ()
002 Encomium in sanctum Bartolomaeum
5127 VITAE S. ALYPII STYLITAE Hagiogr. ()
004 Vita et encomium s. Alypii stylitae (sub auctore Antonio monacho et presbytero s. Sophiae) (BHG 66d) (e cod. Duacensi Anglia et Heracl. Cret. musaei historici 2)
5133 PASSIONES SANCTI GEORGII Hagiogr. ()
002 Miraculum de bobus Theopisti
003 Miracula de dracone
004 Miraculum de daemone (BHG 687k) (e cod. Par. gr. 770)
5162 HAGIOGRAPHICA VARIA Hagiogr. ()
002 Translatio sanguinis ex imagine Hieropolitana fluentis sub Nicephoro Phoca (BHG 801n)
5177 PASSIONES SANCTI AGATHONICI Hagiogr. ()
002 Passio sancti Agathonici martyris et sociorum (BHG 40)
003 Laudatio sancti Agathonici martyris et sociorum (sub auctore Anastasio quaestore) (BHG 42)
004 Laudatio sancti Agathonici (sub auctore Philotheo archiepiscopi Selymbriensis) (BHG 43)
5189 VITAE SANCTI THEODORI STRATELATAE Hagiogr. ()
002 Passio sancti Theodori stratelatae (BHG 1751b) (e cods. Achridensi 44 Mosin 70 et Athonensi Philothei 8)
003 Passio sancti Theodori stratelatae (sub auctore Abgaro) (BHG 1750)
5202 VITAE ET MIRACULA MARIAE DEIPARAE Hagiogr. ()
001 De sacris aedibus deque miraculis Deiparae ad fontem (BHG 1072)
5203 VITAE SANCTI JACOBI FRATRIS DOMINI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Jacobi fratris Domini (e cod. Achridensi 4 Mosin 76) (BHG 766m)
5204 PASSIONES TARACHI, PROBI ET ANDRONICI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Tarachi, Probi et Andronici (BHG [Novum Auctarium] 1574b) (e cods. Mosq. 161 Vlad. 379 et Hieros. Sab. gr. 30)
5205 VITAE SANCTI ABERCII EPISCOPI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Abercii (BHG 2)
002 Translatio vitae et miraculae sancti Abercii (BHG 3)
003 Vita brevior seu epitome (e cod. Achridensi 4 Mosin 76) (BHG [Novum Auctarium] 3z)
5206 PASSIO SANCTAE PAULAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Paulae (BHG 2361) (e cods. Achridensi 44 Mosin 70 et Athonensi Philothei 8)
5207 PASSIONES SANCTI PROCOPII SCYTHOPOLITANI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Procopii (BHG 1577d) (e cod. Achridensi 44 Mosin 70 et Par. gr. 1447)
5208 MIRACULA ARCHANGELORUM MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS Hagiogr. ()
001 Miraculum Michaelis de Marciano et medico (e cod. Achridensi 50 Mosin 71) (BHG [Novum Auctarium] 1288e)
002 Liber Tobiae (e cod. Achridensi 50 Mosin 71) (BHG [Novum Auctarium] 2461b)
5209 VITAE SANCTI JOANNIS ASCETAE Hagiogr. ()
001 Vita antiquior sancti Joannis ascetae (BHG 894z) (e cod. Mosq. 161 Vlad. 379)
5210 PASSIONES SANCTORUM LAURENTII, XYSTI ET HIPPOLYTI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Laurentii et sociorum (BHG 977c) (e cod. Mosq. 162 Vlad. 380)
5211 VITAE SANCTAE CYRIACAE NICOMEDIAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Cyriacae (BHG [Novum Auctarium] 462g) (e cod. Mosq. 162 Vlad. 380)
5212 Passiones SANCTORUM ONESIPHORI ET PORPHYRII Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Onesiphori et Porphyrii (BHG 2325) (e cods. Mosq. 162 Vlad. 380 et Mosq. 98 Vlad. 94)
5213 VITAE SANCTI BABYLAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Babylae (BHG 2053) (e cod. Mosq. 178 Vlad. 367)
5214 VITAE SANCTAE EPICHARIS Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Epicharis (BHG 2123) (e cod. Mosq. 178 Vlad. 867)
5215 VITAE SANCTI AGAPII SYRIANI Hagiogr. ()
001 Narratio Sancti Agapii (BHG 2017) (e cod. Athen. gr. 2634, fols. 213v-229v)
5216 VITAE SANCTAE MARIAE MAGDALENAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Mariae Magdalenae (e cod. Oxon. Bodl. Holkham graec. 9)
5217 VITAE SANCTI PANCRATII ROMAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Pancratii Romae (BHG 1408-1409)
5218 VITAE SANCTI DOMNINI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Domnini (BHG 2109) (e cod. Ambros. F 144 sup.)
5219 VITAE SANCTI SEBASTIANI ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Passio sancti Sebastiani et sociorum (BHG 1619z)
5220 VITAE SANCTI PHOCAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Phocae (BHG 1535y) (e cod. Barb. III. 37)
002 Vita sancti Phocae (BHG 1535z) (e cod. Meermanno-Westereeniano 2)
5221 VITAE SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTAE FERRATAE Hagiogr. ()
001 Acoluthiae (e cod. Crypt. B. β. III [431])
002 Laudatio (BHG 233b) (fort. auctore Ioanne Rossanensi)
5222 VITAE SANCTI ALEXII Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Alexii (BHG 56d) (e cod. Mosq. 15, Vlad. 381)
002 Vita sancti Alexii (BHG 51)
003 Vita sancti Alexii (BHG 53)
004 Vita sancti Alexii (BHG 55)
005 Vita sancti Alexii (BHG 52)
5223 VITAE SANCTI PETRI EPISCOPI ALEXANDRINI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Petri episcopi Alexandrini (BHG 1502)
5224 VITAE SANCTAE BARBARAE Hagiogr. ()
001 Passio s. Barbarae (BHG 213)
002 Passio s. Barbarae (BHG 215)
5225 VITAE SANCTAE IRENAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Irenae (BHG 953)
5228 VITAE SANCTI BESSARIONIS ANACHORITAE Hagiogr. ()
002 Synaxarium sancti Bessarionis (BHG 2062)
5232 VITAE SANCTORUM ACEPSIMAE, IOSEPHI ET AEITHALAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 15-16)
002 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 18)
003 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 19)
5235 VITAE SANCTI THERAPONTIS Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sancti Therapontis (BHG 1797) (e cod. Messanensem 29)
5236 VITAE SANCTI MARTINIANI EREMITAE Hagiogr. ()
001 Vitae sancti Martiniani (BHG 1177)
5238 VITAE SANCTAE OLYMPIADIS DIACONISSAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Olympiadis (BHG 1374-1375)
002 Narratio de translatione sanctae Olympiadis
5239 VITAE SANCTAE AGATHAE CATANAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Agathae Catanae (BHG 37)
5255 VITAE SANCTI PORPHYRII CAESAREAE Hagiogr. ()
002 Vitae sancti Porphyrii mimi Caesareae (BHG 1569)
5259 VITAE BARTHOLOMAEI APOSTOLI Hagiogr. ()
001 Martyrium Bartholomaei apostoli (BHG 227)
5260 VITAE SANCTI THEODORI STUDITAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Theodori Studitae (sub auctore Michaele monacho conscripta) (BHG 1754)
002 Epigramma in sanctum Theodorum Studitam
003 Translatio Theodori et Iosephi fratris (BHG 1756t)
5261 VITAE SANCTORUM CIRYCI ET IULITTAE Hagiogr. ()
001 Laudatio sanctorum Ciryci et Iulittae (fort. auctore Niceta rhetore) (e cod. Flor. Laur. IX. 33)
002 Passio sanctorum Ciryci et Iulittae (BHG 314)
5270 VITAE SANCTI PANTELEEMONIS NICOMEDIAE Hagiogr. ()
001 Encomium sancti Panteleemonis (BHG 1418c)
5275 VITAE SANCTI THEOGNII EPISCOPI BETELIAE Hagiogr. ()
001 Vita sancti Theognii (sub auctore Paulo Helladico) (e cod. Par. coisl. gr. 303) (BHG 1786)
002 Vita brevior sancti Theognii (sub auctore Cyrillo Scythopolitano) (e cod. Par. coisl. gr. 303) (BHG 1787)
5338 ACTA ECCLESIAE HIEROSOLYMORUM Acta, Eccl., Legal. et Liturg. ()
004 Acta et epistulae Romanicae (a. 1569-1728)
005 Documenta varia (collecta a Nicolao Critia)
5361 LITURGICA VARIA Liturg. ()
002 Encomia sabbati sancti (e cod. Marc. gr. II 123 [coll. 567])
9028 BASILIUS MINIMUS Scr. Eccl. ()
003 Commentarii in Gregorii Nazianzeni orationem IV contra Julianum imperatorem
004 Commentarii in Gregorii Nazianzeni orationem V contra Julianum imperatorem
9035 Georgius TRAPEZUNTIUS Phil. ()
009 Introductio in Ptolemaei compositionem
9058 Meletius PEGAS Patriarcha Hagiogr. ()
006 Oratio de sapientia (e cod. Athen. Nat. Libr. gr. 1896)
9504 Nicolaus LUCANUS Poeta ()
001 Metaphrasis Iliadis (fragm.)
9506 METROPHANES PATRIARCHA Alexandrinus Epist., Scr. Eccl. et Theol. ()
003 Epistulae (a. 1617-1624)
9507 CHRYSANTHUS PATRIARCHA Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Περὶ Ἀφορισμοῦ
9508 Nicolaus CERAMEUS Phil. et Theol. ()
001 Epistula ad patriarcham Hierosolymorum Nectarium
002 Ὅτι ἡ ψυχὴ οὐκ ἔστι κρᾶσις ὡς ὑπέθετο Γαληνὸς
9510 DEMETRIUS MOSTRATUS Transl. ()
001 Metaphrasis vitae Donnae Olympiae
9517 GREGORIUS V Patriarcha Eccl. et Epist. ()
001 Epistulae Synodales

Updated on: 2020-09-03

2042 ORIGENES Theol. ()
085 Fragmenta ex commentariis in evangelium Matthaei (in catenis)
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
051 Epistulae
052 Dubia, incerta, excerpta, sententiae, retractationes, et epistulae aliorum auctorum in collectione Pselli preservatae
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
010 Chronographia Anonyma (e cod. Par. gr. 854)
3038 EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. ()
008 Commentarius in Pauli epistulam ad Ephesios
009 Commentarius in Pauli epistulam ad Philippenses
010 Commentarius in Pauli epistulam ad Colossenses
011 Commentarius in Pauli epistulam ad Thessalonicenses i
012 Commentarius in Pauli epistulam ad Thessalonicenses ii
013 Commentarius in Pauli epistulam ad Timotheum i
014 Commentarius in Pauli epistulam ad Timotheum ii
015 Commentarius in Pauli epistulam ad Titum
016 Commentarius in Pauli epistulam ad Philemonem
017 Commentarius in Pauli epistulam ad Hebraeos
018 Commentarius in Jacobi catholicam epistulam
019 Commentarius in Petri catholicam epistulam i
020 Commentarius in Petri catholicam epistulam ii
021 Commentarius in Joannis catholicam epistulam i
022 Commentarius in Joannis catholicam epistulam ii
023 Commentarius in Joannis catholicam epistulam iii
024 Commentarius in Judae catholicam epistulam
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
018 Vita Abramii confessoris (BHG 8)
024 Passio sanctorum Marciani et Martyrii notarii (BHG 1029)
026 Vita Ananiae apostoli (BHG 76)
027 Passio sanctae Anastasiae
028 Passio sancti Anthimi episcopi Nicomediae (BHG 135)
029 Passio sancti Babylae martyris Antiochiae
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
021 Orationes
022 Chrysobulli prooemium
3229 BESSARION Rhet. et Theol. ()
023 Laudatio sancti Bessarionis (e cod. Marc. gr. 533) (BHG 2063)
3390 Joannes JEJUNATOR Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Libellus Poenitentialis
002 Sermo de poenitentia
003 Sermo de poenitentia, et continentia, et virginitate
4124 EUSEBIUS Scr. Eccl. ()
014 Commentarii in Genesim (fragmenta e catenis)
4490 NICOLAUS CATAPHLORON Rhet. ()
001 Oratio ad praefectum Athenarum (e cod. Escorial. 265 [Y II 10])
4491 Alexius ARISTENUS Theol. ()
001 Scholia in canones apostolorum
002 Scholia in concilia oecumenica et localia
003 Scholia in canones Basilii Magni
4495 BASILIUS Metropolita Neopatrensis Theol. ()
001 Prologus interpretationis sanctorum XII prophetarum
4496 THEODORUS Episcopus Iconensis Hagiogr. ()
001 In martyrium sanctorum Ciryci et Julittae
4497 Eustathius BOILAS Acta et Legal. ()
001 Testamentum (e cod. Par. Coisl. gr. 263)
5123 VITA S. AUXENTII Hagiogr. ()
003 Vita sancti Auxentii Bithyniae
5137 PASSIONES SANCTI JACOBI ZEBEDAEI Hagiogr. ()
002 Acta Jacobi Zebedaei (e cod. Par. gr. 1534)
5193 VITAE SANCTI NIPHONI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Niphoni (BHG 1371)
5194 VITAE SANCTI PHILOTHEI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Philothei (BHG 1534)
5226 VITAE SANCTAE ANYSIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Anysiae
002 Passio sanctae Anysiae (sub auctore Gregorio monacho) (BHG 145)
5227 VITAE SANCTI TRIPHYLII EPISCOPI CYPRII Hagiogr. ()
001 Vita sancti Triphylii (BHG 2462)
5228 VITAE SANCTI BESSARIONIS ANACHORITAE Hagiogr. ()
001 Acoluthia sancti Bessarionis (e cod. Par. gr. 345)
5229 VITAE SANCTORUM MARCIANI ET MARTYRII NOTARII Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Marciani et Martyrii notarii (e cod. Hierosol. Sab.27, saec. xi)
002 Passio longior sanctorum Marciani et Martyrii notarii (e cod. Paris. graec. 1468, saec. xi) (BHG 1028z)
5230 VITAE SANCTAE SIRAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Sirae (BHG 1637)
5233 VITAE SANCTAE AECATERINAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 30)
002 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 30a)
003 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 31)
5234 VITAE SANCTI DOMETII PERSAE Hagiogr. ()
001 Vita et passio sancti Dometii Persae (BHG 560)
002 Vita brevior (e cod. Mosquensi) (BHG 561)
5240 VITAE SANCTI AMPHILOCHII EPISCOPI ICONIENSIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Amphilochii episcopi Iconiensis (BHG 73)
5241 VITAE SANCTI AQUILAE APOSTOLI Hagiogr. ()
001 Passio s. Aquilae Apostoli
5242 VITAE SANCTAE ANTHUSAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Anthusae
5360 ASSISIAE REGNI HIEROSOLYMITANI Jurisprud. et Legal. ()
001 Assisiae (e cod. Par. Suppl. gr. 465)
002 Assisiarum pars altera (e cod. Par. gr. 1390 [Colbert 4723])
5522 SCHOLIA IN CLAUDIUM AELIANUM Schol. ()
001 Scholia in Claudii Aeliani libros de natura animalium
9077 Angelus POLITIANUS Poeta ()
001 Carmina
9501 Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta ()
002 Κῆπος Χαρίτων
007 Peregrinatio ad Crimaeam
008 Excerpta e geographia historica
009 Fabulae
9503 Neophytus DUCAS Epist., Gramm. et Rhet. ()
001 Epistulae (a. 1818-1835)
003 Epistulae (a. 1839-1844)
9505 Nicolaus SOPHIANUS Gramm. ()
001 Ars grammatica
9507 CHRYSANTHUS PATRIARCHA Scr. Eccl. et Theol. ()
002 Bellum Tartarorum
9518 Joannes MANTHUS Chronogr. ()
001 De Moreae calamitate

Updated on: 2020-06-29

0057 GALENUS Med. ()
123 Vocum Hippocratis glossarium
2701 GEORGIUS PISIDES Poeta ()
008 In sanctam resurrectionem
010 De vanitate vitae
011 Contra impium Severum Antiochiae
013 Hexaemeron sive Cosmopoeia
016 Ad Alypium
017 Epigrammata
2705 NICETAS DAVID Phil. et Scr. Eccl. ()
018 Laudatio sanctorum archangelorum Michaelis et Gabrielis (BHG 1291)
019 Vita et conversatio Gregorii episcopi Agrigentini
020 Orationes laudatoriae summorum apostolorum
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
016 Exegesis ad versus dogmaticos (e cods. Patm. gr. 705 (781) et 668)
2811 LEONTIUS Theol. ()
007 Libri tres
008 Epilyseis sive solutio argumentorum a Severo objectorum
009 Επαπορήματα sive Triginta capita adversus Severum
010 Adversus fraudes Apollinaristarum
011 Fragmenta incerta (Dub.)
012 Excerpta Leontina (Dub.)
3086 NICEPHORUS I Hist., Scr. Eccl. et Theol. ()
004 Apologeticus maior pro sacris imaginibus
005 Antirrhetici tres adversus Constantinum Copronymum
006 Apologeticus minor pro sacris imaginibus
011 Epistula ad Leonem III papam
017 Canones
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
013 Passio sancti Theodori Tironis (BHG 1763)
014 Passio sancti Theodori stratelatae (BHG 1752)
015 Passio sancti Mercurii (BHG 1276)
3295 PETRUS Argivus Theol. ()
008 Oratio funebris in Athanasii episcopi Methonae (BHG 196)
3391 HADRIANUS Scr. Eccl. ()
001 Isagoge scripturae sacrae
3392 NICOLAUS III GRAMMATICUS Poeta et Scr. Eccl. ()
001 Versus ad hegumenum montis Athonis
4487 HORTUS SYMBOLICUS (e codice Oxon. Clarciano XI) Theol. ()
001 Hortus symbolicus
4489 RHAZES Alchem., Med., Phil. et Polyhist. ()
001 De pestilentia libellus ex Syrorum lingua in Graecam translatus
5057 VITAE ET MIRACULA SANCTI DEMETRII Hagiogr. ()
002 Passio sancti Demetrii (BHG 496)
5117 VITAE ET ENCOMIUM SANCTI PANCRATII TAORMINAE Hagiogr. ()
002 Vita sancti Pancratii Tauromenii (BHG 1410)
5161 MARTYRIUM SANCTI MERCURII Hagiogr. et Hymn. ()
003 Passio sancti Mercurii (BHG 1274)
5184 VITAE SANCTI NICOLAI JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Nicolai Junioris (BHG 2308)
002 Encomium sancti Nicolai Junioris (sub auctore Achaico presbytero) (BHG 2309)
5185 VITAE SANCTI THEOCLETI LACEDAEMONII Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sancti Theocleti Lacedaemonii (BHG 2420)
5186 VITAE SANCTI ARSENII CORCYRAE Hagiogr. ()
001 Synaxarium sancti Arsenii Corcyrae (BHG 2044)
5187 VITAE SANCTAE ELISABETHAE THAUMATURGAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Elisabethae thaumaturgae (e cod. Flor. B.N., Conv. soppr. B 1, ff. 126v-131v) (BHG 2121)
5188 VITAE SANCTI THEODORI TIRONIS Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theodori Tironis (BHG 1761)
002 Vita et miracula sancti Theodori Tironis (BHG 1764)
5189 VITAE SANCTI THEODORI STRATELATAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theodori stratelatae (BHG 1751)
5190 VITAE SANCTORUM EUTROPII, CLEONICI ET BASILISCI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Eutropii, Cleonici et Basilisci
5191 VITAE SANCTI PROCOPII Hagiogr. ()
001 Passio sancti Procopii (BHG 1576)
5332 EUCHOLOGIA Eccl., Hymn. et Liturg. ()
004 Euchologium (e cod. Crypt. Γ. β. VII)
5341 MENOLOGII ANONYMI BYZANTINI Hagiogr. ()
001 Menologii Februarii (e cod. Mosquensi 376 Vlad.)
002 Menologii Martii (e cod. Mosquensi 376 Vlad.)
003 Menologii Junii (e cod. Hierosolymitano s. sepulcri 17)
004 Menologii Julii (e cod. Hierosolymitano s. sepulcri 17)
005 Menologii Augusti
5511 ANONYMA MATHEMATICA Math. ()
002 Opera mathematica (e cod. Vind. Phil. gr. 65)
5521 GREGORIUS III Patriarcha Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Apologia contra Ephesii confessionem
002 Responsio ad epistulam Marci Ephesii (ex variis sanctorum sententiis)
003 Ad imperatorem Trapezuntis
9076 NICOLAUS MYREPSUS Med. ()
001 Dynameron

Updated on: 2020-04-09

2115 HIPPOLYTUS Scr. Eccl. ()
061 In Danielem
2741 ISIDORUS Pelusiota Epist. et Scr. Eccl. ()
004 Epistulae (1701-2000)
3038 EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. ()
004 Commentarius in Pauli epistulam ad Romanos
005 Commentarius in Pauli epistulam i ad Corinthios
006 Commentarius in Pauli epistulam ii ad Corinthios
007 Commentarius in Pauli epistulam ad Galatas
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
008 Martyrium Andreae, qui est in Crisi (e cod. Par. Coisl. gr. 145)
009 Martyrium sancti Vari et sociorum (e cod. Par. gr. 1480) (BHG 1863)
010 Martyrium sancti Artemii (e cod. Par. gr. 1480) (BHG 172)
011 Martyrium sanctorum Guriae, Samonae et Abibi (BHG 736-737)
012 Miraculum sanctorum Guriae, Samonae et Abibi (BHG 738)
3118 Michael ANDREOPULUS Transl. ()
001 Liber Suntipae
002 Liber Suntipae (recensio altera)
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
010 Laudatio sanctae Horeozelae (BHG 2180) (e cod. Ambros. H 81 sup.)
3353 ECCLESIASTICA ANONYMA Eccl. et Theol. ()
004 Officia magni et parvi schematis monastici
4169 DOMNINUS Math. et Phil. ()
001 Enchiridion introductionis arithmeticae
002 Πῶς ἔστι λόγον ἐκ λόγου ἀφελεῖν (= par operis Enchiridion introductionis arithmeticae)
003 Scholia in Nicomachum [Sp.]
4486 CANONARIA Eccl. ()
001 Protocanonarion sive canonarion primitivum
002 Deuterocanonarion (sub auctore Basilio monacho)
5165 MARTYRIUM SANCTI ANDREAE IN CRISI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Andreae sub imperatore Constantino Copronymo (e cod. Par. Coisl. gr. 110)
5166 MARTYRIUM SANCTI VARI ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Vari et sociorum (e cod. Vat. gr. 866) (BHG 1862)
5167 PASSIONES SANCTORUM GURIAE, SAMONAE ET ABIBI Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctorum Guriae et Samonae (BHG 731 et 731b)
002 Martyrium sanctorum Guriae et Samonae (BHG 733)
003 Martyrium sancti Abibi (BHG 732 et 732b)
004 Martyrium sancti Abibi (BHG 734)
005 Martyrium sanctorum Guriae et Samonae (BHG 735)
006 Martyrium sancti Abibi diaconi (BHG 735b)
007 Miraculum sanctorum Guriae, Samonae et Abibi (BHG 739)
008 Translatio capitis sancti Abidi (e cod. Vatop. 456) (BHG 740m)
5168 VITAE SANCTI ARTEMII Hagiogr. ()
001 Memoria seu historia martyris Artemii (sub auctore Joanne monacho)
5169 PASSIONES SANCTORUM PHILETAERI ET EUBIOTI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Philetaeri et Eubioti (BHG 1515a)
5170 PASSIONES SANCTORUM ALPHII, PHILADELPHI ET CYRINI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Alphii, Philadelphi et Cyrini (BHG 62e)
5171 PASSIONES SANCTAE CICILIAE Hagiogr. ()
001 Vita et passio sanctae Ciciliae (BHG 283c) (e cod. Athon. Dochiarii 5)
5172 PASSIONES SANCTI ARETHAE ET SOCIORUM Hagiogr. ()
001 Paraphrasis passionis sancti Arethae et sociorum (BHG 166) (e cod. Par. Coisl. 110)
5173 PASSIONES SANCTORUM PROCLI ET HILARII Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Procli et Hilarii (BHG 2374) (e cod. Patm. 185)
5174 PASSIONES SANCTORUM LUCIAE ET GEMENIANI Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Luciae et Gemeniani (BHG 224) (e cod. Vat. gr. 866)
5175 PASSIONES SANCTI DOMNINI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Domnini (BHG 2109) (e cod. Ambros. F 144 sup.)
5176 PASSIONES SANCTORUM MARTHAE, MARIAE ET LUCARIONIS Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Marthae, Mariae et Lucarionis (BHG 2257) (e cod. Hierosol. 1)
5177 PASSIONES SANCTI AGATHONICI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Agathonici (e cod. Hierosol. Sab. 242)
5178 PASSIONES SANCTI BASILISCI Hagiogr. ()
001 Martyrium sancti Basilisci (e cod. Mosq. 162)
5179 PASSIONES SANCTORUM CAPITOLINAE ET EROTEIDIS Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctorum Capitolinae et Eroteidis (BHG 292)
5180 PASSIONES SANCTORUM EUGENII ET MACARII Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctorum Eugenii et Macarii (e cod. Thessalonic. Monast. Blataeensis n. 4)
5181 VITAE TIMOTHEI PRUSENSIS Hagiogr. ()
001 Vita Timothei Prusensis (BHG 2460)
5182 PASSIONES SANCTI GORDIANI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Gordiani (BHG 2165) (e cod. Vat. gr. 866)
5183 VITAE ET MIRACULA SANCTORUM COSMAE ET DAMIANI Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Cosmae et Damiani (Versio Asiatica) (BHG 372)
002 Martyrium sanctorum Cosmae et Damiani (Versio Romana) (BHG 376)
003 Martyria sanctorum Cosmae et Damiani (Versio Arabica) (BHG 379)
004 Miracula sanctorum Cosmae et Damiani (BHG 385-392)
5359 HOROLOGIUM Hymn. et Liturg. ()
001 Horologium (e cod. Sinaitico gr. 864)
9070 NICODEMUS HAGIORITA Theol. ()
003 Scholia in canones apostolorum
004 Scholia in canones synodales
005 Scholia in concilia localia
006 Scholia in canones patrum sanctorum
007 Ἐξομολογητάριον
9074 CALLINICUS III PATRIARCHA Epist. ()
001 Narratio brevis
002 Epistulae
9075 ANANIAS Antiparius Biogr. ()
001 Vita Callinici III patriarchae (e cod. Zagor. 97)

Updated on: 2019-12-16

2017 GREGORIUS NYSSENUS Theol. ()
090 De oratione dominica orationes v
2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
509 In Juventinum et Maximum martyres
510 In sanctum Romanum (homilia 1)
511 In sanctum Julianum martyrem
512 In sanctum Barlaam martyrem
513 In martyres Aegyptios
2797 HESYCHIUS Scr. Eccl. ()
016 Intepretatio in prophetas Abdiam et Zachariam (in catenis)
3038 EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. ()
002 Commentarius in psalterium
003 Commentaria in quattuor evangelia
3197 Demetrius CYDONES Philol., Theol. et Transl. ()
019 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De iure (secunda secundae lvii-lxxix)
4231 Demetrius MOSCHUS Philol. ()
002 Circa Helenam et Alexandrum
4424 HISTORIA BELISARII Epic. et Narr. Fict. ()
005 Ῥιμάδα περὶ Βελισαρίου
5162 HAGIOGRAPHICA VARIA Hagiogr. ()
001 Miracula imaginis Theotoci Romanae (e cod. Par. gr. 1474)
5163 JOANNES MOSCHUS Epist. et Hagiogr. ()
001 Acoluthia sancti Michaeli (e cod. Par. gr. 1295)
5164 VITAE ET ENCOMIA NECTARII ET THEOPHANIS Hagiogr. ()
001 Vita (BHG 2287)
002 Testamenta
003 Laudationes
004 Vita (versio vulgata e cod. Varlaam 281)
005 Epitaphius ad Theophanem
006 Ad Nectarium et Theophanem
5328 ACTA SANCTAE MARIAE MESSANENSIS Acta et Eccl. ()
001 Acta
5329 ACTA MONASTERII CARACALLI Acta ()
001 Acta monasterii Caracalli
5338 ACTA ECCLESIAE HIEROSOLYMORUM Acta, Eccl., Legal. et Liturg. ()
001 Typicon liturgicon
002 Documentum monydrii sancti Euthymii
003 Donatio Philippi Phlatri (e cod. S. Sabb. 496, fols. 2r-3r)
5339 ACTA MONASTERII SANCTI JOANNI THERISTE Acta et Eccl. ()
001 Acta (1054-1264)
5340 ACTA METROPOLIS REGII Acta, Eccl. et Legal. ()
001 Inventarium
5515 MANUEL CORINTHIUS Hagiogr. et Rhet. ()
001 Acoluthia sancti Michaeli Mauroeidis
002 Encomium in sanctum Michaelem Mauroeidem (e cod. Athon. Ivir. 512)
5517 JEREMIAS II PATRIARCHA Epist. et Theol. ()
001 Epistula patriarchica
5518 DIONYSIUS II PATRIARCHA Epist. et Theol. ()
001 Epistula patriarchica
5519 METROPHANES III PATRIARCHA Epist. ()
001 Epistula patriarchica
5520 JEREMIAS I PATRIARCHA Epist. ()
001 Sigilium
9043 <SPANEAS> Poem. ()
004 Ad Alexium Comnenum
9062 CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. ()
002 Lamentatio ad Tamerlanum
003 Ad Venetiam
004 Βίος καὶ Πολιτεία δοκιμωτάτου καὶ σοφωτάτου γέροντος
9066 Cyrillus LUCARES Scr. Eccl. ()
002 Epistula patriarchica
9070 NICODEMUS HAGIORITA Theol. ()
001 Epistula ad Thomam
002 Confessio fidei
9071 ATHANASIUS PARIUS Theol. ()
001 Orationes
9072 CASSIANUS Arabus Hagiogr. ()
001 Laudatio ad Nectarium et Theophanem
9073 Demetrius TALANUS Hagiogr. ()
001 Laudatio ad Nectarium et Theophanem (BHG 2288)
002 Laudatio ad Nectarium et Theophanem (versio vulgata)
9501 Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta ()
001 Bellum inter Imperium Ottomanicum Russicum et Germanicum
003 Canon
004 Epistula
005 Collectio hagiographica
9502 PROCOPIUS NAZIANZENUS ()
001 Narratio de incendio templi Hierosolymorum
002 Narratio de incendio templi Hierosolymorum (e cod. Hieros. Metoch. 72 et Hieros. Patr. 81)

Updated on: 2019-08-20

0099 STRABO Geogr. ()
004 Chrestomathiae e Strabonis Geographicorum libris
2030 GEOGRAPHICA ADESPOTA Geogr. ()
002 Geographica
2116 ARCADIUS Gramm. ()
002 De prosodia catholica epitome
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
015 De manganis carmina xii
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
009 Chronographia Anonyma (e cod. Monac. gr. 551)
2742 APOPHTHEGMATA Eccl. et Gnom. ()
014 Νέον Μητερικόν
2797 HESYCHIUS Scr. Eccl. ()
005 Prooemium seu epigramma in psalterium (e commentario magno)
006 Commentarius in Psalmum 37 (e commentario magno)
007 Commentarius in Psalmos 77-99 (e commentario magno)
009 Fragmenta in Psalmos (e commentario magno) (in catenis)
010 Scholia in Acta apostolorum (e commentario magno)
011 Scholia in epistulas catholicas (e commentario magno)
013 Epitome duodecim prophetarum
018 Interpretatio Isaiae
024 Collectio difficultatum et solutionum (fort. epitome operis Εὐαγγελικὴ συμφωνία )
2918 JOANNES I Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
004 In dormitionem Deiparae (epitome)
2935 JOANNES Euboeensis Scr. Eccl. ()
003 Homilia in Lazarum (e cod. Cryptoferr. gr. B. a. 14, ff. 167v-175r)
3038 EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. ()
001 Panoplia dogmatica ad Alexium Comnenum
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
012 Carmina
020 Byzantios vel laus Constantinopolitana
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
009 Oratio in sanctum Barbarum
3197 Demetrius CYDONES Philol., Theol. et Transl. ()
012 Translatio ex Romana lingua libri fratris Richardi contra Mahometem
015 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De fide
016 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De spe (secunda secundae xvii-xxii)
018 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De effectibus amoris et de prudentia (secunda secundae xxxiv-lvi)
020 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De religione (secunda secundae lxxx-c)
3249 Constantinus LUCITES Rhet. et Scr. Eccl. ()
002 Epitaphius in imperatorem Alexium II magnum Comnenum
3292 GEORGIUS Nicomediensis Theol. ()
002 Orationes ad Deiparam
003 Idiomela
3387 GEORGIUS Presbyter Theol. ()
001 Adversus haereticos
3388 HESYCHIUS Sinaïta Theol. ()
001 De temperantia et virtute
3389 EUSEBIUS HIERONYMUS Theol. et Transl. ()
001 De viris illustribus (fortasse sub translatore Sophronius)
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Philol. et Scr. Eccl. ()
015 Orationes
016 Exegesis in canonem iambicum pentecostalem
4139 SEVERIANUS Orat. et Scr. Eccl. ()
001 De fide et lege naturae [Sp.] (CPG 4185)
002 De Christo pastore et ove [Sp.] (CPG 4189)
003 In illud Dominus regnavit, exsultet terra (Psal. 96.1); et in illud, cum tradiderit regnum deo et patri (1. Cor. 15. 24), et in mysterium baptismi. [Sp.] (CPG 4190)
004 Quomodo animam acceperit Adamus [Dub.] (CPG 4195)
005 In Genesim sermo II [Sp.] (CPG 4197)
006 In filium prodigum [Sp.] (CPG 4200)
007 Homilia de legislatore [Dub.]
008 In psalmum 95 [Sp.]
009 De serpente homilia [Sp.]
010 De spiritu sancto [Sp.] (olim sub auctore Joanne Chrysostomo)
011 In mundi creationem (homiliae 1-6)
012 In illud: Quomodo scit litteras [Sp.]
013 In Chananaeam et in Pharaonem [Sp.]
014 In dictum apostoli: Non quod volo facio [Sp.]
015 In proditionem servatoris [Sp.]
016 In illud: In principio erat verbum [Dub.]
017 In dei apparitionem
018 De pace (e cod. Sabb. 32, ff. 130r-135v)
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
023 Laudatio sancti Mercurii (BHG 1277)
4478 Stephanus SACHLICES Poeta ()
001 Carmina
4479 ANONYMA THEOLOGICA Hist. et Theol. ()
001 Opusculum de origine schismatis
002 Orationes tres adversus Armenios
4480 Stephanus SGUROPULUS Poeta ()
001 Versus encomiastici ad imperatorem Alexium Comnenum
4481 NICETAS THESSALONICENSIS Theol. ()
001 Prologus in sanctum Joannem evangelistam
4482 VITAE SANCTI APOSTOLI MARCI Hagiogr. ()
001 Miracula sancti apostoli Marci (e cod. Athon. Stauron. 18, ff. 175v-189r)
4483 VITA SANCTI APOSTOLI TITI Hagiogr. ()
001 Vita sancti apostoli Titi archiepiscopi Cretensis (e cod. Par. gr. 548 et Vat. Ottob. 411)
002 Vita altera (e cod. Vindob. hist. 45)
4484 VITAE SANCTI HERACLIDIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Heraclidis (e cod. Par. gr. 769 et 979)
4485 ANONYMUS NOTARIUS Acta et Legal. ()
001 Acta et epistulae
5000 CONCILIA OECUMENICA (ACO) Epist. et Theol. ()
012 Documenta concilii Constantinopoleos
5085 VITA ATHANASII METEORITA Hagiogr. ()
004 Acoluthiae in sanctum Athanasium
5110 VITAE AMBROSII Hagiogr. ()
002 Vita sancti Ambrosii Mediolanensis (sub auctore Paulino) (e cod. Sabb. 242, ff. 140b-173a)
5161 MARTYRIUM SANCTI MERCURII Hagiogr. et Hymn. ()
001 Martyrium sancti Mercurii (BHG 1275)
002 Acoluthiae sancti Mercurii
5314 ACTA MONASTERII CHILANDAR Acta, Eccl. et Legal. ()
049 Acta monasterii Chilandar (a. 1320 - 1768)
5324 ACTA MONASTERII SANCTI NICOLAI DONNOSO Acta, Eccl. et Legal. ()
001 Acta monasterii s. Nicolai
5330 TYPICA MONASTICA ()
022 Testamentum monasterii Rusanii (sub auctoribus Joasaph et Maximo)
5335 ANONYMA ASCETICA Orat. et Theol. ()
001 Oratio ascetica
5336 ACTA MONASTERII SANCTI NICODEMI CELLARANORUM Acta, Eccl. et Legal. ()
001 Acta monasterii s. Nicodemi
5337 ACTA MONASTERII THEOTOCI OPPIDI Acta, Eccl. et Legal. ()
001 Acta monasterii
5511 ANONYMA MATHEMATICA Math. ()
003 Tractati geometrici
5514 Antonius EPARCHUS Epist. ()
001 Epistulae
002 Ὑποτύπωσις
003 Lamentatio
5516 Georgius CONTES Epist., Rhet. et Transl. ()
001 Paraphrases orationum sancti Joannis Chrysostomi in lingua vulgata
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
016 Argumentum et allegoriae in Homeri Iliadem
9058 Meletius PEGAS Patriarcha Hagiogr. ()
005 Oratio ad Silvestrum patriarcham
9060 Nicolaus CAPIANUS Legal. et Nomograph. ()
001 Acta castri Cephaloniae
9063 Emmanuel LIMENITES Poeta ()
001 Narratio de plagae Rhodi
9064 SOPHRONIUS IV HIEROSOLYMITANUS Epist. ()
001 Epistula ad Sinaitas
9065 GERMANUS PATRIARCHA Scr. Eccl. ()
001 Epistulae encyclicae
002 Actum concilii
9066 Cyrillus LUCARES Scr. Eccl. ()
001 Dialogus brevis
9067 PARTHENIUS Patriarcha Scr. Eccl. ()
001 Ἱστορία τῆς μεταξὺ Ῥωμαίων τε καὶ Ἀρμενίων διαφορᾶς
9068 PHILO CARPASIANUS Hymnograph. et Scr. Eccl. ()
001 Epistula ad Eucarpium (e cod. Sabb. 408 fol. 34-40)
002 Enarratio in canticum canticorum
9069 MATTHAEUS MYRINAEUS Hagiogr. et Theol. ()
001 Vita sanctae Parascevae

Updated on: 2019-04-10

2811 LEONTIUS Theol. ()
001 Libri tres contra Nestorianos et Eutychianos
006 Oratio contra Nestorianos et Eutychianos
2896 ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
009 Narrationes (e cod. Vat. gr. 2592)
3005 ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. ()
026 Canon magnus
3084 ISIDORUS Kiovjensis Theol. ()
005 Epistulae duae ad Guarinum
3186 SCRIPTA ANONYMA ADVERSUS JUDAEOS ()
009 Adversus Hagarenos, Bogomilos et Judaeos
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
019 Carmen xi ad Theodorum Xanthopulum
020 Byzantios vel laus Constantinopolitana
3197 Demetrius CYDONES Philol., Theol. et Transl. ()
017 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae: De amoris (secunda secundae xxiii-xxxiii)
3256 Demetrius CHRYSOLORAS Theol. ()
009 Adversus Latinos (e cod. Vat. gr. 1109)
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
026 Ἐγκωμιαστική ἔκφρασις τῇ Τραπεζοῦντι
3348 Manuel CHRYSOLORAS Gramm. ()
003 Ars grammatica
004 Questiones artis grammaticae
005 De spiritibus (fragmentum)
006 Epistula ad Coluccio Salutati
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Philol. et Scr. Eccl. ()
015 Orationes
4200 ANONYMUS PHILOSOPHUS Phil. ()
001 Συνοπτικὸν σύνταγμα φιλοσοφίας
4314 THEOPHILUS Antecessor ()
001 Paraphrasis institutionum
4474 THEOPHANES Metropolita Peritheorii ()
001 Vita s. Maximi Causocalybitae
4475 GUARINUS Veronensis Epist. et Gramm. ()
001 De spiritibus (fragmentum)
002 Epistula ad Marcellum
4476 ACACIUS SABAITA Hagiogr. ()
001 Commentarius in Andreae Cretensis canonem
4477 LUCAS Archimandrita Scr. Eccl. ()
001 Recapitulatio typici monasterii Christi Salvatoris in Messenae (e cod. Mess. gr. 115)
002 Synaxarium monasterii Christi Salvatoris in Messenae (e cod. Mess. gr. 115)
003 Acoluthia sanctae quadragesimae monasterii Christi Salvatoris in Messenae (e cod. Mess. gr. 115)
004 Appendices typici monasterii Christi Salvatoris in Messenae (e cod. Mess. gr. 115)
5160 VITAE SANCTI PAULI THEBAEI Hagiogr. ()
001 Βίος τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου τοῦ εἰς τὴν ἔρημον
002 Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου
5332 EUCHOLOGIA Hymn. et Liturg. ()
003 Euchologium (e cod. Barb. gr. 336)
9061 DOSITHEUS II PATRIARCHA Hist. et Scr. Eccl. ()
003 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Εʹ—Ϛʹ
004 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Ζʹ—Ηʹ
005 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Θʹ—Ιʹ
006 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου ΙΑʹ—ΙΓʹ
007 Addenda (e cod. Hierosol. S. Crucis 11)

Updated on: 2019-02-27

0093 THEOPHRASTUS Phil. ()
017 Historia plantarum
2074 APOLLINARIS Theol. ()
046 Metaphrasis psalmorum [Sp.]
2892 MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
009 Capita theologica et oecumenica sive Capita gnostica
3197 Demetrius CYDONES Transl., Theol. et Philol. ()
013 Translatio Summae contra Gentiles capita 1-9
014 Translatio questionum summae theologicae Thomae Aquinae
3206 THEODORUS HYRTACENUS Rhet. et Epist. ()
003 Epistulae 1-93
3229 BESSARION Theol. et Rhet. ()
004 Oratio dogmatica sive de unione
3234 ANONYMA TACTICA BYZANTINA Tact. ()
005 De militari scientia
3263 Theodorus AGALLIANUS Theol. ()
006 Contra Latinos
4139 SEVERIANUS Scr. Eccl. et Orat. ()
089 In ascensionem et in principium Actorum (olim sub auctore Joanne Chrysostomo)
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
022 Vita Constantini
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
001 Commentarium in arithmetica Diophanti
002 Prolegomena in artem rhetoricam
4469 Constantinus HERMONIACUS Poeta ()
001 Metaphrasis Iliadis
4473 DIONYSIUS MONACHUS Hymnograph. ()
001 Capita gnostica
5123 VITA S. AUXENTII Hagiogr. ()
002 Vita sancti Auxentii (BHG 199)
5156 VITA SANCTI GEORGII AMASTRIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Georgii Amastris (fortasse sub auctore Ignatio Diacono)
5157 VITA SANCTI STEPHANI SUGDAENSIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Stephanii Sugdaensis
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
010 Allegoriae in Homeri Iliadem
014 Exegesis in Homeri Iliadem
015 Scholia ad exegesin in Iliadem
9061 DOSITHEUS II PATRIARCHA Scr. Eccl. et Hist. ()
001 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Αʹ—Βʹ
002 Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου Γʹ—Δʹ

Updated on: 2018-11-14

0086 ARISTOTELES et CORPUS ARISTOTELICUM Phil. ()
039 De plantis [Dub.]
2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
508 Homiliae in resurrectionem domini [Sp.]
2598 PROCOPIUS Scr. Eccl. et Rhet. ()
020 Commentarii in Genesim
021 Ἐγκώμιον εἰς Ἀσιατικὸν τὸν ἐνδοξότατον στρατηλάτην (Or. 1)
022 Dialexis (Dial. 4)
023 Ἐπιθαλάμιον εἰς Μέλητα καὶ Ἀντωνίναν (Or. 3)
024 Monodiae (Or. 4-5)
025 Testimonia et fragmenta
2701 GEORGIUS PISIDES Poeta ()
009 Hexaemeron sive Cosmopoeia
2709 Joannes MAUROPUS Rhet. et Poeta ()
008 Canon archangeli Michaelis
2714 THEODORUS STUDITES Theol. et Scr. Eccl. ()
013 Sermones adversus iconoclastas
3190 Nicolaus MESARITES Rhet. ()
008 Ethopoeia
3196 Constantinus ACROPOLITES Rhet. et Hagiogr. ()
008 Oratio in sanctum Eudocimum
3212 Manuel GABALAS Philol. et Theol. ()
007 Ἔκφρασις τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ (e cod. Vind. theol. gr. 174)
3229 BESSARION Theol. et Rhet. ()
022 Summa contra gentiles
4013 SIMPLICIUS Phil. ()
009 Commentarius in Epicteti enchiridion
4028 STEPHANUS Byzantius Gramm. ()
007 Ethnica (Libri Φ -Ω )
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Scr. Eccl. et Philol. ()
014 Epitaphius in imperatorem Manuelem I Comnenum
4418 Simon ATUMANUS Epist. et Scr. Eccl. ()
002 Epistula ad Andronicum II Palaeologum (e cod. Sinaitico gr. 1706)
4458 Matthaeus CANTACUZENUS Epist. et Phil. ()
001 Περὶ φιλομαθίας
002 De tribus virtutibus animae
5154 PASSIO MARTYRUM DECEM Hagiogr. ()
001 Passio martyrum decem
5155 PASSIO SANCTAE AGNETIS Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Agnetis (e cod. Hierosol. gr. 17 et Vat. Ottob. gr. 54)
002 Passio sanctae Agnetis (e cod. Vat. gr. 866 et Ambros. F 144 sup.)
5332 EUCHOLOGIA Liturg. et Hymn. ()
001 Precationes sive orationes (e euchologium Goari)
002 Officia ecclesiastica (e euchologium Goari)
5333 NOVELLAE ET CHRYSOBULLA IMPERATORUM POST JUSTINIANUM Jurisprud. et Legal. ()
001 Collatio prima. Novellae constitutiones annorum 566-866
002 Collatio secunda. Novellae constitutiones annorum 886-910
003 Collatio tertia. Novellae constitutiones annorum 911-1057
004 Collatio quarta. Novellae constitutiones annorum 1057-1204
005 Collatio quinta. Novellae constitutiones annorum 1204-1453
006 Novellae constitutiones variae
5334 CODEX CIVILIS MOLDAVIAE et VALACHIAE Jurisprud. et Legal. ()
001 Codex civilis Moldaviae
002 Codex civilis Valachiae
5512 HISTORIA IMPERATORUM TURCORUM Chronogr. ()
001 Historia Imperatorum Turcorum (e cod. Barb. gr. 111)
002 Addenda e cod. Barb. gr. 598 (ff. 21r-23v)
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
011 Allegoriae in Homeri Odysseam (1-12)
012 Allegoriae in Homeri Odysseam (13-24)
013 Carmina Iliaca
9041 Demetrius PEPAGOMENUS Med. ()
004 Hieracosophium [Dub.]
005 Orneosophium [Dub.]
006 Cynosophium [Dub.]
9046 Anastasius GORDIUS Epist. et Theol. ()
002 Epistulae

Updated on: 2018-08-10

2710 LEO BARDALAS Epigr. ()
001 Epistulae
002 Carmina
2718 Manuel PHILES Scr. Eccl., Scr. Rerum Nat. et Poeta ()
009 Versus epitaphii
3089 Nicephorus CHRYSOBERGES Orat. et Rhet. ()
006 Orationes tres ad imperatores
3200 Manuel II PALAEOLOGUS Imperator Theol. et Rhet. ()
020 Disputatio adversus Judam
3205 THEODORUS II DUCAS LASCARIS Theol. et Rhet. ()
020 Sermo ad deiparam
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
010 Synaxarium
3315 ANONYMA PALAEOLOGICA Encom. ()
007 Epitaphius in imperatorem Manuelem II Palaeologum
008 Encomium in imperatorem Manuelem II Palaeologum
3384 PHOTIUS DIACONUS Theol. ()
001 Encomium in sanctum Lucam
3385 LEONTIUS Monachus Hagiogr. ()
001 Vita et miracula sancti Gregorii Agrigenti
3386 MICHAEL Monachus Theol. ()
001 Encomium in archangelos Michaelem et Gabrielem
4031 EUSTRATIUS Phil. ()
006 De fulguralibus et tonitrualibus
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
111 Contra Julianum imperatorem (libri iii-x)
4201 Joannes CHORTASMENUS Philol. et Rhet. ()
008 Carmina
4445 Georgius SCYLITZES Poeta ()
004 Versus dedicatorii
4466 Georgius LAPITHES Theol. ()
001 Versus politici
002 Epistulae ad Nicephorum Gregoram
4470 LEO MEGISTUS Rhet. ()
001 Monodia in Georgium Palaeologum
4471 THEODORUS II IRENICUS PATRIARCHA Phil. ()
001 Epistula ad papam (e cod. Urbani 32, ff. 185v-191)
4472 Philippus MONOTROPUS Theol. ()
001 Dioptra
5150 VITAE SANCTI SPYRIDONIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Spyridonis (sub auctore Theodoro episcopo Paphi)
002 Vita sancti Spyridonis [Dub.] [fort. auctore Leontio Cyprio]
003 Vita et miracula sancti Spyridonis
004 Vita brevior sancti Spyridonis
5152 MIRACULA SANCTI MENAE Hagiogr. ()
001 Miracula
5153 VITAE SANCTORUM GALACTIONIS ET EPISTEMES Hagiogr. ()
001 Passiones sanctorum Galactionis et Epistemes
5323 ACTA MONASTERII SANCTI IOANNIS PRODROMI IN PETRA Eccl., Acta et Legal. ()
001 Testamentum conditoris monasterii
5510 CARMINA ANONYMA E CODICE VATICANO GR. 743 Phil. ()
001 Anonyma Carmina
9009 Michael APOSTOLIUS Paroemiogr. ()
010 Oratio ad Lucium
011 Orationes
9056 ARSENIUS AUTORIANUS Acta et Eccl. ()
002 Epistula ad Papam Alexandrum IV
9058 Meletius PEGAS Patriarcha Hagiogr. ()
001 Epistulae (e cod. Patr. Alex. gr. 296)
002 Epistula ad ducam Venetiae
003 Epistula ad Silvestrum patriarcham
004 Epistulae iv ad monachos monasterii Gdernetii (e cod. Patm. 396)
9059 Georgius CHRYSOGONUS Phil. et Theol. ()
001 Encomia ad Ioannem Camarasem II
002 Canon ad Nicolaum Maurocordatum
003 Encomia ad Nicolaum Maurocordatum III
004 Versus encomiastici ad metropolitam Anthimum Ibericum
005 Narrationes allegoricae
006 Epitaphii
007 Tractatus logicus
008 Nomocanon

Updated on: 2018-03-29

0579 ORPHICA Theol. et Phil. ()
014 Orphicae lamellae sive tabulae aureae
0732 ALEXANDER Phil. ()
019 Commentaria in Aristotelis physica (lib. iv-viii)
2017 GREGORIUS NYSSENUS Theol. ()
089 Contra fatum
2734 Flavius JUSTINIANUS Imperator Theol. ()
028 Codex Justinianus
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
008 Historia politica Constantinopoleos (a 1391 usque ad 1578 annum Christi)
2797 HESYCHIUS Scr. Eccl. ()
058 Laudatio sancti Joannis Chrysostomi
2907 JOANNES CLIMACUS Theol. et Scr. Eccl. ()
002 Liber ad pastorem
2936 COSMAS Vestitor Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
005 Vita in Joannem Chrysostomum
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
007 Epistula ad cardinales Romanos
3025 COSMAS Hierosolymitanus Poeta ()
004 Commentarii in Gregorii Nazianzeni carmina
005 Canon
3070 SYMEON LOGOTHETES Hist. ()
003 Chronicon
3115 SYMEON METAPHRASTES Hist., Biogr. et Hagiogr. ()
007 Hypomnema sancti Joannis Chrysostomi
3160 Josephus BRYENNIUS Theol. ()
007 Acta concilii Cypriorum
008 Orationes
009 Dialogi de processione spiritus sancti
010 Sermo de unione ecclesiarum
3200 Manuel II PALAEOLOGUS Imperator Theol. et Rhet. ()
019 Oratio de providentia domini nostri
3236 Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
009 Synaxarium sancti Gregorii episcopi Assi (e cod. Patm. 448, ff. 8r-13r)
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
007 Expositio materiaria
3382 THEODORUS Trimithensis Hagiogr. ()
001 Homilia in sanctum Joannem Chrysostomum
002 Vita Joannis Chrysostomi
3383 GEORGIUS PATRIARCHA ALEXANDRINUS Hagiogr. et Biogr. ()
001 Vita Joannis Chrysostomi
4015 JOANNES PHILOPONUS Phil. ()
016 Praecepta tonica
4031 EUSTRATIUS Phil. ()
005 Tractatus meteorologicus
4040 PHOTIUS Scr. Eccl., Lexicogr. et Theol. ()
013 Nomocanon [Sp.]
4065 Manuel HOLOBOLUS Philol. et Theol. ()
012 Translatio Boethii de hypotheticis syllogismis
013 Panegyricus ad Michaelem VIII Palaeologum
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
180 Contra Julianum imperatorem (lib. 1-10)
4413 Isidorus GLABAS Orat., Scr. Eccl., Epist. et Theol. ()
007 Homiliae i-xxiv
008 Homiliae xxviii-xl
4458 Matthaeus CANTACUZENUS Phil. et Epist. ()
003 Expositio in canticum canticorum Salomonis
4460 LEX RHODIA Legal. et Jurisprud. ()
001 Capita legis Rhodiensium
4461 LEX AGRARIA Legal. et Jurisprud. ()
001 Capita legis agrariae
4462 ANTONIUS Episcopus Larissensis Theol. ()
001 Sermones
4463 NICEPHORUS CHARTOPHYLAX Epist. ()
001 Epistulae
4464 JOANNES CANABUTZES Astron. ()
001 Ad principem Aeni et Samothraces in Dionysium Halicarnasensem commentarius
4465 JOANNES GLYCAS XIII PATRIARCHA Theol. et Rhet. ()
001 Epistulae
4467 ARSENIUS TYRIUS Theol. ()
001 Contra palamitas
4468 EUTHYMIUS MONACHUS ()
001 Chronicon Galaxidii
5002 MAGICA Magica et Nat. Hist. ()
028 Incantamenta hexametrica (J. P. Getty Mus.)
5059 MENOLOGIA IMPERIALIA Hagiogr. ()
033 Hypomnema in sanctum Symeonem
034 Passio sanctae Agathae
035 Passio Sancti Charalambi
036 Vita Sancti Auxentii
037 Oratio ad Joannem Prodromum
038 Vita Sancti Alexii
039 Passio sanctae Photinae
040 Passiones sanctorum martyrum Trophimi et Eucarpii
041 Vita sancti Artemii
042 Vita sancti Joanni Climaci
5065 BASILICA Jurisprud. ()
004 Synopsis basilicorum sive synopsis major
005 Liber juridicus alphabeticus sive synopsis minor
5122 VITAE LEONIS CATANIAE Biogr. et Hagiogr. ()
002 Vita Sancti Leonis episcopi Cataniae
5149 VITAE SANCTI GREGORII EPISCOPI ASSI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Gregorii episcopi Assi (e cod. Lavr. 1824, ff. 144v-157v)
002 Vita altera sancti Gregorii episcopi Assi (e cod. Patm. 448, ff. 31v-58r)
5151 VITA SANCTI ROMULI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Romuli
5159 SCRIPTA ANONYMA IN JOANNEM CHRYSOSTOMUM Hagiogr. et Orat. ()
001 Vita brevior Joannis Chrysostomi
002 Vita Joannis Chrysostomi
003 Encomium sancti Joannis Chrysostomi
004 Oratio in sanctum Joannem Chrysostomum
5358 NOMOCANON Eccl. et Jurisprud. ()
003 Collectio tripartita sive collectio constitutionum ecclesiasticarum
5508 CHRONICON METEORUM Chronogr. et Hist. ()
001 Chronicon Meteorum
5511 ANONYMA MATHEMATICA Math. ()
001 Problemata (e cod. Upsaliensis. gr. 8)
9006 GREGORIUS II Patriarcha Epist., Theol., Paroemiogr., Phil. et Hagiogr. ()
012 Epistulae ad Theodoram Raoulaenam
013 Epistulae
9035 Georgius TRAPEZUNTIUS Phil. ()
006 Epistula ad Joannem Cuboclesium de processione spiritus sancti
007 De processione spiritus sancti et de una, sancta, catholica Ecclesia
008 Epistula ad Joannem VIII Palaeologum
9055 Theodosius ZYGOMALAS Legal. ()
001 Stephanitae and Ichnelatae metaphrasis
002 Epitome Basilicorum
9057 Manuel MALAXUS Hist. ()
001 Historia politica Constantinopoleos (a 1454 usque ad 1578 annum Christi)

Updated on: 2017-12-06

0016 HERODOTUS Hist. ()
002 Historiae
0059 PLATO Phil. ()
042 Respublica
0557 EPICTETUS Phil. ()
007 Enchiridion
0638 Flavius PHILOSTRATUS Soph. ()
010 Vitae sophistarum
0655 PARTHENIUS Myth. ()
004 Narrationes amatoriae
0721 ANONYMI MEDICI Med. ()
029 Commentarii in Hippocratis librum vi epidemiarum
0724 STEPHANUS Phil. et Med. ()
007 In Hippocratis aphorismos commentaria I-II
008 In Hippocratis aphorismos commentaria III-IV
009 In Hippocratis aphorismos commentaria V-VI
0727 JOANNES Med. ()
002 Commentarii in Hippocratis librum de natura pueri
003 Commentarius in Hippocratis librum vi epidemiarum
1617 Marcus Antonius POLEMON Soph. ()
003 Declamationes
1765 VITAE AESOPI Narr. Fict. ()
006 Vita G (e cod. 397 Bibliothecae Pierponti Morgan)
2023 IAMBLICHUS Phil. ()
010 De anima
2741 ISIDORUS Pelusiota Epist. et Scr. Eccl. ()
003 Epistulae de interpretatione divinae scripturae
3074 Constantinus MANASSES Poeta et Hist. ()
010 Monodia in Nicephorum Comnenum
011 Monodia in Theodoram Contostephaninam
012 Consolatio ad Joannem Contostephanum
013 Oratio ad Michaelem Hagiotheodoritam
014 Epistulae
015 Μονῳδία ἐπὶ ἀστρογλήνῳ
016 Ἔκφρασις Γῆς
017 Ἔκφρασις ἀνθρώπου μικροῦ
018 Opuscula
3116 SYMEON Neotheologus Theol. et Poeta ()
011 Capitula Alphabetica [Dub.]
3142 Georgius PACHYMERES Hist., Philol. et Scr. Eccl. ()
014 In Aristotelis de Caelo commentarium (liber iii)
3230 Manuel CALECAS Epist., Philol. et Theol. ()
005 Translatio sequentiae Apostolorum
006 Missa Ambrosiana in nativitatem Domini
007 De essentia et operatione
008 De principiis catholicae fidei
3283 Marcus EUGENICUS Theol. ()
023 Monodia de expugnatione Thessalonicae
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
025 Monodia de expugnatione Thessalonicae
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Scr. Eccl. et Philol. ()
013 Monodia in Nicephorum Comnenum
4110 EVAGRIUS Scr. Eccl. ()
047 Capita discipulorum Evagrii
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
032 Compendia e Platonis dialogis
4289 LEXICA SEGUERIANA Lexicogr. ()
009 Anonymus antatticista
5000 CONCILIA OECUMENICA (ACO) Epist. et Theol. ()
010 Concilium universale Constantinopolitanum quinisextum (691/2)
011 Concilium universale Nicaenum secundum (787). Concilii actiones I-VII
5023 SCHOLIA IN EURIPIDEM Schol. ()
021 Scholia in Euripidis Hippolytum
5358 NOMOCANON Eccl. et Jurisprud. ()
001 Collectio XXV capitulorum
002 Collectio LXXXVII capitulorum (sub auctore Joanne Scholastico)
9008 Macarius CHRYSOCEPHALUS Hagiogr., Paroemiogr. et Scr. Eccl. ()
003 Vita sancti Meletii Galesiota
9019 STEPHANUS Phil. ()
006 Commentarium in Ptolemaei canones (cap. 1-16)
9032 MELETIUS Confessor Theol., Hymnograph. et Poeta ()
004 De azymis
005 Ἀλφαβηταλφάβητον
9056 ARSENIUS AUTORIANUS Eccl. et Acta ()
001 Testamentum

Updated on: 2017-06-06

0545 Claudius AELIANUS Soph. ()
006 De natura animalium
0674 AELIUS PROMOTUS Med. ()
002 Δυναμερόν
2042 ORIGENES Theol. ()
119 Homiliae in Psalmos (xv, xxxvi, lxvii, lxxxiii, lxxiv, lxxv, lxxvi, lxxvii, lxxx, lxxxi)
3013 Andronicus CAMATERUS Scr. Eccl. ()
001 Sacrum armamentarium
3085 NEOPHYTUS INCLUSUS Scr. Eccl. ()
014 Ἑρμηνεία Κανόνων Δεσποτικῶν Ἑορτῶν
015 Orationes (e cod. Andrensi Ἁγίας 13)
016 Περὶ τῆς Ἱεραρχίας Χριστοῦ
017 Oratio in spiritum sanctum et in pentecosten
018 Τὸ Βιβλίον τῆς Θεοσημείας
019 Epistulae
3157 THEODORUS Scutariota Hist. ()
002 Chronica
3251 PHILOTHEUS COCCINUS Theol. ()
012 Oratio in dormitionem Deiparae
013 Homilia in sanctum Onuphrium
014 Encomium in sanctum Phocam
015 Confessio fidei
4028 STEPHANUS Byzantius Gramm. ()
005 Ethnica (Libri Κ-Ο)
006 Ethnica (Libri Π-Υ)
4457 THEOGNOSTUS Theol. ()
001 Thesaurus
5026 SCHOLIA IN HOMERUM Schol. ()
020 Scholia in Odysseam (libri ε—ζ)
5327 ACTA MONASTERII VAZELON Acta et Eccl. ()
001 Acta Monasterii Vazelon
5357 TIPUKEITUS Jurisprud. ()
001 Τιπούκειτος sive Librum lx Basilicorum Summarium
9023 Thomas MAGISTER Philol. ()
009 Laudatio s. Gregorii Theologi
010 Oratio pro Chandreno
011 Oratio gratulatoria ad Angelum Stratopedarcham
012 Oratio gratulatoria magno logothetae Metochitae
013 Oratio gratulatoria oecumenico patriarchae Niphoni
014 Laudatio regis Cypri
015 Epistulae
016 De subditorum officiis
9030 Constantinus HARMENOPULUS Legal. ()
002 Encomium in sanctum Demetrium

Updated on: 2017-02-21

0645 JUSTINUS MARTYR Apol. ()
005 Apologia prima pro Christianis ad Antoninum Pium
006 Apologia secunda pro Christianis ad senatum Romanum
1389 HARPOCRATION Gramm. ()
002 Lexicon in decem oratores
1595 PHILODEMUS Phil. ()
011 Περὶ αἱρέσεων καὶ φυγῶν (P. Herc. 1251)
492 Περὶ τοῦ καθ’ Ὅμηρον ἀγαθοῦ βασιλέως (P. Herc. 1507)
583 Πραγματεῖαι (P. Herc. 1418)
597 Πρὸς τοὺς [ἑταίρους]
601 Σύνταξις τῶν φιλοσόφων (P. Herc. 164, 1021)
2042 ORIGENES Theol. ()
119 Homiliae in Psalmos (xv, xxxvi, lxvii, lxxxiii, lxxiv, lxxv, lxxvi, lxxvii, lxxx, lxxxi)
2130 ARETHAS Scr. Eccl. et Philol. ()
008 Commentarius in Apocalypsin
2642 <ASTRAMPSYCHUS Magus> Onir. ()
005 Sortes (ecdosis altera)
2702 Michael PSELLUS Epist., Polyhist., Phil., Hagiogr. et Theol. ()
050 Orationes funebres
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
014 Monosticha in sanctos totius anni
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
007 Chronographia brevis (e. cod. Matrinensi 121)
2772 ACTA TIMOTHEI Hagiogr., Apocryph. et Acta ()
001 Acta Timothei
2933 GERMANUS I Scr. Eccl. ()
006 Sermo de sanctis imaginibus
007 Sermo de obsidione, de Suleiman (fragmentum)
008 De acathisto vel de dormitione
009 Homilia de dormitione [Dub.]
010 Onirocriticon
3010 Theodorus BALSAMON Scr. Eccl. ()
001 Epigrammata
002 Epistulae
003 Σημείωμα συνοδικὸν χάριν τῶν τριγάμων
3024 Constantinus STILBES Poeta et Rhet. ()
016 Didascalia de mandylio et ceramo (BHG 796m)
3036 EUTHYMIUS Scr. Eccl. ()
005 Canon in Deiparam
006 Laudatio Thomae apostoli
3053 JOANNES II Scr. Eccl. ()
001 Epistula ad Clementem III Papam
002 Responsiones (fragmenta)
3054 JOANNES IV (vel V) Oxeïtes Scr. Eccl. ()
004 De azymis
3059 JOANNES X CAMATERUS Scr. Eccl. ()
001 Epistulae ad Innocentium papam
3073 Euthymius MALACES Scr. Eccl., Rhet. et Theol. ()
005 Orationes ad imperatorem Manuelem I Comnenum
006 Monodia in Alexium Contostephanum
007 Epitaphius in Nicolaum Hagiotheodoritam metropolitam
008 Oratio in Manuelem I Comnenum
3077 MICHAEL I CERULARIUS Theol. et Scr. Eccl. ()
002 Adversus Francos
003 De azymis [Sp.]
004 Epistulae ad Petrum III Antiochenum
3078 MICHAEL III Epist., Theol. et Rhet. ()
004 Dialogus de unione ecclesiarum [Dub.]
3085 NEOPHYTUS INCLUSUS Scr. Eccl. ()
013 Commentarius in Apocalypsin
3092 Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. ()
023 De virtute et ascesi
3093 NICETAS Phil., Theol. et Scr. Eccl. ()
002 Capita syllogistica XXIV de processione spiritus sancti
3099 Nicetas STETHATUS Theol. et Hagiogr. ()
007 Contra Armenios et Latinos de azymis
008 Κατὰ ἁγιοκατηγόρων
3101 Nicolaus IV MUZALO Poeta, Epist., Theol., Orat. et Scr. Eccl. ()
002 Oratio ad Alexium I Comnenum de processione spiritus sancti
3104 NICOLAUS Methonaeus Theol. ()
005 Adversus Latinos de spiritu sancto
006 Adversus Latinos de azymis
3108 PETRUS III Theol. et Scr. Eccl. ()
002 Epistula ad Michaelem I Cerularium
003 Epistula ad Dominicum Gradensem
004 Epistulae quattuor
005 Epistula ad clericis (e cod. Vatoped. 555)
3129 THEOPHYLACTUS Scr. Eccl. ()
013 Encomium ss. martyrum quindecim Tiberiopolitensium (BHG 1199)
3149 ATHANASIUS I Epist. ()
003 Testamentum
3151 JOSEPHUS RHACENDYTA Phil. ()
004 De virtute
3209 Gregorius ANTIOCHUS Rhet. ()
009 Epistula II ad Demetrium Tornicem
010 Epistula III ad Demetrium Tornicem
011 Epistula III ad Eustathium Thessalonicensem
012 Epistula IV ad Eustathium Thessalonicensem
013 Epistula ad Patriarcham Basilium Camaterum
014 Oratio consolatoria ad logothetam Michaelem Hagiotheodoritam
3224 Nicolaus CABASILAS Theol. et Rhet. ()
013 Encomium in sanctum Demetrium (BHG 543)
014 Encomium in sanctum Demetrium (BHG 543b)
015 Ad sanctum Demetrium et miracula sua
016 Oratio in visione divina Ezechiel (i-iii)
017 In passionem salvatoris nostri Jesu Christi
018 Oratio in ascensionem domini nostri Jesu Christi
019 In passionem salvatoris (e cod. Iviron 388)
020 Encomium in sanctum Nicolaum
021 De veritate contra Pyrrhonem
022 Protheoria ad opus Nicolai Cabasilae
023 Laudatio ad tres hierarchas
024 Precatio
025 Encomium in sanctum Andream juniorem
026 Encomium in imperatorem Matthaeum Cantacuzenum et augustam Annam Palaeologinam
027 Versus heroici
3229 BESSARION Theol. et Rhet. ()
021 Ἐγκώμιον εἰς Τραπεζοῦντα (e cod. Venet. Marc. 533)
3240 Nicephorus CHUMNUS Rhet. et Epist. ()
003 Homilia in transfigurationem domini (BHG 1998w)
004 Opera philosophica
3345 CALLISTUS I Patriarcha Scr. Eccl. et Orat. ()
013 In dictum evangelii: Regnum caelorum intra vos est
4040 PHOTIUS Lexicogr., Theol. et Scr. Eccl. ()
036 De schismate Graecorum [Dub.] (fort. auctore Niceta Chartophylace)
037 Opusculum contra Francos
038 Opuscula de origine schismatis [Dub.]
039 Adversus primatum Romae [Dub.]
4042 SOPHRONIUS Epigr., Soph. et Scr. Eccl. ()
018 Homilia in Hypapanten
019 Homilia in theophania (e cod. 228 Monast. Dion. in Monte Atho)
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
017 Opuscula
018 Orationes ad imperatorem Andronicum II Palaeologum
019 Encomium regis Cypri (olim sub nomine Thomae Magistri)
020 Φιλομαθής
021 Περὶ τοῦ εἰδους
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
030 Βασιλικὸς λόγος
031 Translatio Pseudo-Augustini De duodecim abusivis saeculi
4283 METRODORA Med. ()
001 De mulierum morbis uteri (e. cod. Laur. 75,3)
4355 Isaac ARGYRUS Math., Astron. et Theol. ()
008 De trinitate
009 Adversus Dexium
4434 Nicetas MYRSINIOTES Theol. ()
002 Encomium in sanctam Matronam
4445 Georgius SCYLITZES Poeta ()
001 Epigramma
002 Acolouthia
003 Canones in sanctos Demetrium et Georgium
4446 POLYCHRONIUS Apamensis Theol. ()
002 Commentarii in Ezechielem (fragmenta in catenis)
003 Commentarii in Danielem (fragmenta in catenis)
4447 Michael BALSAMON Theol. ()
001 Professio fidei
4448 Michael BALSAMON Hagiogr. ()
001 Encomium in sanctos Antonium, Joannem et Eustathium (BHG 2035)
4449 NICEPHORUS Athonita Theol. ()
002 Tractatus de sobrietate et cordis custodia
4450 NICETAS Chartophylax Theol. ()
001 Contra Latinos de azymis
4451 JOANNES Claudiopolitanus Theol. ()
001 Epistula de azymis
4452 LEO Russiae Metropolita Theol. ()
001 De azymis
4453 DOMINICUS Gradensis Epist. ()
001 Epistula ad Petrum III patriarcham
4454 LEO IX papa Epist. ()
001 Epistula ad Petrum III patriarcham
4455 SYMEON II Patriarcha Epist. et Theol. ()
001 Epistula de Azymis [Dub.]
4456 ORACULA LEONIS SAPIENTIS Orac. ()
001 Sapientissimi imperatoris Leonis oracula (e cod. Amstelod. gr. VI E 8)
002 Anonymi narratio de vero imperatore (e cod. Amstelod. gr. VI E 8)
5009 SCHOLIA IN AESCHINEM Schol. ()
002 Scholia in Aeschinem
5014 SCHOLIA IN ARISTOPHANEM Schol. ()
024 Scholia in aves (scholia vetera et recentiora)
025 Scholia in Lysistratam
026 Scholia in Thesmophoriazusas
027 Scholia in ecclesiazusas
028 Scholia in ranas (scholia vetera)
029 Scholia recentiora in Aristophanis ranas (scholia Thomae Magistri, Triclinii et anonyma)
030 Scholia in plutum (scholia vetera)
031 Scholia in plutum (scholia recentiora)
5148 VITAE SANCTI BASILII JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Vita S. Basilii Junioris (sub auctore Gregorio discipulo)
5506 HIEROTHEUS Hieromonachus Theol., Hymnograph. et Phil. ()
001 Orationes
002 Stichera
003 Ἀπόδειξις
9025 Manuel MOSCHOPULUS Gramm. ()
010 Epistulae quinque (e cod. Venet. Marc. gr. XI. 15)
011 Epistulae tres (e cod. Paris. Coislin. 341)
9053 Pseudo-MESSAHALLA Astron. ()
001 De utilitate astrolabi
9054 ASTROLOGUS ANONYMUS SAECULI XI Astrol. et Astron. ()
001 Μέθοδοι ψηφοφορίας διαφόρων ὑποθέσεων ἀστρονομικῶν

Updated on: 2016-06-30

0057 GALENUS Med. ()
122 Περὶ Ἀλυπίας
0363 Claudius PTOLEMAEUS Astrol. et Math. ()
015 Geographia (lib. 1-8)
1220 BATRACHOMYOMACHIA Parod. ()
003 Paraphrases in Batrachomyomachia
1595 PHILODEMUS Phil. ()
120 Περὶ θανάτου (lib iv) (P. Herc. 1050)
240 Περὶ οἰκονομίας
291 De poematis liber quintus
2042 ORIGENES Theol. ()
009 In Jeremiam (homiliae 1-20)
2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
507 Excerptum ex Adversus Judaeos (orat. 2)
2317 HERMIAS Phil. ()
002 In Platonis Phaedrum scholia
2592 Joannes PEDIASIMUS Rhet. et Philol. ()
004 Scholia in Aristotelis analytica priora
005 Scholia in Aristotelis analytica posteriora
007 Scholia in Aristotelis analytica priora et posteriora
2892 MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
012 Quaestiones ad Theopemptum
2934 JOANNES DAMASCENUS Theol. et Scr. Eccl. ()
092 Quaestiones et responsiones [Dub.]
2936 COSMAS Vestitor Hagiogr. et Scr. Eccl. ()
003 Sermo in SS. Joachim et Annam
3104 NICOLAUS Methonaeus Theol. ()
004 Orationes duae contra haereticos
3113 SYMEON SETH Scr. Fab., Med. et Scr. Rerum Nat. ()
005 Oratio antirrhetica ad Galenum
3135 Joannes ZONARAS Theol., Hagiogr. et Hist. ()
005 Vita s. Eupraxiae (BHG 631m)
006 Vita s. Silvestri (BHG 1633-1634)
007 Hypomnema in s. Sophronium Hierosolymitanum (BHG 1641)
008 Hypomnema in s. Cyrillum Alexandrinum (BHG 2099)
009 Homilia de Hypapante (BHG 1962c)
010 Homilia de festo S. Crucis (BHG 419m)
3137 JOANNES XI BECCUS Scr. Eccl. ()
019 Testamentum
3205 THEODORUS II DUCAS LASCARIS Theol. et Rhet. ()
018 De virtute
019 Encomium in sapientiam
3212 Manuel GABALAS Philol. et Theol. ()
003 Laudatio ad imperatorem Andronicum II
004 Ἔκφρασις τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
005 Μονῳδία ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ φιλτάτου μοι Καλλιέργη
006 Oratio admonitoria ad Irenem Chumnaenam
3230 Manuel CALECAS Epist., Philol. et Theol. ()
004 Translatio Boethii De Trinitate
3348 Manuel CHRYSOLORAS Gramm. ()
002 Comparatio veteris et novae Romae
3378 TITUS Bostrensis Theol. ()
001 Contra Manichaeos
3379 <BASILIUS I Imperator> Legal. ()
001 Paraeneses ad Leonem
3380 NARRATIO ZOSIMI Apocryph. ()
001 Narratio de Vita Beatorum
4015 JOANNES PHILOPONUS Phil. ()
019 De Paschate (fort. auctore Nicetae David) [Sp.]
020 De usu astrolabii
021 Scholia in cap. VI-VII De usu astrolabii (recensio Φ)
022 Additamenta in De usu astrolabii
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
094 Praefatio in De adoratione et cultu in spiritu et veritate
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
016 De eclipse solis 1330
4398 Marinus PHALIERUS Poeta ()
005 Ρίμα Παρηγορητικὴ
4437 GABRIEL Hieromonachus Mus. et Hymnograph. ()
001 Περὶ τῶν ἐν τῇ ψαλτικῇ σημαδίων καὶ φωνῶν καὶ τῆς τούτων ἐτυμολογίας
4438 Manuel CHRYSAPHES Hymnograph. et Mus. ()
001 Περὶ τῶν ἐνθεωρουμένων τῇ ψαλτικῇ τέχνῃ καὶ ὧν φρονοῦσι κακῶς τινες περὶ αὐτῶν
4439 HIERONYMUS TRAGODISTES Mus. ()
001 Περὶ χρείας μουσικῆς Γραικῶν χαρακτήρων
4440 THEODORUS Smyrnaeus Theol. et Phil. ()
001 Epitome de natura et de principiis naturalibus
4444 Nicolaus SECUNDINUS Epist. et Transl. ()
001 Epistula consolatoria ad amicum
002 Epistula ad Matthaeum Asanem Palaeologum
003 Epistula ad Andronicum Callistum
5007 SCHOLIA IN BATRACHOMYOMACHIA Schol. ()
001 Scholia in Batrachomyomachia
5030 SCHOLIA IN LYCOPHRONEM Schol. ()
002 Scholia in Lycophronem (scholia vetera)
004 Paraphrasis antiquior
005 Paraphrasis recentior
5035 SCHOLIA IN PLATONEM Schol. ()
005 Scholia ad dialogos tetralogiarum
5500 GEORGIUS CHORTATZES Trag. vel Comic. ()
004 Katzurbos
9023 Thomas MAGISTER Philol. ()
003 Oratio de regno ad Andronicum II Palaeologum
005 Pro Cynaegeiro et Callimacho
006 Prosphonema ad magnum domesticum
007 Epistula ad Hierotheum
008 Ad Isaacum de navigatione sui ad Constantinopolis
9025 Manuel MOSCHOPULUS Gramm. ()
008 De inventione numerorum quadratorum
009 Adversus Latinos
9032 MELETIUS Confessor Theol., Poeta et Hymnograph. ()
002 De sancta trinitate
003 Oratio de moribus Italorum
9045 Leonardus DELLAPORTAS Poeta ()
001 Poemata
9046 Anastasius GORDIUS Epist. et Theol. ()
001 Περὶ Μωάμεθ καὶ κατὰ Λατείνων
9047 Benedictus TZANCAROLUS Theol. ()
001 Ἐξορκισμοὶ
9051 STAPHIDACES Poeta et Rhet. ()
001 Epigramma ad Isaacum hegumenum
002 Monodia in imperatorem Michaelem Palaeologum
9052 PACHOMIUS RHUSANUS Epist., Theol. et Gramm. ()
001 Syntagma vel Orationes dogmaticae
002 Epistulae
003 Sermones contra haereticos
004 Questiones et responsiones
005 Capita varia
006 Oratio funebris
007 De divinarum Scripturarum utilitate
008 De Cartanitis haereticis
009 Prologus in grammaticam

Updated on: 2015-08-20

0087 Aelius HERODIANUS et Pseudo-HERODIANUS Rhet. et Gramm. ()
056 De figuris [Sp.] (= Περὶ σχημάτων )
057 De figuris (epitome)
1312 DIDYMUS Gramm. ()
005 De dubiis apud Platonem lectionibus [Sp.]
2006 SYNESIUS Phil. ()
012 Epistulae
2602 TIMAEUS Sophista Gramm. ()
002 Lexicon Platonicum
2705 NICETAS DAVID Phil., Scr. Eccl. et Gramm. ()
007 Vita patriarchae Ignatii
008 Laudatio Danielis prophetae (e cod. Paris. gr. 1180)
009 Exegesis carminum arcanorum magni Gregorii theologi
010 Laudatio sanctorum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii et Orestae
011 Laudatio sancti Nicolai Myrensis (e cod. Paris. gr. 1180)
012 Encomium in apostolum Petrum (BHG 1488b)
013 Encomium in apostolum Paulum (BHG 1462n)
014 Passio Eupsychii Caesariensis [Dub.]
015 Sermo in annuntiationem Deiparae
016 Encomium in sanctum Joannem Chrysostomum (e cod. Paris. gr. 1180)
017 Encomium sancti Procopii (e cod. Paris. gr. 1180)
2709 Joannes MAUROPUS Poeta et Rhet. ()
006 Canones in s. Nicolaum (e Vat. Palat. gr. 138)
007 Canones paracletici
2718 Manuel PHILES Scr. Eccl., Scr. Rerum Nat. et Poeta ()
008 Canon in s. Nicolaum
2742 APOPHTHEGMATA Gnom. et Eccl. ()
013 Apophthegmata patrum (collectio systematica) (cap. 17-21)
2815 JOANNES Scholasticus Theol. ()
003 Prologus et scholia in Dionysii Areopagitae librum De divinis nominibus
2892 MAXIMUS CONFESSOR Theol. ()
051 Ambigua ad Joannem
3003 Alexius I COMNENUS Imperator Poeta ()
001 Adversus Armenios
002 Novella de electione episcoporum
003 Responsio ad Manuelem Straboromanum
3005 ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. ()
023 Canon in beatae Mariae virginis annuntiationem
024 Homilia in silentium s. Zacharie et in nativitatem s. Joannes [Sp.]
025 Laudatio Jacobi fratris domini [Sp.]
3024 Constantinus STILBES Poeta et Rhet. ()
015 Contra Latinos
3074 Constantinus MANASSES Poeta et Hist. ()
008 Ἔκφρασις κυνηγεσίου γεράνων
009 Oratio ad imperatorem Manuelem I Comnenum
3076 METROPHANES Scr. Eccl. et Poeta ()
001 Canones
3086 NICEPHORUS I Theol., Scr. Eccl. et Hist. ()
014 De cherubinis
015 Breviarium historicum de rebus gestis post imperium Mauricii
016 Breviarium historicum (capita i-xi e cod. Londinensis Add. 19390)
3092 Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. ()
018 Ad Jacobum archiepiscopum Bulgariae
019 De theologia
020 Syllogismi de processione spiritus sancti (e. cod. Marc. gr. 154)
021 Ad monachos de fide
022 Epistulae
3099 Nicetas STETHATUS Theol. et Hagiogr. ()
003 Orationes
3141 Georgius ACROPOLITES Hist. ()
014 Homilia in transfigurationem (BHG 1995n)
3159 BARLAAM Calabrius Theol., Math. et Epist. ()
013 De eclipse solis
3197 Demetrius CYDONES Theol., Transl. et Philol. ()
011 Translatio Fulgentii De fide ad Petrum
3200 Manuel II PALAEOLOGUS Imperator Theol. et Rhet. ()
016 Στίχοι πρὸς ἄθεον ἄνδρα
017 Laudatio in s. Joannem Baptistam
018 Oratio ad Thessalonicenses
3224 Nicolaus CABASILAS Theol. et Rhet. ()
010 Orationes
011 Quaestio de valore rationis
012 Contra Gregorae ineptias
3229 BESSARION Theol. et Rhet. ()
020 In calumniatorem Platonis
3232 SYMEON THESSALONICENSIS Scr. Eccl. ()
012 Benedictiones
013 Hymni
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
006 Orationes antirrheticae quinque contra Nilum Cabasilam
3254 Gregorius PALAMAS Theol. et Scr. Eccl. ()
014 Orationes asceticae
015 Precationes
016 Contra Barlaam et Acindynum
017 In captivitate
018 Contra Nicephorum Gregoram
019 Epistula in dictum Basilii Caesarensis
3263 Theodorus AGALLIANUS Theol. ()
005 Dialogue cum monacho contra Latinos
3307 Charitonymus HERMONYMUS Rhet. ()
007 Capita de divinitate Christi
3322 Georgius AMOERUTZES Epist. et Theol. ()
003 Carmina
004 Tractatus philosophicus
005 Sententia data Florentiae
006 Epistula ad Demetrium, de synodo Florentina (fort. auctore Georgio Korressio) [Sp.]
3345 CALLISTUS I Patriarcha Scr. Eccl. et Orat. ()
004 Capitula de puritate animae
005 Oratio in dormitionem Deiparae
006 In decollationem sancti Joannis Baptistae
007 In exaltationem venerandae crucis
008 Encomium in Joannem IV Jejunatorem
009 Vita Gregorii Sinaitae
010 Περὶ δανείου
011 Adversus Barlaamitas
012 Homiliae adversus Gregoram
3374 JOANNES CARPATHIUS Theol. ()
001 Capita ad monachos in India
002 Capita theologica sive centurium secundum
3375 Constantinus TARONITES Theol. ()
001 Oratio ad impios Chionas
3376 Georgius PHACRASES Theol. ()
001 Dialogus Gregorii Palamae et Nicephori Gregorae
3377 SERAPION Thmuitanus Theol. ()
001 Euchologium
002 Contra Manichaeos
4015 JOANNES PHILOPONUS Phil. ()
013 Περὶ Αἰολίδος (pars operis De dialectis)
4093 Georgius CHOEROBOSCUS Gramm. ()
014 Περὶ ποσότητος (e cod. Barocc. 50) [Dub.] (sine nomine)
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
014 Laudatio sancti Demetrii
015 Oratio in sanctos Demetrium, Georgium et Theodorum
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
028 Macrobii commentariorum in Somnium Scipionis in linguam graecam translati
029 Publii Ovidii Nasonis Heroides graece versi
4434 Nicetas MYRSINIOTES Theol. ()
001 Homiliae
4436 NICETAS Maroniensis Theol. et Hagiogr. ()
001 Orationes de processione spiritus sancti
4441 Manuel STRABOROMANUS Rhet. ()
001 Orationes ad imperatorem Alexium I Comnenum
002 Consolatio ad Irenem imperatricem
003 Carmina
4442 Joannes PLUSIADENUS Hymnograph. et Theol. ()
001 Θρῆνος τῆς Θεοτόκου
002 Κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Θωμᾶν τὸν Ἀγχίνουν
4443 Constantinus MELITENIOTES Theol. ()
001 Orationes antirrheticae adversus tomum Gregorii II Cyprii (e cod. Paris. gr. 1303, ff. 82-143v)
5011 SCHOLIA IN ANTHOLOGIAM GRAECAM Schol. ()
002 Scholia in Anthologiam Graecam
5021 SCHOLIA IN DIOPHANTUM Schol. ()
002 Scholia in Diophanti arithmetica (scholia vetera)
5023 SCHOLIA IN EURIPIDEM Schol. ()
020 Scholia metrica anonyma in Euripidis Hecubam, Orestem et Phoenissas
5034 SCHOLIA IN PINDARUM Schol. ()
012 Scholia metrica vetera
5054 SCHOLIA IN TIMAEUM LOCRUM Schol. ()
001 Scholia in Timaeum Locrum
5147 VITAE SANCTI NILI JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Nili Junioris (fort. auctore Bartolomeo)
5356 EPISTULA AD THEOPHILUM IMPERATOREM DE IMAGINIBUS Epist. ()
001 Epistula Christophori Alexandriae, Jobi Antiochiae et Basilii Hierosolymarum de imaginibus
002 Finis alter (e cod. Vatoped. 37)
003 Finis alter (e cod. Iviron 381)
9006 GREGORIUS II Patriarcha Theol., Phil., Hagiogr., Epist. et Paroemiogr. ()
011 Oratio antirrheticus contra Joannem Beccum
9014 CONSTANTINUS Rhodius <Epigr.> ()
002 Versus
9024 Isaac TZETZES Gramm. ()
001 De metris Pindaricis
9034 ANONYMA DE MUSICA ECCLESIASTICA Mus. et Eccl. ()
002 Ἑρμηνεία τῶν Φθορῶν
9035 Georgius TRAPEZUNTIUS Phil. ()
002 De veritate christianorum fidei
003 Epistula anonyma et responsio Georgii Trapezuntii
004 De gloria aeterna
005 Περὶ τῆς θειότητος Μανουὴλ
9041 Demetrius PEPAGOMENUS Med. ()
003 Monodia in Cleopam Palaeologinam
9042 Georgius MOSCHAMPAR Theol. ()
001 Capita antirrhetica contra Beccum
002 De divinis nominibus Joannes Damasceni
9043 <SPANEAS> Poem. ()
001 Διδασκαλία παραινετική
002 Additamentum sive Διδαχὴ Σολομῶντος περὶ τοῦ αὐτοῦ υἱοῦ Ροβοάμ
003 Variatio sive Στίχοι παραινετικοί τοῦ γέρου τοῦ σπανία
9044 Marinus Tzanes BUNIALES Poeta ()
001 Ὁ Κρητικὸς Πόλεμος
9048 Joannes Andreas TROÏLUS Trag. vel Comic. ()
001 Ροδολίνος
9049 Neophytus RHODINUS Epist. et Hagiogr. ()
001 Paraphrasis vitae patriarchae Ignatii
9050 Anthimus DIACRUSES Poeta ()
001 Ὁ Κρητικὸς Πόλεμος

Updated on: 2015-02-04

0651 ANTONINUS LIBERALIS Myth. ()
002 Metamorphoseon synagoge
0733 CASSIUS Iatrosophista Med. ()
002 Questiones et problemata
1375 EVANGELIUM THOMAE Apocryph. et Evangel. ()
002 De infantia Jesu
1451 JOSEPHUS ET ASENETH Hagiogr., Pseudepigr. et Narr. Fict. ()
003 Confessio et precatio Aseneth
2598 PROCOPIUS Scr. Eccl. et Rhet. ()
011 Panegyricus in Anastasium imperatorem
2819 LEONTIUS Theol. ()
003 Testimonia sanctorum
004 Quaestiones adversus eos qui unam dicunt naturam compositam
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
004 Epistulae duae ad Cyprios
005 Epistula ad Gregorium papam
006 Epistula ad monachos monasterii sancti Joannis Prodromi Petrae
3019 CHRISTOPHORUS Mytilenaeus Poeta ()
007 Versus varii
3054 JOANNES IV (vel V) Oxeïtes Scr. Eccl. ()
002 Documenta (e cod. Sinait. gr 1117)
003 Orationes duae in imperatorem Alexium I Comnenum
3092 Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. ()
010 Versus consolatorii ad imperatorem Joannem Vatatzem
3099 Nicetas STETHATUS Theol. et Hagiogr. ()
005 Dialexis et antidialogus de azymis
006 Contra Latinos et de processione spiritus sancti
3142 Georgius PACHYMERES Hist., Philol. et Scr. Eccl. ()
010 In Aristotelis meteorologicorum commentarium (liber v)
011 In Aristoteles de partibus animalium commentarium (liber vi)
012 In Aristotelis metaphysicam commentarium (liber x)
013 In Aristotelis Ethica Nicomachea commentaria (liber xi)
3159 BARLAAM Calabrius Epist., Theol. et Math. ()
011 Tractatus de primatu papae
012 Solutiones questionum ad Georgium Lapithem
3169 Joannes VI CANTACUZENUS ()
007 Epistula ad Joannem episcopum Carpasiae (e cod. Vatoped. 434)
3191 Theodorus METOCHITES Polyhist. et Phil. ()
018 Paraphrasis in Aristotelis De memoria et reminiscentia
3197 Demetrius CYDONES Philol., Theol. et Transl. ()
004 Translatio operis pseudoaugustiniensis 'Soliloquia' sive Τί ἂν εἴποι ψυχὴ μόνη πρὸς μόνον τὸν Θεόν
005 Liber sententiarum ex operibus S. Augustini
007 Scripta varia de Prochoro Cydone
008 Apologia I
009 Apologia II
010 Apologia III
3202 Georgius GEMISTUS Phil. ()
018 De Platonicae et Aristotelicae philosophiae differentia (e cod. Venet. Marc. 517)
3205 THEODORUS II DUCAS LASCARIS Theol. et Rhet. ()
017 Ἐπιτομαὶ ἠθικαί
3230 Manuel CALECAS Epist., Philol. et Theol. ()
003 Epistula contra Josephum Bryennium
3232 SYMEON THESSALONICENSIS Scr. Eccl. ()
010 Expositio de divino templo
011 De sacra liturgia
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
005 Contra Tomum Palamiticum
3254 Gregorius PALAMAS Theol. et Scr. Eccl. ()
010 Orationes antirrheticae contra Acindynum
011 Orationes dogmaticae
012 Epistulae
013 Orationes apologeticae
3348 Manuel CHRYSOLORAS Gramm. ()
001 Oratio in imperatorem Manuelem II Palaeologum
3349 DOROTHEUS Mytilenaeus Theol. ()
001 Didaskalia
4040 PHOTIUS Theol., Scr. Eccl. et Lexicogr. ()
033 Lexicon (Ν—Φ )
4145 Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. ()
010 Explicatio in librum Synesii De insomniis
011 Protheoria explicationis in librum Synesii De insomniis
012 Antilogia
013 Solutiones questionum
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
027 Ψηφοφορία κατ’ Ἰνδούς ἡ λεγομένη μεγάλη
4187 LEO MAGENTINUS Phil. ()
011 In Aristotelis topicorum prooemium et librum secundum commentaria
4311 ETYMOLOGICUM SYMEONIS Lexicogr. ()
003 Etymologicum Symeonis (Γ—Ε)
4398 Marinus PHALIERUS Poeta ()
002 Ἱστορία και Ὄνειρο
003 Ἐρωτικὸν Ἐνύπνιον
004 Θρῆνος
4402 THEOCTISTUS STUDITES Hagiogr. et Hymnograph. ()
005 Canones in Athanasium patriarcham Constantinopolitanum
4432 Joannes PICATORUS Poeta ()
001 Ρίμα θρηνητικὴ εἰς τὸν πικρὸν καὶ ἀκόρεστον Ἅδην
4433 Callistus ANGELICUDES Theol. ()
001 Refutatio Thomae Aquinae
002 Homiliae
4435 Manuel MELIGALAS Epist. ()
001 Epistulae
5500 GEORGIUS CHORTATZES Trag. vel Comic. ()
003 Panoria
5504 PULOLOGUS Narr. Fict. et Satyr. ()
001 Ὁ Πουλολόγος
5505 Georgius CHUMNUS Poeta ()
001 De opificio mundi
9041 Demetrius PEPAGOMENUS Med. ()
001 Iatricon (recensio L, e cod. Lond.60)
002 Iatricon (recensio C, e cod. Paris. Coislin. gr. 335)

Updated on: 2014-04-22

0082 APOLLONIUS DYSCOLUS Gramm. ()
006 De constructione
007 De conjunctionibus
2042 ORIGENES Theol. ()
005 Commentarii in evangelium Joannis
2873 EUSTRATIUS Presbyter Scr. Eccl. ()
004 De statu animarum post mortem
2921 THEODORUS Spudaeus Scr. Eccl. ()
001 Hypomnesticum
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
002 Orationes et homiliae
003 Epistulae
2944 LEO VI SAPIENS Imperator Phil., Scr. Eccl. et Poeta ()
010 Homiliae
3077 MICHAEL I CERULARIUS Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Panoplia [Dub.]
3079 Michael ATTALIATES Hist. ()
006 Historia
3092 Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. ()
014 Refutatio contra legatos Gregorii IX papae
015 Syllogismi de processione spiritus sancti (e cod. Mosq. gr. Vlad. 250)
016 Epistula ad Ioannem III Ducam
017 Epistula ad Theodorum II Ducam Lascarim de nonnullis dogmaticis questionibus
3169 Joannes VI CANTACUZENUS ()
005 Contra sectam Mahometicam apologiae IV
006 Orationes quatuor contra Mahometem
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
016 Orationes in imperatorem Andronicum II
017 Περὶ τοῦ μαθηματικοῦ εἴδους τῆς φιλοσοφίας
3197 Demetrius CYDONES Theol., Transl. et Philol. ()
006 Epistula ad Asanem Constantinum, de quadam a palamitis proposita diffilultate, circa personales Trinitatis proprietates
3213 Prochorus CYDONES Theol. et Transl. ()
006 De lumine Thaborico
3217 Nilus CABASILAS Theol. ()
003 Orationes quinque de spiritu sancto
004 De processione spiritus sancti
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
004 Adversus Cantacuzenum [Dub.]
3257 David DISHYPATUS Theol. ()
003 Historia brevis (e cod. Monac. gr. 508)
3345 CALLISTUS I Patriarcha Scr. Eccl. et Orat. ()
001 Homilia adversus pseudoprophetas et pseudomagistros
002 Homilia adversus maleficos
003 Quinque homiliae contra Latinos
3346 Andreas CHRYSOBERGES Theol. ()
001 Epistula ad Bessarionem
4146 Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. ()
026 Translatio Augustini De Trinitate
4286 LEXICA SYNTACTICA Lexicogr. ()
006 Περὶ συντάξεως
4288 LEXICON αἱμωδεῖν Lexicogr. ()
002 Lexicon αἱμωδεῖν quod vocatur seu verius Ἐτυμολογίαι διάφοροι
4427 MARCUS Monachus Theol. ()
001 Florilegium
002 Capitula e manuscripto P in fine florilegii posita
003 Epistula dedicatoria
004 Sermo A
005 Sermo B
006 Typicon
4428 Neophytus PRODROMENUS Lexicogr., Theol. et Phil. ()
001 Contra Latinos
002 Orationes contra Barlaam et Acindynum
003 Questiones et responsiones
004 Tetrasticha iambica
4430 JACOBUS Monachus Theol. et Epist. ()
001 Epistulae
002 De fide
4431 Georgius PELAGONIUS Theol. et Phil. ()
001 Adversus Palamam
002 Vita imperatoris Joannis Vatatzae [Dub.]
5004 EPIMERISMI Gramm. et Schol. ()
003 Epimerismi Homerici, pars altera epimerismos continens qui ordine alphabetico traditi sunt

Updated on: 2013-05-25

0540 LYSIAS Orat. ()
037 De caede Eratosthenis
038 Epitaphius
039 Contra Simonem
040 Περὶ τραύματος ἐκ προνοίας ὑπὲρ οὗ καὶ πρὸς ὃν ⟨ἄδηλον⟩
041 Pro Callia
042 In Andocidem
043 Areopagiticus
044 Κατηγορία πρὸς τοὺς συνουσιαστὰς κακολογιῶν
045 Pro milite
046 In Theomnestum
047 In Theomnestum II
048 In Eratosthenem
049 In Agoratum
050 In Alcibiadem 1
051 In Alcibiadem 2
052 Pro Mantitheo
053 Πρὸς τὸ δημόσιον περὶ τῶν Ἐράτωνος χρημάτων
054 Περὶ τῆς δημεύσεως ⟨τῶν⟩ τοῦ Νικίου ἀδελφοῦ ἐπίλογος
055 Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων, πρὸς τὸ δημόσιον
056 Pro Polystrato
057 Ἀπολογία δωροδοκίας ἀπαράσημος
058 Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν
059 In Pancleonem
060 Ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου
061 Δήμου καταλύσεως ἀπολογία
062 Περὶ τῆς Εὐάνδρου δοκιμασίας
063 In Epicratem
064 In Ergoclem
065 In Philocratem
066 In Nicomachum
067 In Philonem
068 In Diogitonem
069 Olympiacus
070 Περὶ τοῦ μὴ καταλῦσαι τὴν πάτριον πολιτείαν Ἀθήνησι
071 Eroticus
072 Fragmenta orationum deperditarum in papyris vel apud scriptores antiquos cum titulo vel tituli indice servata
073 Argumenta orationum lysiacarum
074 Fragmenta orationum deperditarum papyracea sine titulo vel tituli indice plano servata
075 Fragmenta orationum deperditarum apud scriptores recentioris aetatis servata
076 Epistulae
077 Verba singula sub Lysiae nomine sine ulla mentione loci tradita
078 Apocrypha: fragmenta papyracea Lysiae a studiosis tributa
0638 Flavius PHILOSTRATUS Soph. ()
002 Heroicus
1595 PHILODEMUS Phil. ()
290 Περὶ ποιημάτων (lib. iii-iv)
2578 JOANNES Poeta et Gramm. ()
003 Carmina anacreontea
2596 PHOEBAMMON Soph. ()
002 Prolegomena in Hermogenis περὶ ἰδεῶν [Sp.]
2714 THEODORUS STUDITES Theol. et Scr. Eccl. ()
012 Epitaphius in matrem suam
3005 ANDREAS Poeta et Scr. Eccl. ()
022 Homilia de exaltatione s. crucis
3012 BASILIUS Achridenus Scr. Eccl. ()
001 Dialogi Anselmi Havelbergensis episcopi
002 Rescriptum ad papam Romanum, dominum Adrianum
003 Responsio ad interrogata de quibusdam nuptiis
004 Oratio funebris in imperatricem Irenem
3043 GEORGIUS Monachus Chronogr. ()
002 Chronicon breve
3115 SYMEON METAPHRASTES Hist., Biogr. et Hagiogr. ()
001 Chronicon breve
3116 SYMEON Neotheologus Theol. et Poeta ()
001 Epistula de confessione (olim sub auctore Joanne Damasceno) et aliae epistulae
3148 Eustathius ROMAEUS Legal. ()
001 Πεῖρα sive Ἐπιτομὴ νόμων
3187 GEORGIUS Gramm. ()
002 Carmina anacreontea
3192 Gregorius ACINDYNUS Scr. Eccl. et Epist. ()
005 Oratio contra Joannem Calecam
3209 Gregorius ANTIOCHUS Rhet. ()
007 Oratio funebris in Constantinum Apimpithium
008 Epistula ad Demetrium Tornicem
3224 Nicolaus CABASILAS Theol. et Rhet. ()
009 De sacra liturgia et de vestimentis sacris
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
024 Antirrheticus adversus decretum Concilii Florentini
3354 ANTONIUS III STUDITES Epist. et Scr. Eccl. ()
003 Catecheses 1-4
004 Epistula ad Dorotheum
005 Precatio
3360 EUTHYMIUS Protasecretis Hagiogr. ()
003 Canon Theophylacti Nicomediensis
3372 GREGORIUS Sinaïta Theol. ()
001 Sermo de transfiguratione
002 Capita de quattuor hierarchiis
3373 Georgius TORNICES Rhet. ()
001 Orationes in honorem Georgii Xiphilini
4028 STEPHANUS Byzantius Gramm. ()
004 Ethnica (Libri Δ-Ι)
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Scr. Eccl. et Philol. ()
012 Exegesis in canonem iambicum
4160 ANONYMUS LEXICOGRAPHUS Lexicogr. ()
001 Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων (Versio antiqua)
002 Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων ἐκ διαφόρων σοφῶν τε καὶ ῥητόρων πολλῶν (versio codicis B)
4225 Joannes III Ducas VATATZES Epist. ()
001 Epistula ad Gregorium papam
4425 Joannes XENUS Biogr. ()
001 Vita e cod. Oxon. Bodl. (A.D. 15)
002 Vita e cod. Cissamensis (A.D. 1703)
4426 Constantinus PSALTOPULUS Rhet. ()
001 Oratio ad Michaelem Hagiotheodoritam
4429 LEO Achridensis Theol. ()
001 Capita de tentationibus et affectionibus (e cod. theol. gr. Vindob. 167 fol. 69r-72v)
002 Epistulae tres de azymis
5004 EPIMERISMI Schol. et Gramm. ()
001 Epimerismi Homerici
5026 SCHOLIA IN HOMERUM Schol. ()
018 Scholia in Odysseam (libri α—β)
019 Scholia in Odysseam (libri γ—δ)
5037 SCHOLIA IN SOPHOCLEM Schol. ()
007 Scholia vetera in Sophoclis Electram
008 Scholia vetera in Sophoclis Trachinias
5502 ANONYMA CRETICA Poem. ()
001 Anonymi versus creticus de vetere et novo testamento
002 Ζήνων
003 Η θυσία τοῦ Ἀβραάμ
5503 Manuel BARUCHAS Legal. ()
001 Liber notarii Manueli Baruchae e Monasteracio Amarii
7006 EROTOPAEGNIA Poem. ()
001 Erotopaignia (e manuscripto Londinense)
002 Erotopaignia (e manuscripto Meteorum)
003 Carmina popularia recentiora

Updated on: 2012-09-26

0563 MAXIMUS Soph. ()
002 Dissertationes
1747 VITA ADAM ET EVAE Hagiogr. et Apocryph. ()
002 Vita Adam et Evae
2705 NICETAS DAVID Scr. Eccl., Gramm. et Phil. ()
006 Encomium sancti Diomedis
2944 LEO VI SAPIENS Imperator Scr. Eccl., Phil. et Poeta ()
007 Tactica
3028 Nilus DOXAPATRES Gramm. et Nomograph. ()
001 Notitia patriarchatuum
3293 Franciscus PHILELPHUS Rhet. ()
004 De psychagogia
3327 JOASAPH Ephesius Phil. et Scr. Eccl. ()
002 Responsiones ad quaestiones presbyteri Georgii Drasini
003 Carmina in Joannem Notaram
004 Exegesis
005 Homilia in hymnum Φῶς ἱλαρὸν rogati Nili monachi scripta
006 Epistula Joasaphi ad Nilum
3359 NICETAS AMNIANUS Hagiogr. ()
002 Vita Philareti Misericordis
3371 NARRATIONES ANIMAE UTILES Hagiogr., Biogr., Eccl. et Narr. Fict. ()
001 De Monacho superbo (BHG 1450x)
4085 HESYCHIUS Lexicogr. ()
001 Epistula ad Eulogium
002 Lexicon
003 Lexicon
004 Lexicon (Π–*ς)
005 Lexicon (Τ–Ω)
4146 Maximus PLANUDES Theol. et Polyhist. ()
025 Encomium sancti Diomedis
4157 JOANNES Sardianus Rhet. ()
004 Commentarium in Aphthonii progymnasmata
4239 SEVERUS Soph. ()
002 Narrationes vel διηγήματα
003 Ethopoeiae
5059 MENOLOGII IMPERIALES Hagiogr. ()
031 Vita Iasonis et Sosipatris
032 Passio sancti Christophori
5133 PASSIONES SANCTI GEORGII Hagiogr. ()
001 Passio s. Georgii (e codice Atheniensi 343 collato Vaticano Palatino graeco 205, palimpsesto)
5134 VITAE SANCTI EUSIGNII Hagiogr. ()
001 Passio sancti Eusignii
5135 VITAE ANDREAE SALI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Andreae sali (sub auctore Nicephoro)
002 Appendices vitae sancti Andreae sali (e codicibus variis)
5136 VITA ET PASSIO SANCTI DIOMEDIS Hagiogr. ()
001 Passio brevis (BHG 550)
5137 PASSIONES SANCTI JACOBI ZEBEDAEI Hagiogr. ()
001 Laudatio seu Passio (BHG 768a)
5138 PASSIO SANCTORUM ADRIANI ET NATALIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctorum Adriani et Nataliae
5139 PASSIO MARTYRUM MIII NICOMEDIAE Hagiogr. ()
001 Passio martyrum MIII Nicomediae
5140 PASSIO SANCTAE THEODOSIAE M. CAESAREAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Theodosiae m. Caesareae
5141 PASSIO SANCTI THEODORI PERGENSIS Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theodori Pergae in Pamphylia
5142 PASSIO SANCTI ANANIAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Ananiae
5143 PASSIO MENODORAE et METRODORAE ET NYMPHODORAE Hagiogr. ()
001 Passio Menodorae, Metrodorae et Nymphodorae (BHG 1272z)
5144 PASSIO SANCTI THEOPEMPTI ET THEONAE Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theopompi et Theonae
5145 PASSIO SANCTI THEODORETI ANTIOCHENI Hagiogr. ()
001 Passio sancti Theodoreti Antiocheni (BHG 2425)
5146 PASSIO SANCTAE THOMAIDAE LESBIAE Hagiogr. ()
001 Passio sanctae Thoma�dae Lesbiae
9009 Michael APOSTOLIUS Paroemiogr. ()
009 Sermo ad socerum

Updated on: 2011-07-07

1455 KERYGMA PETRI Apocryph. ()
001 Kerygma Petri
1700 TESTAMENTA XII PATRIARCHARUM Hagiogr. et Pseudepigr. ()
002 Testamenta XII Patriarcharum
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
013 Theologica
2920 GREGORIUS Scr. Eccl. ()
001 Commentarius in Ecclesiasten
2976 EVANGELIUM NICODEMI Apocryph. et Evangel. ()
001 Recensiones Μ 1 et Μ 2
002 Recensio Μ 3
3093 NICETAS Phil., Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Confutatio falsi libri, quem scripsit Mohamedes Arabs
3137 JOANNES XI BECCUS Scr. Eccl. ()
001 De unione ecclesiarum
002 De processione spiritus sancti
003 Epistula ad Agallianum
004 Sententia synodalis
005 Ad Theodorum Sugdeae episcopum
006 Ad Constantinum
007 In Andronici Camateri animadversiones
008 Epigraphae
009 Refutatio libri Photii de processione spiritus sancti
010 Refutatio libri Gregorii Cypri
011 Contra Gregorium Cyprum
014 De depositione sua (oratio i)
015 De depositione sua (oratio ii)
016 Apologia
017 De libris suis
018 Testamentum
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
002 Carmina hexametrica et elegiaca
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
177 Epistulae paschales sive Homiliae paschales (epist. 1-6)
4092 Gregorius PARDUS Gramm. et Rhet. ()
005 Epigrammata
5129 VITA S. MARCELLI Biogr. et Hagiogr. ()
001 Vita sancti Marcelli archimandritae monasterii Acoemetorum
5130 VITA SANCTAE MARINAE Biogr. et Hagiogr. ()
001 Vita s. Marinae sive Marini
9025 Manuel MOSCHOPULUS Gramm. ()
005 Scholia in Hesiodi opera et dies
9038 FABULAE CRETENSES Comic. et Fab. ()
001 Στάθης

Updated on: 2011-02-16

5023 SCHOLIA IN EURIPIDEM Schol. ()
008 Argumenta fabularum decem
009 Glossemata in fabulas decem
010 Vitae Euripidis (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
011 Scholia in Euripidis Rhesum (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
012 Scholia in Euripidis Troiades (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
013 Scholia in Euripidis Hippolytum (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
014 Scholia in Euripidis Hecubam (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
015 Scholia in Euripidis Orestem (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
016 Scholia in Euripidis Phoenissas (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
017 Scholia in Euripidis Medeam (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
018 Scholia in Euripidis Alcestin (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)
019 Scholia in Euripides Andromacham (scholia recentiora Thomae Magistri, Triclinii, Moschopuli)

Updated on: 2010-09-02

0019 ARISTOPHANES Comic. ()
019 Acharnenses
020 Equites
021 Nubes
022 Vespae
023 Pax
024 Aves
025 Lysistrata
026 Thesmophoriazusae
027 Ranae
028 Ecclesiazusae
029 Plutus
0071 PERIPLUS MARIS ERYTHRAEI Geogr. ()
002 Periplus maris Erythraei
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
048 Περὶ τραγῳδίας
2721 Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. ()
011 Tetrasticha in Sancti Gregorii Nazianzeni vitam
012 Epigrammata
013 Tetrasticha
2792 Pseudo-MARTYRIUS Scr. Eccl. ()
001 Oratio funebris in laudem Iohannis Chrysostomi
2876 THEODORUS Biogr. et Hagiogr. ()
001 Vita Theodosii (BHG 1776)
2896 ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
008 Anastasii Sinaitae in Hexaemeron anagogicarum contemplationum libros duodecim
3205 THEODORUS II DUCAS LASCARIS Rhet. et Theol. ()
005 Oratio in laudem urbis Nicaeae
014 Epistula ad Georgium Acropolitam
015 Oratio funebris in Fredericum II Germanorum imperatorem
016 Laudatio veris atque venusti viri
3368 GERONTIUS Hagiogr. ()
001 Vita S. Melaniae Junioris
3369 DANIEL SCETIOTA Biogr. et Hagiogr. ()
001 De homicidio
002 Marcus salus
003 Daniel Scetiota: De mendico caeco
004 Thomais Alexandrina A
005 Thomais Alexandrina B
006 De virgine ebria
007 Eulogius latomus
008 Andronicus et Athanasia
009 Anastasia Patricia
4042 SOPHRONIUS Epigr., Scr. Eccl. et Soph. ()
009 Vita Mariae Aegyptiacae [Sp.]
4092 Gregorius PARDUS Gramm. et Rhet. ()
001 De dialectis
5122 VITA LEONIS CATANIAE Biogr. et Hagiogr. ()
001 Vita Leonis
5123 VITA S. AUXENTII Hagiogr. ()
001 Vita Sancti Auxentii
5124 VITA S. PELAGIAE Hagiogr. ()
001 Vita s. Pelagiae (recensio Π)
002 Penitentia s. Pelagiae (recensio Γ)
5125 VITAE S. DANIELIS STYLITAE Biogr. et Hagiogr. ()
001 Vita antiquior
002 Vitae epitome
003 Vita tertia
5126 VITA SANCTI GEORGII CHOZEBITAE Hagiogr. ()
001 Vita Georgii Chozebitae (sub auctore Antonio eius discipulo)
5127 VITAE S. ALYPII STYLITAE Hagiogr. ()
001 Vita prior
002 Vita altera
003 Laudatio sancti Alypii stylitae
5128 VITAE S. LUCAE STYLITAE Hagiogr. ()
001 Vita s. Lucae Stylitae
5501 LEO ALLATIUS Theol. ()
001 Hellas
9039 Franciscus SCUFUS Epist. et Rhet. ()
001 Ὁ Γραμματοφόρος

Updated on: 2010-05-06

1595 PHILODEMUS Phil. ()
267 Περὶ ὀργῆς (P. Herc. 182, reliqua fragmenta)
2274 HESYCHIUS Illustrius Hist. ()
008 Vita Aristotelis (vita Menagiana) [Sp.]
3074 Constantinus MANASSES Hist. et Poeta ()
006 Hodoeporicon sive itinerarium
3286 Andronicus CALLISTUS Hist. et Rhet. ()
002 Monodia
4419 ANONYMA EROTICA BYZANTINA Narr. Fict. ()
004 Belthandrus et Chrysantza
4422 LIBISTRUS ET RHODAMNE Narr. Fict. ()
002 Libistrus et Rhodamne
9030 Constantinus HARMENOPULUS Theol. ()
001 Manuale legum sive Hexabiblos
9034 ANONYMA DE MUSICA ECCLESIASTICA Eccl. et Mus. ()
001 Ἀκρίβεια
9035 Georgius TRAPEZUNTIUS Phil. ()
001 Epistula ad Mehmed II de fide christianorum
9036 Papa SYNADINUS Chronogr. ()
001 Χρονικὸ τῶν Σερρῶν
9037 LAMENTATIONES DE CAPTIVATIONE CONSTANTINOPOLIS Chronogr. et Hist. ()
001 Ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινόπολης
002 Anonymi Threni
003 Anonymi carmina popularia de expugnatione Constantinopolis
004 Lamentationes (e cod. Paris. suppl. gr. 467, fol. 191b-193b et 1238, fol. 91a)
005 Lamentatio (e cod. Barb. gr. 15)

Updated on: 2010-01-26

1515 MOERIS Attic. ()
002 Moeridis atticista
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
047 In Aristotelis physicorum libros commentarium
2766 EUDOCIA AUGUSTA Poeta ()
003 Homerocentones
3074 Constantinus MANASSES Hist. et Poeta ()
007 Carmen morale
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
178 Epistulae paschales sive Homiliae paschales (epist. 7-11)
179 Epistulae paschales sive Homiliae paschales (epist. 12-27)
4394 JOANNES ANTIOCHENUS Hist. ()
003 Fragmenta ex historia chronica
4422 LIBISTRUS ET RHODAMNE Narr. Fict. ()
001 Libistrus et Rhodamne (editio critica α)
4423 BELLUM TROIANUM Epic. ()
001 Ὁ Πόλεμος τῆς Τρωάδος
4424 HISTORIA BELISARII Epic. et Narr. Fict. ()
001 Recensio χ (e cod. Neap. gr. III B 251 et Vind. Theol. gr. 244)
002 Recensio Λ (e cod. Paris. gr. 2909) (sub auctore Emmanuel Limenita)
003 Recensio Ν<6`2>6 (e cod. Neap. gr. III C 28)
004 Recensio ρ (e codice Paris. Suppl. gr. 1043 et Mutin. gr. 241)
5500 GEORGIUS CHORTATZES Trag. vel Comic. ()
001 Erofile
002 Jerusalem liberata
9022 Joannes TZETZES Gramm. et Poeta ()
009 Theogonia

Updated on: 2009-02-11

0086 ARISTOTELES et CORPUS ARISTOTELICUM Phil. ()
057 De Melisso, de Xenophane, de Gorgia
2057 SOCRATES Scholasticus Hist. ()
002 Historia ecclesiastica
2833 Pseudo-GREGENTIUS Biogr., Hagiogr. et Legal. ()
001 Vita sancti Gregentii
002 Nomoi sive Leges Homeritarum
003 Dialexis
004 Excerpta vitae sancti Gregentii (e cod. Athon. Caracallou 42)
3024 Constantinus STILBES Poeta et Rhet. ()
014 Oratio in honorem Georgii Xiphilini
3207 Georgius TORNICES Epist. et Rhet. ()
003 Orationes in honorem Georgii Xiphilini
3218 Manuel CARANTENUS Rhet. ()
007 Oratio in honorem Georgii Xiphilini
3358 ANONYMI HISTORIA IMPERATORUM Chronogr. ()
002 Historia imperatorum liber ii (Diocletiano-Anastasio)
003 Historia imperatorum liber ii (Anastasio-Irene)
3365 PHRANGOPULUS Joannes Rhet. ()
001 Oratio in honorem Georgii Xiphilini
3366 Andronicus II PALAEOLOGUS Imperator Hist. ()
001 Chrysobullum
4040 PHOTIUS Lexicogr., Scr. Eccl. et Theol. ()
032 Lexicon
4090 CYRILLUS Alexandrinus Theol. ()
177 Epistulae paschales sive Homiliae paschales (epist. 1-6)
4321 RHETORIUS Astrol. ()
001 Rhetorii quaestiones astrologicae ex Antiochi thesauris excerptae (e cod. Laurent. 28.34 et variis codicibus aliis)

Updated on: 2008-05-28

1126 ANUBION Poet. Astrol. ()
004 Anubionis carminis astrologici fragmenta
1266 TYRANNION Gramm. ()
001 Fragmenta
2035 ATHANASIUS Theol. ()
128 Vita Antonii
2709 Joannes MAUROPUS Poeta et Rhet. ()
005 Canon Cosmae et Damiani sanctorum
2761 DOROTHEUS Poeta ()
001 Visio Dorothei
2783 PAMPHILUS Presbyter Hagiogr. ()
001 Encomium sancti Soteridis
002 Versus heroici
2810 EUSTATHIUS Theol. ()
001 Epistula ad Timotheum scholasticum de duabus naturis adversus Severum
2820 PAMPHILUS Theologus Theol. ()
001 Diversorum capitum seu difficultatum solutio
2896 ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
006 Questiones et responsiones
007 Questiones et responsiones [Sp.]
2938 GERMANUS II Scr. Eccl. ()
001 Orationes
2948 ACTA PHILIPPI Apocryph. et Hagiogr. ()
005 Acta Philippi (e cod. Xenophont. 32)
3026 DIGENES ACRITAS Epic. ()
004 Digenes Acritas
3115 SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. ()
006 Vita Stephani Iunioris
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
014 Στοιχείωσις ἀστρονομική
015 Γνωμικαί σημειώσεις
3364 Theodosius GUDELES Hagiogr. ()
001 Vita Leontii patriarchae Constantinopolitani
3367 ZACHARIAS Papa Theol. et Transl. ()
001 Vita sancti Benedicti Zacharia graecae reddita
4028 STEPHANUS Byzantius Gramm. ()
003 Ethnica (Libri Α-Γ)
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Philol. et Scr. Eccl. ()
010 Epistulae
011 Sermones
4087 Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. ()
008 Metaphrasis odarum
4321 RHETORIUS Astrol. ()
006 Excerpta (ex Rhetorii Thesauris) (e cod. Paris. gr. 2506)
007 Capitula selecta (ex Rhetorii Thesauris) (e cod. Paris. gr. 2425, fol. 88v)
5117 VITA ET ENCOMIUM SANCTI PANCRATII TAORMINAE Hagiogr. ()
002 Encomium in Pancratium (sub auctore Gregorio Pagurita)
5118 VITA SANCTORUM IASONIS ET SOSIPATRI Hagiogr. ()
001 Vita Iasonis et Sosipatri
5119 VITA SANCTAE SYNCLETICAE Hagiogr. ()
001 Vita sanctae Syncleticae (olim sub auctore Athanasio Alexandrino)
002 Vita sanctae Syncleticae (versio Q e cod. Paris. gr. 1598, a. 1071/2)
5120 VITAE SANCTI MAMANTIS Hagiogr. ()
001 Vita sancti Mamantis
5121 VITA BARTHOLOMAEI Hagiogr. ()
001 Vita sancti Bartolomaei conditoris monasterii sancti Salvatoris Messanae

Updated on: 2008-01-15

0743 NEMESIUS Theol. ()
002 De natura hominis
1246 CASTOR Rhet. ()
001 Testimonia
002 Fragmenta
1764 VETTIUS VALENS Astrol. ()
2708 METHODIUS I Scr. Eccl. ()
002 Vita Euthymii Sardiani
2742 APOPHTHEGMATA Eccl. et Gnom. ()
012 Apophthegmata patrum (collectio systematica) (cap. 10-16)
2907 JOANNES CLIMACUS Scr. Eccl. et Theol. ()
001 Scala paradisi
2933 GERMANUS I Scr. Eccl. ()
003 Narratio de haeresibus et synodis ad Anthimum diaconum
004 Epistulae dogmaticae
005 Orationes
3024 Constantinus STILBES Poeta et Rhet. ()
012 Versus sepulcrales
013 Carmen de incendio
3026 DIGENES ACRITAS Epic. ()
001 Digenes Acritas
002 Digenes Acritas
003 Digenes Acritas
3047 Michael GLYCAS Astrol. et Hist. ()
004 Versus in Manuelem Comnenum
005 Proverbia
3054 JOANNES IV (vel V) Oxeïtes Scr. Eccl. ()
001 Oratio de monasteriis
3083 MICHAEL Syncellus Gramm., Hagiogr. et Hymnograph. ()
008 Encomium in sanctum Isacium et Dalmatum
3253 Theodorus DEXIUS Epist. et Theol. ()
001 Appelatio adversus Iohannem Cantacuzenum
002 Epistula I
003 Tractatus brevis de Christo ipso splendente in transfiguratione
004 Epistula II
4083 EUSTATHIUS Thessalonicensis Philol. et Scr. Eccl. ()
009 De emendanda vita monachica
4421 DAMASCENUS STUDITES Theol. ()
001 Thesaurus
9028 BASILIUS MINIMUS Scr. Eccl. ()
002 Commentarii in Gregorii Nazianzeni orationem XXXVIII

Updated on: 2007-05-03

0664 DIOCLES Med. ()
002 Fragmenta
0721 ANONYMI MEDICI Med. ()
019 De morbis acutis et chroniis
2738 CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. ()
006 Ecthesis chronica
2933 GERMANUS I Scr. Eccl. ()
001 Περὶ ὅρων ζωῆς
002 Historia mystica ecclesiae catholicae
3007 ANTIOCHUS Monachus Biogr. et Hagiogr. ()
001 Epistula ad Eustathium
002 Pandecta scripturae sacrae
003 Exomologesis
3047 Michael GLYCAS Astrol. et Hist. ()
007 Quaestiones in sacram scripturam
3085 NEOPHYTUS INCLUSUS Scr. Eccl. ()
004 Decem homiliae
005 Liber quinquaginta capitulorum
006 Testamentum sive Τυπικὴ Διαθήκη
007 Liber catechesium
008 Πανηγυρική βίβλος
009 Commentarius in Hexaemeron Genesim
010 Commentarius in psalmos
011 Ἑρμηνεία ὠδῶν
012 Commentarius in Canticum Canticorum
3131 THEORIANUS Magister Phil. et Scr. Eccl. ()
001 Disputatio cum Armeniorum Catholico
002 Disputatio secunda cum Nersete patriarcha generali Armeniorum
3186 SCRIPTA ANONYMA ADVERSUS JUDAEOS ()
004 Papisci et Philonis Iudaeorum cum monacho colloquium
3363 BARTHOLOMAEUS Edessenus Theol. ()
001 Confutatio Agareni

Updated on: 2006-12-13

0554 CHARITON Scr. Erot. ()
002 De Callirhoe narrationes amatoriae
0610 ALCIDAMAS Rhet. ()
005 Fragmenta
0674 AELIUS PROMOTUS Med. ()
001 Περὶ τῶν ἰοβόλων θηρίων καὶ δηλητηρίων φαρμάκων
2060 ASTERIUS Scr. Eccl. ()
003 Homiliae 15-16
004 Fragmenta homiliae in bonum Samaritanum
005 Fragmenta homiliae in Zacchaeum
006 Fragmenta homiliae in servum centurionis
007 Fragmenta homiliae in Jairum et in mulierem sanguinis profluvio labentem
2709 Joannes MAUROPUS Poeta et Rhet. ()
004 Epigrammata
2831 ZACHARIAS Mytilenaeus Rhet. ()
001 Ammonius sive De mundi opificio disputatio
002 Capita vii contra Manichaeos
003 Adversus Manichaeos
2879 JOANNES III Scholasticus Scr. Eccl. ()
001 Synagoga L Titulorum
2897 Pseudo-ANASTASIUS Sinaïta Theol. ()
003 Disputatio adversus Judaeos
2937 LACHARES Soph. ()
001 De metris rhetoricis (e cod. Paris. 1983) (olim sub auctore Castore Rhodio)
3102 ORESTES Hagiogr. ()
001 Vita et conversatio Sabae Junioris
002 Vita et conversatio Christophori et Macarii
3104 NICOLAUS Methonaeus Theol. ()
002 Ad magnum domesticum
003 Orationes
3129 THEOPHYLACTUS Scr. Eccl. ()
012 Vita Clementis Ochridensis
3175 NOTITIAE EPISCOPATUUM Eccl., Geogr. et Hist. ()
001 Notitiae episcopatuum
3186 SCRIPTA ANONYMA ADVERSUS JUDAEOS ()
008 Dissertatio contra Judaeos
3216 Demetrius CHOMATENUS Scr. Eccl. ()
002 Vita Clementis Ochridensis
3236 NICEPHORUS CALLISTUS XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
001 Historia ecclesiastica
3254 Gregorius PALAMAS Scr. Eccl. et Theol. ()
007 Homiliae i-xx
008 Homiliae xxi-xlii
009 Homiliae xliii-lxiii
3272 THEOPHANES III Theol. ()
003 Epistulae
004 Oratio eucharistica ad Jesum Christum pro libertatis pestis ac mortis
005 Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης
3274 DOCUMENTA CONCILII FLORENTINI Concil. ()
004 Acta Graecorum concilii Florentini Pars I
005 Acta Graecorum concilii Florentini Pars II
3332 ATHANASIUS Nomograph. et Rhet. ()
001 Novellae constitutiones
3358 ANONYMI HISTORIA IMPERATORUM Chronogr. ()
001 Historia imperatorum liber i
3359 NICETAS AMNIANUS Hagiogr. ()
001 Vita Philareti Misericordis
3360 EUTHYMIUS Protasecretis Hagiogr. ()
001 Encomium in Mariam Aegyptiacam
002 Encomium in sanctum Theodorum Stratelatem
3361 ANACHARSIS SIVE ANANIAS Dialog. ()
001 Anacharsis
3362 Joannes PHURNES Theol. ()
001 Oratio antirrhetica de processione spiritus sancti
4015 JOANNES PHILOPONUS Phil. ()
014 In Nicomachi arithmeticam introductionem (lib. 1)
015 In Nicomachi arithmeticam introductionem (lib. 2)
4031 EUSTRATIUS Phil. ()
004 Orationes
4040 PHOTIUS Lexicogr., Scr. Eccl. et Theol. ()
006 Homiliae
4110 EVAGRIUS Scr. Eccl. ()
034 De malignis cogitationibus
4384 ACHMET Astrol. et Onir. ()
001 Achmetis Oneirocriticon
4419 ANONYMA EROTICA BYZANTINA Narr. Fict. ()
001 Imperius et Margarona
002 Phlorius et Platzia Phlora
4420 CHRONICON MOREAE Chronogr. et Narr. Fict. ()
001 Chronicon Moreae
002 Chronicon Moreae
5100 MARTYRIUM SANCTAE TATIANAE Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctae Tatianae
002 Metaphrasis martyrii sanctae Tatianae
5101 MARTYRIA SANCTAE ANASTASIAE VIDUAE Hagiogr. ()
001 Vita et martyrium sanctae Anastasiae (translatio e lingua latina)
002 Metaphrasis martyrii sanctae Anastasiae
5102 MARTYRIA SANCTAE ANASTASIAE VIRGINIS Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctae Anastasiae monachae (recensio prima vel vulgata)
002 Martyrium sanctae virginis Anastasiae (recensio hagioritica)
003 Martyrium sanctae magnae martyris Anastasiae (e cod. Marcian. gr. VII, 44, olim Naniano 160)
5103 MARTYRIA SANCTAE SOPHIAE ET FILIARUM Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctarum martyrum atque virginum Pisteos et Elpidos et Agapae et matris earum Sophiae (recensio prima)
002 Martyrium sanctarum martyrum atque virginum Pisteos et Elpidos et Agapae et matris earum Sophiae (recensio secunda, pars secunda, e cod. Ambrosian. F 144 sup.)
003 Martyrium sanctarum martyrum atque virginum Pisteos et Elpidos et Agapae et matris earum Sophiae (recensio tertia)
5104 VITA THEOPHYLACTI NICOMEDIENSIS Hagiogr. ()
001 Vita anonyma
002 Vita
5105 VITA THEODORI CYTHERII Hagiogr. ()
001 Vita Theodori
5106 VITA NICETAE PATRICII Hagiogr. ()
001 Vita
5107 VITA IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. ()
001 Vita anonyma
5108 VITA NAUM OCHRIDENSIS Hagiogr. ()
001 Vita graeca
002 Epitome vitae
5109 VITA JOANNIS PSICHAÏTAE Hagiogr. ()
001 Vita
5110 VITAE AMBROSII Hagiogr. ()
001 Vita premetaphrastica
5111 VITA JOANNIS EREMOPOLITAE Hagiogr. ()
001 Vita Joannis Eremopolitae
5112 MARTYRIUM THEODOTI EPISCOPI CYRENIENSIS Hagiogr. ()
001 Passio acephala
5113 VITA NICEPHORI MEDICII Hagiogr. ()
001 Vita
5114 MARTYRIUM JULIANI ET BASILISSAE Hagiogr. ()
001 Martyrium sanctorum Juliani et Basilissae
5115 VITA ET MIRACULA PETRI ATROATAE Hagiogr. ()
001 Vita
002 Miracula
5116 VITA LUCAE JUNIORIS STEIRIOTAE Hagiogr. ()
001 Vita
5326 ACTA MONASTERII THEOTOCI EUERGETAE Acta, Legal. et Theol. ()
003 Synaxarium (Mar. - Aug.)
004 Synaxarium Triodii et Pentecostarii
9033 NIPHON Hagiogr. ()
001 Vita Maximi Causocalybitae

Updated on: 2006-06-02

2062 JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. ()
450 Oratio de nativitate
460 Oratio in exaltationem crucis
472 In sanctam theophaniam
475 In illud: Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum
480 Quod deus superbis resistat
483 Oratio de nativitate
485 De nativitate
506 Laudatio Pauli apostoli
2702 Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. ()
046 Laudatio in Joannem Crustulam
2705 NICETAS DAVID Gramm., Phil. et Scr. Eccl. ()
005 Commentarii in Psalmos
2708 METHODIUS I Scr. Eccl. ()
001 Encomium et vita Theophanis (e cod. Mosq. synod. 159 Vlad.)
003 Encomium in sanctam Agatham
2776 MACARIUS Scr. Eccl. ()
001 Apocriticus seu Μονογενής
2800 BASILIUS Seleuciensis Scr. Eccl. ()
011 Homilia in pentecosten
019 Homilia in Lazarum
2857 THEOGNIUS Scr. Eccl. ()
001 Homilia in Ramos palamarum
2859 GREGORIUS Orat. et Scr. Eccl. ()
005 Epistula ad monachos
2873 EUSTRATIUS Presbyter Scr. Eccl. ()
002 Vita Golinduch e cod. Patm. 185
3009 Joannes APOCAUCUS Epist. ()
002 Epistulae ad Georgium Barnanem metropolitam Cercyrensis
003 Epistulae ad Nicetam Choniatam
004 Epistulae synodales
005 Epistulae et acta
006 Judicium
3047 Michael GLYCAS Astrol. et Hist. ()
006 Quaestiones in sacram scripturam
3069 LEO Diaconus Hist. ()
002 Epistulae III
003 Laudatio Imperatoris Basilii II
3074 Constantinus MANASSES Hist. et Poeta ()
005 Breviarium Chronicum
3083 MICHAEL Syncellus Gramm., Hagiogr. et Hymnograph. ()
007 Encomium martyrum XLII Amoriensum
3084 ISIDORUS Kiovjensis Theol. ()
003 Diplomata
004 Sermones inter concilium Florentinum conscipti
3089 NICEPHORUS CHRYSOBERGES Orat. et Rhet. ()
005 Oratio ad Joannem X Camaterum patriarcham
3160 Josephus BRYENNIUS Theol. ()
002 Epistulae xxx
3170 EPHRAEM Hist. et Poeta ()
003 Historia Chronica
3191 Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. ()
013 Carmen xiii ad Leonem Bardalem
3196 Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. ()
006 Vita sancti Zotici
3200 Manuel II PALAEOLOGUS Imperator Rhet. et Theol. ()
013 Canon supplicationis
014 De periculo Turcorum
015 Psalmus
3208 Georgius BARDANES Theol. ()
003 Disputatio de purgatorio
004 Epistulae ad Joannem Apocaucum
3211 Macarius MACRES Hagiogr. et Rhet. ()
006 De processione spiritus sancti
007 Oratio
008 Laudatio ad sanctum David in Thessalonica
009 Encomium in Gabrielem archiepiscopum Thessalonicae
010 Vita sancti Andreae archiepiscopi Cretensis
011 Vita seu laudatio Maximi Athonitae
012 Ecphrasis sancti Demetrii
013 Ecphrasis nativitatis Christi
014 Consolatio ad invalidum
015 Monodia in David hieromonachum
016 Dialogus cum papa
3213 Prochorus CYDONES Theol. et Transl. ()
005 De significatione syllogismi
3214 THEOLEPTUS Philadelphiensis Epist. et Theol. ()
005 Orationes
3224 Nicolaus CABASILAS Rhet. et Theol. ()
008 Epistulae
3229 BESSARION Rhet. et Theol. ()
001 Ad Alexium Lascarem Philanthropenum De processione spiritus sancti
3236 NICEPHORUS CALLISTUS XANTHOPULUS Hist. et Theol. ()
008 Epistulae
3248 Joannes CYPARISSIOTES Theol. ()
003 Tractatus adversus Palamam sive De eadem re
3252 Sylvester SYROPULUS Hist. ()
002 Resipiscentia
3256 Demetrius CHRYSOLORAS Theol. ()
003 Encomium pulicis
008 Ad Deiparam
3287 Joannes EUGENICUS Theol. ()
023 Laudatio ad Jacobum Persam
3290 Matthaeus CAMARIOTES Philol., Rhet. et Scr. Eccl. ()
001 Laudatio ad tres hierarchas
003 Contra Plethonem
004 Oratio antirrhetica
3357 EVODIUS Hagiogr. ()
001 Vita martyrum XLII Amoriensum
4139 SEVERIANUS Scr. Eccl. ()
020 In incarnationem domini
032 Homilia de lotione pedum
053 In centurionem et contra Manichaeos et Apollinaristas
088 In tentationem domini nostri Jesu Christi
4201 Joannes CHORTASMENUS Philol. et Rhet. ()
007 Relatio de miraculo Theotoci
4411 SYNAXARIUM ECCLESIAE CONSTANTINOPOLEOS Hagiogr. et Liturg. ()
008 Synaxarium mensis Aprilii
009 Synaxarium mensis Maii
010 Synaxarium mensis junii
011 Synaxarium mensis Julii
012 Synaxarium mensis Augusti
4412 TACTICA ET CLETOROLOGIA Legal. et Tact. ()
001 Tacticon Uspenskij
002 Tacticon Beneshevich
003 Tacticon Scorialensis
4413 Isidorus GLABAS Epist., Orat., Scr. Eccl. et Theol. ()
002 Orationes
003 Oratio ad Thessalonicenses i
004 Oratio ad Thessalonicenses ii
005 Epistulae viii
006 Homiliae in sanctum Demetrium
4414 GABRIEL Orat. et Scr. Eccl. ()
001 Orationes
4416 Constantinus IVANCUS Epist. et Rhet. ()
001 Monodia in Isidorum Glabam metropolitam Thessalonicensem
002 Epistula ad Simonem Athonitam
4417 Josephus PHILAGRIUS Epist., Gramm., Poeta et Theol. ()
006 Epistula ad Josephum Bryennium
4418 Simon ATUMANUS Epist. et Scr. Eccl. ()
001 Dies ordinationis
5093 VITA ELIAE HELIOPOLITANI ()
001 Vita Eliae Heliopolitani
5096 VITA ELIAE JUNIORIS Hagiogr. ()
001 Vita Eliae Junioris
5098 PASSIONES MARTYRUM XLII AMORIENSUM Hagiogr. ()
001 Martyrium Α
002 Martyrium Β
003 Martyrium Δ
004 Martyrium Ε
005 Canon martyrum XLII Amoriensum
006 Canon martyrum XLII Amoriensum
007 Martyrium Μ
008 Martyrium Π
5099 VITAE SANCTORUM DAVIDIS et SYMEONIS ET GEORGII Hagiogr. ()
001 Vita sanctorum Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae
5303 ACTA MONASTERII IVIRON Acta, Eccl. et Legal. ()
110 Regula scetae Prodromi
111 Diploma de locatione cellae